A


ABİGEM

Akreditasyon

Alım Heyeti

Alt Yüklenici

Amortisman

Ar-Ge

Aracı Kurum

Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı (AKKS)

Arazi Tevhidi

ARDEB

Atık Bertaraf

Avan Proje

Avrupa Yatırım Bankası

Ayni Katkı

B

B2B

B2C

B2G

Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu

Bağlantı ve Sistem Kullanma Anlaşması

Başabaş Noktası

Basit Faiz

Bedelsiz İhracat

Benchmarking

Bilanço

Bileşik Faiz

Biyokütle

Bölge Kalkınma İdaresi

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Brownfield Investment

Bütçe

C

C2C

Ç

Çalışma İzni

C

Cari Oran

Cazibe Merkezi Programı (CMP)

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP)

CE Belgesi

Ç

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)

Çevre Düzeni Planı

Çevre Lisansı

C

CIF (Cost Insurance and Freight)

Ç

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)

C

Ciro

Coğrafi İşaret

CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi)

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

D

Dâhilde İşleme Rejimi

DASK

Değişken gider

Dış Ticaret

Dış Ticaret Hacmi

Doğrudan Yabancı Yatırım

Dönen Varlıklar

Döviz Kredisi

Dövize Endeksli Kredi

Due Diligence

Duran Varlıklar

Düşük Teknolojili Yatırım

E

E-İhracat

E-Ticaret

E-TUYS

Ekosistem

Emlak Vergisi Muafiyeti

Emsal Değer

Endüstri Bölgesi

Endüstriyel Simbiyoz

Entegre Hayvancılık Yatırımı

Eş Finansman

Esenlik (Wellness)

Eximbank

F

Faiz veya Kar Payı Desteği

Faizsiz Kredi Desteği

Faktoring

Faydalı Model

Fikri Mülkiyet Hakları

Finansal Kiralama (Leasing)

Fizibilite Desteği Programı

Fizibilite Raporu

FOB

Fonlama (Kaynak Yaratma)

G

Gayrı Sıhhi Müessese

Gelir Tablosu

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Genel Teşvik Uygulamaları

Gerçek Kişi

Geri Dönüşüm

Geri Kazanım

GES

Girişim (Risk)

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Girişimci

Girişimci Bilgi Sistemi (GBS)

Greenfield Investment

Güdümlü Proje Desteği

Gümrük Beyannamesi

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

Gümrük Vergisi Muafiyeti

H

Haciz

Halka Arz

Hariçte İşleme Rejimi

Hedef Pazar Analizi

HES (Hidroelektrik Santrali)

Hibe Desteği

HİSER Destek Programı

Hızlandırıcı Programı

İ

İfraz

İhracat

İhracat Destek Ofisi

İhracatçı Birliği

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

İl Yatırım Ortamı Raporu

İmar Planı

İmza Sirküleri

İnovasyon

İntifa hakkı

I

IPA

IPARD

İ

İpotek

İrtifak Hakkı

İş Planı

İş Yapma Kolaylığı Endeksi

İŞGEM

I

ISIC Kodu

İ

İŞKUR

I

Islah Organize Sanayi Bölgesi

İ

İşletme Koçluğu

İşletme Kredisi

İşletme Sermayesi

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İtfa

İthal İkame

İthal Makine ve Teçhizat Listesi

İthalat

İthalat Rejimi Kararı

İyi Tarım Uygulamaları

K

Kadastro

Kaldıraç Oranı

Kalkınma Ajansı

Kalkınma Planı

Kalkınma Yatırım Bankası

Kamu Alım Garantisi

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ)

Kamu Yararı Kararı

Kamulaştırma

Kapasite Kullanım Oranı

Kapasite Raporu

Karma Organize Sanayi Bölgesi

Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF)

KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi)

KDV İadesi

KDV İstisnası

Kefalet Kooperatifi

Kefil

KGF

Kitlesel Fonlama

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

Know – how

KOBİ

KOBİ Beyannamesi

KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL)

Komple Yeni Yatırım

Konkordato

Kooperatif

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı)

Kredi

Kredibilite

Küçük Sanayi Sitesi (Sanayi Sitesi)

Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB)

