Avada Accountant Logo Retina
Avada Accountant Logo Retina
Merak Edilen2022-05-09T14:20:59+03:00
Turquality Marka Programı kapsamında harcamalar ne kadar desteklenmektedir?2023-05-26T08:57:34+03:00

TURQUALITY programı ile aynı şekilde başvuru yapan firmalar yapılan değerlendirme ardından Marka Destek Programına dahil edilebilir.
Firmaların ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları %50 oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile ilgili harcamaları %75 oranında desteklenir.

KARAR MADDE NUMARASI DESTEK TÜRÜ DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
a Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma 50.000 USD / yıl 4 yıl
b Reklam, tanıtım, pazarlama, fuar harcamaları 400.000 USD / yıl 4 yıl
c1 Yurt dışı birimlere ilişkin kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
c2 Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 300.000 USD / yıl (kira desteği alan birimler) 4 yıl
ç Reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk kira/kurulum/dekorasyon hizmeti 200.000 USD / yıl 4 yıl
d Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri 50.000 USD / yıl 4 yıl
e1 Franchise kira (mağaza/kafe/lokanta) 50.000 USD / Birim / Yıl (yıllık azami 10 birim/birim başına 2 yıl) 4 yıl
e2 Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 50.000 USD / birim (yıllık azami 10 birim) 4 yıl
f Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
g İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi) 4 yıl
ğ Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme 100.000 USD / yıl 4 yıl
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus
Turquality programı kapsamında harcamalar ne kadar desteklenmektedir?2023-05-26T08:58:17+03:00

TURQUALITY Programı yönetim danışmanlığı firması tarafından ön değerlendirmesi yapılan ve Ticaret Bakanlığınca TURQUALITY destekleri alması kararlaştırılan firmaların, ilgili markalarına ilişkin Gelişim Yol Haritası Çalışması haricindeki aşağıdaki harcamaları %50 oranında, Gelişim Yol Haritası Çalışması ile ilgili harcamaları ise %75 oranında desteklenir.

KARAR MADDE NUMARASI DESTEK TÜRÜ DESTEK LİMİTİ SÜRE/ADET
a Ürün ve hizmet tescili, marka tescil/koruma limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
b Kalite/hijyen/çevre/pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık giderleri limitsiz limitsiz
c İstihdam (aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/tercüman) aynı anda azami 5 kişi hedef pazar başına 5 yıl
ç Reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
d1(i) Yurt dışı birimlere ilişkin kira limitsiz (aynı anda azami 50 birim için) hedef pazar başına 5 yıl
d1(ii) Yurt dışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon/teknik donanım giderleri 200.000 USD / birim (Kira Desteği Alan Birimler) 5 yıl
d2(i) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kira limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
d2(ii) Ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon/raf/ dekorasyonlu köşe/kiosk/stand kurulum/dekorasyon/konsept mimari giderleri 200.000 USD / birim hedef pazar başına 5 yıl
d3(i) Franchise kira (mağaza/lokanta/kafe) 200.000 USD / Yıl / Birim (azami 100 birim) hedef pazar başına 5 yıl
(aynı birim için azami 2 yıl)
d3(ii) Franchise kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları 100.000 USD / Birim (azami 100 birim) hedef pazar başına 5 yıl
e Pazar araştırması çalışması ve raporları, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme limitsiz hedef pazar başına 5 yıl
f Danışmanlık (EK2) 600.000 USD / yıl ilk 5 yıl
g Fuar Giderleri limitsiz limitsiz
11(2) Gelişim Yol Haritası Çalışması 200.000 USD 1 defaya mahsus
Stratejik İş Planı desteği ne kadardır?2021-11-10T12:23:30+03:00

TURQUALITY® Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri Stratejik İş Planı Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkındaki Karar çerçevesinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY® Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Stratejik İş Planı oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 6 firma TURQUALITY® Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Stratejik İş Planı oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri %75 oranında ve 200.000 ADB dolarına kadar 2564 sayılı Karar kapsamında desteklenmektedir.

Gelişim Yol Haritası desteği ne kadardır?2023-06-01T09:55:28+03:00

TURQUALITY Programı kapsamına alınan firmalara sağlanan en önemli imkanlardan biri Gelişim Yol Haritası Çalışması’dır. Bu çalışma çerçevesinde firmaların Markalaşma Yol Haritası oluşturmasına ve bu haritanın hayata geçirilmesine destek sağlanmaktadır. 2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ çerçevesinde, TURQUALITY® Programına başvuran firmalara ön inceleme yapma ve TURQUALITY Programı ile Marka Programına dahil olan firmalar için Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verme konusunda, 7 firma TURQUALITY Programı Yönetim Danışmanı olarak yetkilendirilmiştir.

