Yükleniyor…
e turquality info grafik

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Kapsamı

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamında;

Ülkemizin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmektedir.

Programın Başvuru Süreci

E-Turquality başvuru süreci şu şekilde gelişmektedir:

 • Stratejik İş Planlama: Program kapsamına alınan şirketlerin ilk aşamada stratejik iş planını hazırlaması zorunludur.
 • Kapsama Alınma: Başvuruda bulunacak şirketlerin, ilk aşamada, internet sitesinde yer alan başvuru belgeleri ve ön değerlendirme soru setini cevaplayarak başvuruda ibraz etmeleri gerekir.
 • Ön İnceleme Çalışması: Başvurusu kabul edilen şirket için ön inceleme çalışması yapılır.
 • Ön İnceleme Raporu: İncelemeye ilişkin ödeme tarihinden en geç 2 ay içerisinde ön inceleme rapor hazırlanır ve genel müdürlüğe iletilir.
 • Programa Hak Kazanma: Program kapsamına alınan şirketlere, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) sertifikası verilir ve şirketler E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) logosunu kullanma hakkı kazanır.

Programın Başvuru Ön Koşulları

 • E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’na başvuru ön koşullarını sağlayarak, eksiksiz olarak başvuran firmalar ön inceleme sürecine alınır.
 • Başvuruda bulunacak şirketin, ön koşulları sağlaması, ana yönetim ve iş merkezlerinin Türkiye’de yerleşik olması, faaliyetlerine ilk defa Türkiye’de başlamış olması gerekir.
 • Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) Madrid Sistemi’ne (markaların uluslararası tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ve bu anlaşmaya ilişkin protokol) taraf olan ülkelerden en az birinde tescil edilen yurt dışı marka tescil belgesi gereklidir.
 • Firmanın hizmet ihracatçı birliklerine üyeliği zorunludur.
 • Ön inceleme yapılacak şirketin başvurudan önceki 1 (bir) yıl içerisinde genel müdürlükçe görevlendirilen E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programında yer alan yönetim danışmanlığı şirketinden hizmet almamış olması gerekir.

Ön koşulları tamamlayan şirketler E- Turquality destek programı kapsamına alınabilmek adına şu adımları izlemesi gerekir;

 1. Bakanlık tarafından talep edilen belgelerle, KEP üzerinden bakanlığa müracaat edilir.
 2. Başvurusu kabul edilen şirket için, bakanlık şirketin ürünlerini/hizmetlerini, kurumsal ve teknolojik yetkinliklerini, organizasyon yapısını, vizyonunu ve diğer başvuru kriterlerini değerlendirir. Başvuru şartlarını sağlayan şirketin uluslararası olma ve unicorn olma potansiyelini de dikkate alarak şirkete yönelik ön inceleme yapılır.
 3. Ön incelemenin yapılabilmesini teminen başvuru sahibince 2022 yılında geçerli olmak üzere görevlendirilen danışmanlık şirketine denetim ücreti ödenir. Ödemenin yapılmasını müteakip 2 ay içerisinde ön inceleme çalışmasına başlanır. Söz konusu ödemenin/ön inceleme çalışmasının süresi içerisinde yapılamaması halinde başvuru olumsuz sonuçlanmış sayılır ve 6 ay içerisinde yeni başvuru yapılamaz.
 4. Yönetim danışmanlığı şirketi incelemeye ilişkin ödeme tarihinden en geç 2 (iki) ay içerisinde ön inceleme raporunu hazırlar ve KEP üzerinden genel müdürlüğe iletir.
 5. Yönetim danışmanlığı şirketlerince genel müdürlüğe iletilen ön inceleme raporu da dikkate alınarak başvuru değerlendirilir ve sonucu KEP üzerinden bildirilir. Başvurusu reddedilen şirketler, gerekli yetkinliğe ve kapasiteye ulaşmasını teminen bildirim tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay yeni başvuruda bulunamaz.

Program kapsamına alınan şirketlere, E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) sertifikası verilir ve şirketler E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) logosunu kullanma hakkı kazanır.

Program kapsamındaki şirketler 5 yıl süre ile desteklenir. Ülkemiz hizmet ticareti politikaları çerçevesinde şirketin bakanlıkça belirtilen performans kriterlerini karşılaması halinde destek süresi 5 yıl uzatılabilir.