Kuluçka Merkezi

Kümelenme

Kümelenme Destek Programı

Kur Farkı

Kurumlar Vergisi

Kurumsallaşma

L

Likidite

Lisanslı Depoculuk

Lobicilik

M

Maden İşleme Yatırımı

Maden İstihraç Yatırımı

Mahreç İşareti

Mahrece İade

Mali Destek Programı

Mali Tablolar

Marka Tescil

Markalaşma

Melek Yatırımcı

Menkul Kıymet

Menşe

Mentörlük

Mevduat

Mikro İşletme

Mikrokredi

Model Fabrika

Modernizasyon Yatırımı

Mortgage

Mücavir Alan

Muhtasar Beyanname

Mükellef

N

NACE Kodu

Nakit Akım Tablosu

Nazım İmar Planı

Net Bugünkü Değer

Net Satış Hasılatı

NUTS

O

Oda Kayıt Belgesi

OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi)

Ö

Ön Proje

Öncelikli Sektör Yatırımları

Öncelikli Ürün Listesi

O

Organik Tarım

Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

Orta-Düşük Teknolojili Yatırım

Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım

OSB Parsel Tahsis Sözleşmesi

Oturum İzni

Ö

Özel Organize Sanayi Bölgesi

Özkaynak (Özsermaye)

P

Parsel

Patent

Paydaş

Pazar Giriş Desteği

Pazar Payı

PCM (Project Cycle Management)

Performans Göstergesi

Portföy

Portföy Yönetim Şirketi

Proje

Proje Bazlı Teşvik Sistemi (Süper Teşvik)

Proje Çıktısı

Proje Etkisi

Proje Girdisi

Proje Sonucu

Proje Teklif Çağrısı

R

Rayiç Bedel

Re-export

Rekabetçi Sektörler Programı

RES (Rüzgar Enerji Santrali)

Risk Analizi

Risk Yönetimi

S

Sabit Gider

Sabit Yatırım Tutarı

Sanayi Odası

Sanayi Sicil Belgesi

Sektörel Dış Ticaret Şirketi

Serbest Bölge

Sermaye

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sıhhi Müessese

Sınai Mülkiyet

Sosyal Girişim

Sosyal İnovasyon

Sosyal Sermaye

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi

SPK (Sermaye Piyasası Kurulu)

Start-up

Stratejik Ürün

Stratejik Yatırım

Sürdürülebilirlik

SWOT Analizi

T

Tamamlama Vizesi

Tapu Senedi

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)

Tasarım

Tek Durak Ofis

Tek Hat Şeması

Tek Pencere Sistemi

TEKMER

Teknik Destek Programı

Tekno Yatırım Destek Programı

Teknokent

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP)

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Teminat

Temlik

Teşvik Robotu

Tevsi Yatırım

TEYDEB

Ticaret Borsası

Ticaret Odası

Ticaret Sicil Belgesi

TİM

TKDK

TOBB

Toprak Koruma Kurulu

TOSHP Öncelikli Ürün Listesi

TSE

TÜBİTAK

TÜİK

Türk Patent ve Marka Kurumu

Turquality Programı

Tüzel kişi

U

Ur-Ge Destek Programı

Ü

Üretim Akış Şeması

Ürün Çeşitlendirme

U

US-97 Kodu

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı

V

Vade

Varlık Fonu

Vergi İndirim Oranı

Vergi İndirimi Desteği

Vergi Levhası

Vergi Matrahı

Vergi Muafiyeti

Verimlilik

Y

Yabancı/Dış Sermaye Kaynağı

Yalın Üretim

Yapı Denetim İndirimi

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Belgesi)

Yapı Ruhsatı

Yatırım

Yatırım Danışmanlığı

Yatırım Destek Ofisi (YDO)

Yatırım Fonları

Yatırım Kredisi

Yatırım Ortaklığı

Yatırım Tamamlama Ekspertizi

Yatırım Tamamlama Vizesi

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB)

Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırıma Katkı Oranı

Yatırıma Katkı Tutarı

Yatırımcı

Yatırımdan Çıkış

Yatırımın Ekonomik Analizi

Yatırımın Finansal Analizi

Yatırımın Geri Dönüş Süresi

Yatırımın İç Verimlilik Oranı

Yatırımın Teknik Analizi

Yeminli Mali Müşavir Raporu

Yenilenebilir Enerji

Yerli Makine ve Teçhizat Listesi

YOİKK

Yola Terk

Yüklenici

Yüksek Teknolojili Yatırım

Z

Zeyilname