Gelişim Yol Haritası oluşturulmasına ilişkin danışmanlık giderleri Tebliğ kapsamında %50 oranında ve 800.000 Türk Lirasına kadar 2006/4 sayılı desteklenmektedir.

Destek oranı nedir ve proje bütçesi en çok ne kadar olabilir?2021-11-09T14:13:57+03:00

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece destek oran %75’tir ve projenin toplam bütçesi için sınır yoktur. Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Başvurular ne zaman yapılır?2021-11-09T14:13:26+03:00

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurular çağrı duyurularına göre yapılır. Çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinden takip edilebilir. Genel olarak yılda iki çağrı açılır ve yine genel olarak başvuru Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında yapılır.

1501 KOBİ ArGe Programına kaç proje başvuru yapılabilir?2021-11-09T14:12:09+03:00

Firmaların en az ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk beş projesi desteklenir (İlk beş destek sonrası diğer programlara başvurulmalıdır).

Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?2023-06-01T10:00:07+03:00

Desteklenen projenin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek herhangi bir buluş (patent, faydalı model), endüstriyel tasarım (eser, entegre devre topografları ve teknik bilgi) gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai tüm haklar kuruluşun tasarrufuna devredilir.

Geçmişte yaptığımız projeler için başvurabilir miyiz?2021-11-09T14:10:32+03:00

Hayır. Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce tamamlanmış projeler desteklenmez.

Ticarileşme izleme süreci nedir?2023-06-01T10:01:07+03:00

1501-TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, 1507-TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı, 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1511-TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P. (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı), Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında ki projeler için Ticarileşme İzleme Sürecine ait nitel ve/veya nicel sonuçların puanlanmasında aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.

Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır.
Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacaktır.

Firmanın projesinin ticarileşme izlemesine başlanabilmesi için başarılı olarak tamamlanmış olması gerekir.
Firmanın başarılı olarak tamamlanmamış projelerinde “TİCARİLEŞME İZLENMİYOR” kararı alınır ve projelere ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanmaz. Dolayısıyla Firmanın Ticarileşme Başarı Puanına (FTBP) ilişkin hesaplamalara bu projeler dahil edilmez.

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Nedir?2021-11-09T14:00:58+03:00

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanımına göre Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL), geliştirilen teknolojinin olgunluğunu değerlendirebilmek ve farklı teknolojilerin olgunluk seviyelerini tutarlı bir şekilde karşılaştırabilmek amacıyla geliştirilmiş sistematik bir ölçü/ölçme sistemidir. İlgili teknolojinin kullanım için ne kadar olgun olduğunun nitel olarak belirlenmesi için kullanılan 1-9 seviyeden oluşan bir ölçüttür. TÜBİTAK tarafından yapılan tanımda TRL, geliştirilmekte olan bir teknolojinin olgunluk ve kullanılabilirlik seviyesini ölçmek amacıyla kullanılan bir endeks olarak tanımlamaktadır. Bu endeks daha çok karar vericiler için karşılaştırma (benchmarking), risk yönetimi ve fonlama kararı verme amacıyla kullanılmaktadır.

TRL çalışmaları ilk olarak 1970’lerde NASA’da başlamıştır. Böylece teknoloji yöneticileri NASA’nın geliştirdiği ve ürünlerinde kullanmayı düşündüğü teknolojilerin kullanıma ne kadar hazır olduğunu ölçmek istemişlerdir. Başlangıçta havacılık ve uzay programlarında kullanılmakla birlikte günümüzde sektör bağımsız olarak bir teknolojinin olgunlaşma sürecinin takibi, maliyet, takvim ve bütçe dengelemesi, risk yönetimi alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB ve Ufuk 2020 (H2020) Programları kapsamında TRL endeksi baz alınmaktadır. Örneğin, H2020 KOBİ Aracına sunulacak projelerin en az TRL6 seviyesinde olması gerekir. Başka bir deyişle proje sunarken elinizde fikir aşamasından ziyade prototipi oluşturulmuş veya buna yakın bir seviyedeki bir proje önerisinin olması beklenmektedir. TRL6 değerinde olan bir projenin teknoloji doğrulaması aşamasında olduğu söylenebilir. Ürünün denendiği konusunda somut veriler sunulabilmeli ve metodolojinin oluşmuş, gerçek ortamda uygulamasının yapılmış olduğu gösterilebilmelidir.