Destek Başlıkları

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin stratejik işi planı ve izleme değerlendirme harcamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamında; E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Yönetim Danışmanlığı Şirketleri’nden alınacak danışmanlık, bağımsız denetim kuruluşu hizmeti alımı giderleri %75 oranında2.404.000 TL/Yıl desteklenir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi, koruması ve alımına yönelik giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi, korumasına ve alımına yönelik desteklenen giderler;

 1. Marka/patent/tescil bürosu hizmetleri giderleri,
 2. Ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkının o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, incelemeye yönelik zorunlu giderler,
 3. Ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet hakkının yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık giderleri,
 4. Tescil yenileme giderleri,
 5. Satın alım giderleri,
 6. Satın alıma yönelik değerleme hizmeti giderleri

Yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün/hizmet/marka/patent/fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri % 60 oranında ve yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir. Şirketlerin yurt dışında kayıtlı patent/fikri mülkiyet hakkı/ tasarım/model satın alımına yönelik giderleri % 60 oranında ve yıllık 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere ilk defa istihdam edilecek personellerin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: İstihdam edilen personelin Türkiye’deki veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren mühendislik bölümlerinden mezun olması gerekir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital platform geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere ilk defa istihdam edilecek personelin aylık brüt ücreti 1.202.000 TL/Personel (en fazla 10)/Yıl desteklenir.

İstihdam edilen personelin diploma tarihi itibarıyla son 1 (bir) yıl içerisinde aşağıda belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olan personel için destek oranı %70 olarak uygulanır.

 • Bilgisayar mühendisliği,
 • Bilişim sistemleri mühendisliği,
 • Elektrik-elektronik mühendisliği,
 • Elektronik ve haberleşme mühendisliği,
 • Yazılım mühendisliği,
 • Endüstri mühendisliği,
 • Makine mühendisliği,
 • Kontrol ve otomasyon mühendisliği,
 • Telekomünikasyon mühendisliği,
 • Yapay zekâ mühendisliği,
 • Veri mühendisliği

Desteğin Amacı: Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralama ve kullanım giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralayacakları giderler olmalıdır.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamında aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir. İlgili giderler yıllık % 60 oranında ve 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

 • Test merkezi,
 • Simülatör,
 • Robotik teçhizat,
 • Endüstriyel ekipman,
 • Teçhizat, donanım giderleri

Destekler kapsamında kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın bakanlıkça belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına % 10 ilave edilir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak desteklenen yazılım lisansları listesinde yer alan yazılımlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Şirketlerin yabancı dilde yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralayacakları ve destek kapsamında olan giderler olmalıdır.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketlerin yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformu veya dijital oyun geliştirilmelerine yönelik olarak desteklenen yazılım lisansları listesinde yer alan yazılımları satın alma/kiralama giderleri desteklenir.

Şirketler tarafından satın alınan ya da kiralanan yazılım lisanslarına ilişkin giderler % 60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Destekler kapsamında kiralanacak yazılımın bakanlıkça belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda destek oranına % 10 ilave edilir.

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin pazara giriş kapsamındaki giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamında aşağıdaki faaliyetler %60 oranında 4.809.000 TL/Yıllık oranında desteklenmektedir.

 • Yerelleştirme
 • Dijital dosya hazırlama, çoğaltma,
 • Barındırma,
 • Artırılmış/sanal gerçeklik entegrasyonu,
 • Metaverse entegrasyonu,
 • Blok zincir entegrasyonu,
 • Yabancı dile çeviri giderleri
 • NFT (değiştirilemez jeton) entegrasyonu

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin rapor ve veri analizi giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir. Şirketlerce yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan/yaptırılan kapsamda olan giderler olmalıdır.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Destek kapsamında ilgili giderler %60 oranında 4.809.000 TL/Yıllık desteklenmektedir.

 • Sektör/ülke/mevzuat/yabancı şirket/marka odaklı rapor ve analiz giderleri,
 • Veri analitiği/madenciliği/izleme-değerlendirme-yönetim rapor ve analiz giderleri,
 • Uluslararası platformlarda veya veri tabanlarında münferit ve/veya periyodik üyelik giderleri,
 • Yurt dışı ihale/sözleşme/şartname hazırlığına yönelik rapor ve analiz giderleri

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin belgelendirme ve sertifika desteği giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Belgelendirme desteği kapsamında ilgili giderler %60 oranında 1.202.000 TL/Yıllık ye kadar desteklenir.

 • Alım ve yenileme giderleri,
 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
 • Belgelendirme tetkik giderleri,
 • Belge kullanım ücretleri,
 • Zorunlu kayıt ücretleri,
 • Gözetim giderleri,
 • Yenileme giderleri,
 • Test/analiz giderleri

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin yurt dışı proje bazlı insan kaynağı arama ve test giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Şirketlerin yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere yurt dışı şirket ve platformlar ile gerçekleştireceği çalışmaların yapılması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: İş ilanı verme giderleri, İnsan kaynağı bulma/bağlantı kurma/aracılık giderleri, Yazılım/mobil uygulama/ dijital oyunlarının kodlarının test edilmesine yönelik giderler desteklenmektedir.