 

THS Temel Açıklama Detay
THS 1 Temel ilkeler gözlendi ve raporlandı. En düşük teknoloji hazırlık seviyesidir. Daha çok teknolojinin temel özelliklerinin kâğıt üzerinde gösterimini içerir. Bu seviyede temel araştırma prensipleri, bir gözlem veya bir rapor ile ortaya konur.
THS 2 Teknoloji konsepti veya uygulaması formüle edildi. Teori ve bilimsel prensipler, belirli bir uygulama alanındaki konseptin tanımlanmasına odaklanır. Uygulamaların karakteristik özellikleri tanımlanır. Uygulamaların analizi veya simülasyonu için analitik araçlar geliştirilir. Herhangi deneysel bir kanıt veya detaylı bir analiz bu aşamada yoktur. Yeni konsept, fiziksel ve matematiksel prensiplere dayanmaktadır.
THS 3 Analitik ve tecrübeye dayalı olarak, kritik işlev ve/veya özellik kanıtlandı. Konsept gösteriminin onaylandığı aşamadır. Teknoloji olgunlaşma sürecinin bu adımında aktif Ar-Ge, analitik ve laboratuvar çalışmaları ile başlamıştır. Bu seviyede THS 2’de ortaya atılan fikirler, deneysel ve analitik olarak kanıtlanmalıdır.
THS 4 Laboratuvar ortamında tezgâh üstü, bileşen ve alt bileşen doğrulaması yapıldı. Laboratuvar ortamında prototip elde edildi. Prototipin tüm aksamları ile entegre edildiği ve test ile doğrulanmasının yapıldığı aşamadır. Teknoloji alt bileşenleri veya temel teknolojilerinin tümü prototip üzerine entegre edilmiştir. Test aşamasında, tüm temel teknolojileri ve alt bileşenleri entegre edilmiş olan prototip, tam ölçekli problem ve veri setleri ile test edilir. Laboratuvar ortamında prototip elde edilmiştir.
THS 5 Laboratuvar prototipinin (tezgah üstü tasarım veya bileşen) uygun çevresel ortamda doğrulaması yapıldı. Laboratuvar prototipinin veya temsili modelin uygun çevresel ortamda (gerçek ortamı temsil eden ortamda) ilk denenmesinin ve doğrulamasının yapıldığı aşamadır. THS 4 ve TH5 in arasındaki temel fark geliştirilmekte olan sistemin doğruluğunun (fidelity) bir kademe daha artmış olmasıdır. Prototip uygulamaları, hedef çevre ve ara yüzleri karşılamalıdır.
THS 6 Sistem/alt sistem modeli ya da prototipi, uygun çevresel ortamda gösterildi. Tam ölçekte karşılaşılabilecek olası tüm gerçek problemlerin, uygun çevresel ortam şartlarında temsili model veya prototipe uygulandığı aşamadır. Bu aşamada prototip veya temsili model örneğin uçmak veya uzaya gönderilmek zorunda değildir. Bu ortamları simüle eden, uygun çevresel ortamda testler yapılmalıdır. Seri üretim prototipi bu aşamanın sonunda ortaya çıkarılabilir.
THS 7 Prototip operasyonel ortamda (gerçek ortam) gösterildi. Operasyon ortamında (gerçek ortamda) sistem prototipi gösterimi aşamasıdır. Sistem veya prototip, gerçek ölçekte veya gerçek ölçeğe yakın boyutta, tüm fonksiyonların deneme gösterimi ve testler için uygundur. Operasyonel ortamda doğrulama yapılmıştır (örn. Uçuş testleri yapılması veya ilaçlar için Faz 2 çalışmasının yapılması ve Faz 3 klinik araştırması için FDA’den onay alınmış olması veya geliştirilen bir otomatik hastane yatağının hastanede belli bir süre denenmesi vb). Seri üretim prototipinde iyileştirmeler yapılır. Prototip, tamamlayıcı ve ana sistemlerle iyi şekilde entegre olmuştur. Tasarım onayları ve testleri yapılmıştır.
THS 8 Sistem tamamlandı ve performans değerlendirmesi test ve gösterimle yapıldı (üretim hattına ilişkin hazırlıklar tamamlandı). Sistem geliştirmenin son aşamasıdır. Çoğu kullanıcı dokümanları, eğitim dokümanları ve bakım dokümanları tamamlanmıştır. Nihai üretim çizimleri tamamlanmıştır. Tüm fonksiyonel testler operasyon ortamında farklı senaryolar ile test edilmiştir (uluslararası sertifikasyonlar örn: Amerikan Federal Havacılık Dairesi sertifikasyonu). Kalite belgeleri tamamlanmıştır.
THS 9 Sistem ticarileşti. Sistem ömür devri planlamaları tamamlanmıştır (üretim/yatırım, işletme ve idame maliyet kalemleri, vb.). Optimum maliyet kalemleri planlanmıştır. Ürün/sistem ticarileşmiştir; pazara sunulmuştur.

1507 KOBİ AR-GE Programı 2021-2 Çağrısının Amaçları Nedir2023-05-26T09:37:05+03:00

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile;

 • Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Ortak ya da tek başına sistematik AR-GE ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • AR-GE nitelikli faaliyetler ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • AR-GE ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,

amaçlanmaktadır.

KOBİ AR-GE programı kapsamındaki proje bütçesi en fazla ne kadar olabilir?2023-05-26T16:03:35+03:00

Proje bütçesi en fazla 600.000 TL olabilir.

1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı destek süresi ne kadardır?2021-11-09T13:14:17+03:00

Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 18 ayı aşamaz.

TÜBİTAK AR-GE hibe desteklerinde personel giderleri için bir üst limit var mıdır?2023-05-25T15:22:54+03:00

Program kapsamında desteklenen projelerin faaliyetlerinde görevli personelin giderleri, projenin dönemsel AGY300 kapsamında kuruluş tarafından ortalama aylık maliyetiyle beyan edilir. Proje personel ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir. Dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyetler, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır;

 1. Proje konusu uzmanlık alanlarının herhangi birisinde doktora derecesine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 12 katı,
 2. En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla olan proje personeline ilgili dönemde
  geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı,
 3. Ön lisans mezunu olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı,
 4. Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 3 katı ile sınırlama uygulanır.
TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE aşamaları nelerdir?2023-05-25T15:28:19+03:00

Desteklenen aşamalar şu şekildedir;

 1. Kavram geliştirme,
 2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 4. Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 5. Prototip üretimi,
 6. Pilot tesisin kurulması,
 7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 8. Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Önemli hatırlatma!
Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgah alımı içeren) ile Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?2023-05-25T15:36:29+03:00

TÜBİTAK AR-GE hibe desteklerine yapılan başvurularda projeler, aşağıdaki 3 ana boyutta değerlendirilir;

I. Boyut: Endüstriyel AR-GE İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı’nda ön ödeme yapılmakta mıdır?2021-11-09T12:54:12+03:00

Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25’ini) ve 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

1501 Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında destek oranı nedir?2023-05-25T15:43:24+03:00

Programın destek (hibe) oranı %75 ‘tir.

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen giderler nelerdir?2021-11-09T12:51:01+03:00

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenen giderler şu şekildedir;

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
Çağrı kapsamında ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme süresi ne kadardır?2021-11-09T12:41:33+03:00

Bu çağrıda esnek 36 aylık proje süresi belirlenmiştir. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Destek süresi uzatılsa dahi yirmi dört ay aşılmaz.
Bu durumda Ticarileşme süresi en az 12 ay olacaktır. Ürün/Süreç geliştirme ve Ticarileşme aşamaları için toplamda 36 ayı aşmayacak şekilde aşama bazlı süre belirlemesi yapılabilir.
Hangi aşamanın ne kadar süre gerektirdiğine ilişkin planlama yapılarak bu aşamalara gereken süreler tahsis edilebilir.

Örnek durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 12 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 24 ay olabilir. (Toplam en fazla 36 ay)
 • Ürün/Süreç geliştirme aşaması için 18 ay planlanmış ise, Ticarileşme aşaması en fazla 18 ay olabilir. (Toplam en fazla 36 ay)
Çağrı duyurusunda 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre “ilişkili kişi” kapsamındaki kuruluşların aynı projede olamayacağından söz ediliyor. Bu ne demektir?2023-05-26T09:06:59+03:00

Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş arasında ortaklık bağlantısı olmamalıdır. Bir gerçek ya da tüzel kişi hem Müşteri Kuruluşa hem de Tedarikçi Kuruluşa ortak ise o iki kuruluş Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer alamaz. İlişkili kişi ile ilgili ayrıntılı bilgi Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde mevcuttur.