Genelgede belirtilen iş ilanı verme, insan kaynağı arama, bağlantı kurma ve komisyon giderleri % 60 oranında ve yıllık 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir. Şirketlerin bu kapsamda yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformları için yurt dışında yaptıracağı, Genelgede belirtilen test giderleri % 50 oranında ve yıllık 2.404.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin reklam, tanıtım, pazarlama test giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Bakanlıkça belirlenen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 19.237.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bu programda yer alan şirketlerin bu karar kapsamında hizmetlerinin/hizmet alanlarının yurt dışında tanıtılması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirecekleri bakanlıkça kabul edilen genel amaçlı tanıtım ve pazarlama giderleri % 70 oranında ve yıllık en fazla 37.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik olarak şirketlerin ürün yerleştirme giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketlerin hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünlerini yerleştirmelere yönelik Genelgede belirtilen giderler % 60 oranında ve yazılım/dijital oyun/mobil uygulama/dijital aracılık platformu başına yıllık 9.618.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere şirket/kuruluş/üniversitelerden alınan Desteklenen Danışmanlık Konuları Listesi’nde yer alan konulara ilişkin danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketler ve markaya hizmet olmalıdır.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Bakanlıkça uygun görülen konularda firma/kuruluş/üniversitelerden alınan bakanlıkça açıklanan listede yer alan konulara ilişkin danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri; % 60 oranında ve yıllık 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir. İlgili danışmanlıkların ana faaliyet başlıkları aşağıda yer almaktadır.

 • Strateji ve Kurumsal Yönetim
 • Finans Yönetimi
 • Operasyon Yönetimi
 • Pazarlama, Marka ve Satış Yönetimi
 • İnovasyon
 • Yönetişim
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Bilgi Teknoloji Yönetimi ve Dijitalleşme

Desteğin Amacı: Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedellerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Başvuru sahibi şirketin, uygulama/oyun platformlarında gerçekleştireceği satışların sonucunda oluşacak komisyon giderlerinin desteklenebilmesi için yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunu kendi adına pazarlaması ve söz konusu uygulama/oyun platformlarında hesabının bulunması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak dijital platformlara yapılan komisyon ödemeleri yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık platformu başına % 70 oranında ve yıllık7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Şirketler tarafından yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama/oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedellerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Başvuru sahibi şirketin, uygulama/oyun platformlarında gerçekleştireceği satışların sonucunda oluşacak komisyon giderlerinin desteklenebilmesi için yazılım/mobil uygulama/dijital oyun/dijital aracılık ve hizmet platformunu kendi adına pazarlaması ve söz konusu uygulama/oyun platformlarında hesabının bulunması gerekir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan Genelgede belirtilen komisyon ödemeleri % 60 oranında ve yıllık 7.214.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Bu programda yer alan şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlamasına yönelik olarak yurt dışı pazarlarda kuracağı birimlerin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Bu programda yer alan şirketlerin orta ve yüksek teknoloji ürün ve hizmetleri olması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketlerin yıldız teknoloji ofislerinin açılmasına ve işletilmesine yönelik giderleri %60 oranında 4.809.000 TL’ ye kadar desteklenir.

 • Kurulum için gereken mali/hukuki danışmanlık giderleri,
 • Brüt kiralama/kullanım hakkı, komisyon, hizmet ve birime yönelik temel kurulum, dekorasyon ve teknik donanım giderleri,
 • Mali müşavirlik/muhasebe ve işletme hizmeti/ barındırma ve dijital kaynak hizmeti (sunucu, bulut, güvenlik vb.) giderleri desteklenmektedir.
 • Ofis bünyesinde aynı anda 2 (iki) kişinin istihdamına yönelik giderleri desteklenir.

Desteğin Amacı: Ülkemizin hizmet ihracatının artırılması ve uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini temin eden şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmalarına yönelik olarak Yurt Dışı Yüksek Katma Değerli Bilişim Yüklenici Projesi kapsamında harcamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Şirketlerin uluslararası projelerde etkin olarak yer alabilmesini temin eden şirketlerin, yurt dışında yerleşik şirketler, kurumlar ve/veya kamu kuruluşları ile yüklenici anlaşmaları yapmaları şartı bulunmaktadır.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketler her 24.046.000 TL’lik anlaşma için 4.809.000 TL’ye kadar (2 Personel/en fazla 2 Yıl) desteklenir.