Sipariş AR-GE Programı ile gerçekleştirilen projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?2023-05-25T15:47:22+03:00

Projelerde ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar, aksi proje sözleşmesi ile belirtilmedikçe kuruluşların tasarrufuna devredilir. Olağan uygulama bu şekildedir. Paylaşımı proje ortakları kendi aralarında belirler.

Sipariş AR-GE Programı Kapsamında proje başarısız olursa destek geri istenir mi?2023-05-25T15:48:33+03:00

Hayır, böyle bir uygulama söz konusu değildir.

Müşteri Kuruluş aynı KOBİ ile farklı projeler için başvurular yapabilir mi?2021-11-09T12:35:02+03:00

Evet, başvurabilir. Başvuru sayısı için sınır yoktur. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Müşteri Kuruluş farklı KOBİ’ler ile farklı projeler için başvuru yapabilir mi?2021-11-09T12:34:27+03:00

Evet yapabilir. Başvuru sayısı için sınır yoktur. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Proje bütçesi sınırı olan 2,5 Milyon TL, müşterinin %40 ve Tedarikçinin %20 sorumluluğunu da içeriyor mu?2023-06-01T10:10:58+03:00

Evet. Sunulan projenin toplam bütçesi en çok 2,5 Milyon TL olabilir ve TÜBİTAK, Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş paylarını içerir.

Bir Tedarikçi Kuruluş birden fazla projede yer alabilir mi?2021-11-09T12:31:46+03:00

Evet. Önemli olan her bir projenin kendi içinde başvuru koşullarını sağlamasıdır.

Bir projede birden fazla Tedarikçi Kuruluş olabilir mi?2021-11-09T12:31:10+03:00

Evet. Tedarikçi Kuruluş KOBİ olmak kaydı ile birden fazla olabilir. Bu durumda her bir Tedarikçi Kuruluş proje ortağı olur.

Bu programa Üniversite başvurabilir mi? AR-GE faaliyetini KOBİ Üniversite ile iş birliği halinde yapabilir mi?2023-05-25T15:54:43+03:00

Üniversiteler bu çağrıya başvuramaz, fakat Tedarikçi Kuruluş, Üniversiteden danışmanlık ya da hizmet alabilir (ilgili gider desteklenebilir).

1707 Sipariş AR-GE çağrısına kimler başvurabilir?2023-05-25T15:58:25+03:00

Yalnızca sermaye şirketleri başvurabilir. Bir Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük Ölçekli) ve en az bir Tedarikçi Kuruluş (KOBİ ölçeğindeki) ortak başvuru yapar.

AR-GE proje destek süreci nasıl işler?2023-06-01T10:12:46+03:00

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK’a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen AR-GE faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür.

Tübitak AR-GE Sanayi destek programı değerlendirme sonuçları firmalara nasıl duyuruluyor?2023-06-01T10:15:34+03:00

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK’a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir.

TÜBİTAK Sanayi Arge Programı kapsamında desteklenen projelerin başlangıç tarihi değiştirilebilir mi?2023-06-01T10:16:49+03:00

Sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, sadece projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır.

TÜBİTAK Sanayi Arge Programı proje başvurusu ön incelemede neden reddedilir?2023-06-01T10:19:36+03:00

ÇPDK, çağrı kapsamında yapılan proje başvurularını ön incelemeye alır. Projelerin ön incelemesinde, çağrı konusu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler için hakem ataması yapılmadan ret önerisi oluşturulur.

TÜBİTAK Sanayi Arge Programı çağrısı kapandıktan sonra başvuru yapmak mümkün müdür?2023-06-01T10:22:16+03:00

Çağrı duyurusunda belirtilen son tarih ve saat itibari ile çağrı sistem tarafından kapatılır ve yeni başvuru alınmaz. Ancak başvuru esnasında PRODİS kaynaklı bir sorun oluşmuş ise, başvurusunu tamamlayamayan firmaların dilekçe ile bu durumu TEYDEB’e sunmaları durumunda, yapılan teknik inceleme sonucunda, sistemsel hata sonucu başvurusunu tamamlayamadığı tespit edilen firmalara çağrı, başvuru için tekrar açılır.

TÜBİTAK Sanayi Arge Programı ortaklı başvuru nasıl yapılır?2023-06-01T10:44:02+03:00

Ortaklı projelerde, ortaklardan biri proje yürütücülüğünden sorumlu olur. Ön kayıt işlemleri ve proje önerisinin gönderilmesinde bu kuruluş yetkilidir. Ancak ön kayıt aşamasında yetki alırken, TÜBİTAK’a sunulacak ön kayıt formunda, projede ortak olarak yer alacak kuruluşların da onayı (imzası) gerekir ve ekli evraklar, ortak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a iletilmek üzere yürütücü kuruluşa verilmelidir. Proje yürütücülüğünden sorumlu kuruluş, ön kayıt formu ve tüm ortaklara ilişkin ekli evrakları TÜBİTAK’a sunar.

TÜBİTAK Arge Hibeleri değerlendirme süresi ne kadardır?2023-06-01T10:44:29+03:00

Çağrıya gelen proje başvuru sayısına bağlı olmakla birlikte, 3 ile 4 ay arasında sonuçların açıklanması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK Arge Hibeleri başvuruları nasıl değerlendirilir?2023-06-01T10:45:02+03:00

Proje başvuruları çağrının kapanması ile birlikte eş zamanlı olarak işleme alınır. İlk olarak, çağrıya ilişkin oluşturulmuş özel bir kurul tarafından (ÇPDK) ön incelemeye alınır. Ön inceleme sonucunda değerlendirme sürecinin devam etmesi uygun görülen projeler, hakem değerlendirme aşamasına geçer. Uygun görülmeyen projeler RET önerisi ile kurulun bağlı olduğu Teknoloji Grup Yürütme Komitesine gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonrası projeler yine eş zamanlı çağrıya özel oluşturulmuş ÇPDK veya Panel tarafından puanlanarak sıralanır. Tüm projelerin puanlanması tamamlandıktan sonra ilgili kurul ve komite tarafından çağrı değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeler sonrasında TÜBİTAK, sonuçları her kuruluşun kendi başvuru ekranı üzerinden açıklar ve yazılı olarak bildirir.

TÜBİTAK, AR-GE Destekleri ile Ne Tür Faaliyetleri Destekler?2023-05-25T16:34:03+03:00

a) Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetleri,
c) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetlerini,
ç) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı bilinçlendirme faaliyetlerini,
d) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini,
e) AR-GE yoğun başlangıç firmalarının, çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fon faaliyetlerini,
f) Kamu ve özel sektörün ve gerçek kişilerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak ve bu faaliyetler sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesi faaliyetlerini,
g) Özel sektör, üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetleri ve bu iş birliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetlerini,
ğ) İş birliği ağları ve kümelenme ile proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemeye yönelik faaliyetleri,
destekler.

TÜBİTAK’tan Talep Edilen Avans Ödemesi İçin Ne Kadar Teminat Vermek Gerekir?2019-01-23T11:47:48+03:00

Transfer ödemesi işlemlerinde, talep edilen ilk transfer ödemesinin yüzde yirmi beş (%25) fazlası kadar teminat alınır.

TÜBİTAK AR-GE Destekleri için Verilen Avans Tutarı Ne Kadardır?2023-05-25T16:44:48+03:00

Proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri destek kapsamına alınan toplam proje bütçesinin, ortaklı projelerde ise her bir ortağın destek kapsamına alınan proje bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25) ve kuruluş bazında dönemsel olarak 2.000.000.-TL’yi (İki milyon Türk Lirası) geçemez. Ancak, destek kapsamına alınan toplam proje bütçesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) ve üzeri olan projelerde, 2.000.000.- TL (İki milyon Türk Lirası) üst sınırı uygulanmaz. Transfer ödemesi talebi ve teminatı uygun bulunarak transfer ödemesi yapılan kuruluşa, projenin takip eden dönemlerinde de Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda belirtilen hususlar çerçevesinde kuruluştan yeni bir başvuru ve teminat alınmaksızın transfer ödemeleri yapılır.

Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Kuruluş, Avans Talep Edebilir Mi?2021-11-09T13:11:38+03:00

Destek alan kuruluşa TÜBİTAK, teminat karşılığında transfer (avans) ödemesi yapabilir. Fakat, proje sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanmadan kuruluş transfer ödemesi talebinde bulunamaz. Proje kapsamındaki alacaklarını devreden (temlik eden) kuruluş transfer ödemesi (ön ödeme) başvurusunda bulunamaz. Transfer ödemeleri temlik edilemez.