 • Makine/ekipman/donanım/yazılım alımı veya kiralama giderleri,
 • Eğitim, danışmanlık, yazılımcı sertifikasyonu giderleri,
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu,
 • Yazılım test/analizi ve ürün doğrulama giderleri,
 • Patent, tasarım, model, fikri mülkiyet hakkı tesciline yönelik giderler,
 • Kurulum ve bakıma ilişkin proje personelinin 5 (beş) defa en fazla 10 (on) gün süreli yurt dışı seyahat ve konaklama giderleri,
 • Proje çalışanı istihdam giderleri

Potansiyel anlaşma/ön sipariş/sözleşme değerindeki ilave her 24.046.000 TL tutar için destek tutarı 4.809.000 ’er TL ve proje çalışanı sayısı ikişer ilave edilerek kademe artırımlı olarak uygulanır.

Destekler kapsamında satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın Genelgede belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına % 10 ilave edilir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin, Desteklenen Yurt Dışı Bireysel Etkinlikler Listesi’nde yer alan etkinliklere ilişkin belirtilen bireysel katılım giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir. Bu destek kapsamında fiziki ortamda gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Alan ve stant kirası, tasarım ve dekorasyon giderleri, fuar/etkinlik katılım sözleşmesinde yer alan kayıt, elektrik, internet, temizlik, sigorta vb. diğer zorunlu giderler, sanal etkinlik katılım giderleri, fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri, en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ile transfer giderleri desteklenir.

Şirketlerin yurt dışında gerçekleştirdikleri bireysel fuar katılım giderleri %60 oranında etkinlik başına 601.000 TL eğer etkinlik, Prestijli Etkinlik listesinde bulunuyorsa 1.202.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin, Desteklenen Yurt İçi Bireysel Etkinlikler Listesi’nde yer alan etkinliklere ilişkin belirtilen bireysel katılım giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Program kapsamına alınan şirketlerin ve markanın ilgili faaliyetlerde kullanılmış olması gereklidir. Bu destek kapsamında fiziki ortamda gerçekleştirilen harcamaların desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Fuar katılım sözleşmesinde yer alan zorunlu giderler, sanal etkinlik katılım giderleri, fuar alanındaki/fuara yönelik tanıtım giderleri, tasarım ve dekorasyon giderleri, alan ve stant kirası desteklenir. Bakanlıkça destek kapsamına alınarak bakanlığın internet sitesinde yayımlanan yurt içi fuarlar ile kongre/konferans/seminer etkinliklerine katılımlarına ilişkin genelgede belirtilen bireysel katılım giderleri bu program kapsamında yer alan şirketler için % 60 oranında ve etkinlik başına 360.000 TL’ye kadar desteklenir.

Desteğin Amacı: Ülkemizin bölgesel ve uluslararası veri merkezi olmasına yönelik olarak hizmet gelirlerinin en az % 20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler ve/veya iş birliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezlerinin giderlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Hizmet gelirlerinin en az % 20’sini yurt dışından elde eden Türkiye’de yerleşik veri merkezi işletmecisi şirketler ve/veya iş birliği kuruluşları tarafından ülkemizde kurulan veri merkezi olmalıdır. Bakanlıkça belirlenen veri merkezi asgari şartlarını karşılaması gereklidir.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Veri merkezlerinin giderleri 48.093.000 TL/en fazla 2 Yıl desteklenir. Desteklenen giderler:

 • Yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri,
 • İnternet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanmasına ilişkin giderler,
 • Eğitim/danışmanlık giderleri,
 • Hizmet/yazılım sertifikasyonu, test/analiz giderleri,
 • Aynı anda en fazla 4 (dört) kişinin istihdam giderleri

Destekler kapsamında satın alınacak/kiralanacak makine, teçhizat ve yazılımın genelgede belirtilen şartları haiz yerli malı ve/veya yerli üretim belgesine/logosuna sahip olması durumunda, destek oranına % 10 ilave edilir.

Desteğin Amacı: Şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destekten Kimler Yararlanabilir? Program kapsamına alınan şirketler bu destekten faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları: Projenin destek kapsamına alınması için ihaleye ilişkin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinden onay alınması gerekir. Bakanlığa ön onay başvurusu yapılmalıdır.

Desteklenen Kalemler ve Oranı: Şirketlerin uluslararası ihalelere katılım sağlamasına yönelik olarak yurt dışında yerleşik kurumlar ve/veya kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler neticesinde hizmet/ürün niteliğindeki teslimatlarına karşılık olarak imzalanan sözleşmeleri kademeli olarak 12.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

Bakanlık, yurt dışı ihale desteği başvurularını ihale sonuçlanmadan önce projenin uluslararası ticaretimizi artırma potansiyelini değerlendirmek suretiyle karara bağlar.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Referanslarımız

Turquality – Marka Programı Ekibimiz