TÜBİTAK AR-GE Destekleri Programları Kapsamında Satın Alınan Mallar Kime Aittir?2023-05-25T16:48:33+03:00

Proje çerçevesinde satın alınan makine, teçhizat, sistem, modül, yazılım vb. taşınırlar kuruluşa aittir.

TÜBİTAK Arge Hibeleri Destek Talep Formları Ne Zaman Verilmelidir?2023-06-01T10:46:37+03:00

Projenin dönemsel gerçekleşen AR-GE faaliyetlerini ve harcamalarını içeren rapor en geç, gerçekleşme dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.

TÜBİTAK AR-GE Hibeleri Proje Ön Değerlendirmesinde İncelenen Kriterler Nelerdir?2023-06-01T10:47:15+03:00

Proje başlıca aşağıdaki konular bakımından incelenir:
a) AR-GE niteliği, yenilikçi ve özgün yönleri,
b) Amacı, sonuçları, kullanılacak yöntemler,
c) Kuruluş ve ulusal düzeydeki teknolojik katkısı,
d) Teknolojik değerlendirme/karşılaştırmalar,
e) İş paketi tanımları, iş-zaman grafiği,
f) İş paketi bazında bütçeleme, giderlere ilişkin açıklamalar,
g) Personel bilgileri,
h) Kuruluşun AR-GE olanakları,
i) Kuruluşun proje çıktılarına ilişkin teknolojik ve ekonomik öngörüleri.

TÜBİTAK AR-GE Destek Programlarına Kimler Başvuru Yapamaz?2023-05-26T09:09:39+03:00

Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Yeminli Mali Müşavir Ücreti İçin Bir Üst Limit Var Mıdır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri, Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi”nde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımı destekleme işlemlerinde geçerli Yeminli Mali Müşavirlik tasdik ücreti esas alınarak desteklenir.

TÜBİTAK AR-GE Destekleri Programları ile Kapsamında Personel Gideri Hesaplanırken Herhangi Bir Üst Limit Var Mıdır?2023-05-26T09:12:11+03:00

Dönemsel belirlenen bu ortalama aylık maliyetler, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlandırılır;
1.1.) Proje konusu uzmanlık alanlarının herhangi birisinde doktora derecesine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 12 katı,
1.2.) En az lisans mezunu proje personeline, lisans mezuniyet tarihinden itibaren proje başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla olan proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az olan proje personeline en fazla 6 katı,
1.3.) Ön lisans mezunu olan proje personeline, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı,
1.4.) Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 3 katı ile sınırlama uygulanır.
Daha fazla detay için ilgili programın Uygulama Esasları’na bakmanızı öneririz.

TÜBİTAK Arge Destekleri Programları ile Kapsamında Personel Gideri Nasıl Hesaplanır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Proje personel ortalama aylık maliyeti, ilgili dönemdeki brüt ücretler, SGK işveren payları, SGK işsizlik işveren payları ve varsa ikramiye dikkate alınarak belirlenir.

TÜBİTAK AR-GE Destekleri Programları ile Hangi AR-GE Aşamaları Desteklenir?2023-05-26T09:13:45+03:00

a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü

TÜBİTAK AR-GE Destekleri Programının ile Hangi Firmaların Ne Elde Etmeleri Beklenmektedir?2023-05-26T09:17:26+03:00

a) AR-GE kültürü ve AR-GE yapılanmasının oluşması,
b) Proje ve kaynak yönetimi yeteneğinin kazanılması,
c) Bilgi kazanımlarının dokümante edilerek kalıcılığının ve sürekliliğinin sağlanması,
d) Üniversite-sanayi işbirliğinin oluşturulması,
e) Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme yönünde yetkinliğin sağlanması,
f) Nitelikli işgücü istihdamının artırılması,
g) AR-GE yapabilmenin ve başarabilmenin verdiği moral ve özgüven,
h) Ticari başarı,
i) Yurt içi ve yurt dışı yeni işbirliği ve açılım olanakları.

TÜBİTAK’tan Destek Alan Proje Hangi Şartlarda Başarı ile Tamamlanmış Sayılır?2019-01-23T11:47:48+03:00

Çıktıların proje hedefleriyle uyumlu olduğu ve iddia edilen Ar-Ge kazanımlarının elde edildiği izleyici görüşü ile tespit edilen projeler başarı ile tamamlanmış sayılır.

Yenilik Tanımı Nedir?2023-06-01T10:49:01+03:00

Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmek olarak tanımlanır.

Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu Nedir?2021-11-09T13:11:53+03:00

Program kapsamında desteklenen projeye ilişkin olarak kuruluş tarafından hazırlanan mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan rapordur.

TEYDEB Neyin Kısaltmasıdır?2021-11-09T13:11:42+03:00

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

TÜBİTAK Arge Destek Programları Kapsamında Teknoloji ile Ne Kastedilmektedir?2021-11-09T13:11:34+03:00

Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine, malzemeleri geliştirebilme bilgisini, deneyimini, becerisini ifade etmektedir.

Proje Yürütücüsü Kimdir?2021-11-09T13:11:23+03:00

Destek için başvurulan projenin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, harcama ve giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan kuruluş personelidir.

Proje Sözleşmesi Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

TÜBİTAK ve kuruluş arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınaî mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği anlaşma belgesidir.

Proje Sonuç Raporu Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Proje sonuçlarının, çıktılarının kuruluşa kazandırdığı katma değer ve ulusal kazanımları gösteren dokümandır.

Proje Mali Sorumlusu Kimdir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Projeye ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların, gider belgelerinin ve maliyet hesaplarının doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan kuruluş yetkilisi ve diğer ilgililerle birlikte sorumlu olan ve kuruluşta çalışan (ayrı bir kişi belirlenmedikçe bu görevi proje yürütücüsü yüklenir) kişidir.

Proje Öneri Bilgileri Formu Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Destek için başvurulan projenin, konu ve amaçları, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren dokümandır.

PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) Nedir?2023-06-01T10:49:44+03:00

TÜBİTAK TEYDEB destek programları çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden erişilen yazılımdır.

Öncelikli Alan Ne Demektir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen, projelerin desteklenmesi sırasında ilave destek verilecek alanlardır.

Mali Rapor Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan ve yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümandır.

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Ne Demektir?2019-01-23T11:47:46+03:00

18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik çerçevesine giren mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler demektir.

Kuruluş Yetkilisi Kimdir?2023-05-26T09:18:19+03:00

Kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dahil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK’a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi ya da temsilcileridir.

Komite Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı altında faaliyet gösteren teknoloji gruplarının her biri için oluşturulan yürütme komitesidir.

İzleyici Kimdir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Destek ile ilgili proje faaliyetlerini, dönemler itibariyle incelemek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen, değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişidir.

Hakem Kimdir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Proje başvurusunu değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen ve değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yapan uzman kişidir.

Dönem Raporu Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Desteklenen proje kapsamında yapılan çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, teknik kazanımları, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, proje planından sapmaları ve gerekçelerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, varsa talep edilen değişiklikleri ve benzeri bilgileri içeren rapordur.

TÜBİTAK Proje Destek Dönemleri Nedir?2023-05-26T09:20:23+03:00

Takvim yılı içerisinde iki dönem tanımlanmış olup, birincisi 1 Ocak – 30 Haziran ve ikincisi 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan dönemlerdir.

Destek Tutarı Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Desteklemeye esas harcama tutarına belirli ölçüt ve kurallar çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen destek oranının uygulanması sonucunda hesaplanan meblağdır.

Desteklemeye Esas Harcama Tutarı Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

Destekleme oranının uygulanacağı, destek başvurusunun dönemsel değerlendirilmesi neticesinde kabul edilen harcama ve gider kalemlerine ilişkin toplam tutardır.

Destek Karar Tarihi Ne Zamandır?2019-01-23T11:47:46+03:00

Komitenin, proje önerisine ilişkin aldığı kararın, kuruluşa bildirmek üzere TÜBİTAK Başkanlığınca onaylandığı yazının tarihidir.

Proje Başvuru Tarihi Ne Zamandır?2019-01-23T11:47:46+03:00

Kuruluş ön kaydının PRODİS’te onaylanması sonrasında, kuruluş tarafından proje başvurusunun PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK’a gönderildiği tarihtir.

AR-GE Yardımı İstek Formu, Dönem Raporu Nedir?2023-05-26T09:23:12+03:00

Dönem Raporu, projenin son döneminde proje sonuç raporunu ve yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporunu içeren dokümandır.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) Nedir?2019-01-23T11:47:46+03:00

İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.