TÜBİTAK- Sanayi/Ulusal Destek Programları

Bu programın amacı;

 • 1501 Sanayi AR-GE Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • 1501 Sanayi AR-GE Destek Programına sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Destek Başvuru Koşulları

 • 1501 Sanayi AR-GE Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki AR-GE projeleri için başvuru yapılabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Personel giderleri                  %75

–        Doktora mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 12 katı kadar,

–        Lisans mezununa, mezuniyet tarihi 48 aydan fazla ise brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az ise en fazla 6 katı kadar,

–        Ön lisans mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 4 katı kadar

–        Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline, brüt asgari ücretin en fazla 3 katı kadar

Seyahat giderleri                    %75                             X
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

                   %75

Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için izleyici görüşü doğrultusunda ilgili alet/teçhizat/yazılımın %15’i oranında ek destek tutarı uygulanır.

 

 

 

 

                            X

Malzeme ve sarf giderleri                    %75                                X
Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri                    %75 Desteklenmeye esas harcama tutarının en fazla %20’si
Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri                    %75                                  X

Diğer Hususlar

 • Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.
 • Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde otuzunu (%30’unu) ve 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

Bu programın amacı;

 • Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alışverişinin sağlanmasına ve AR-GE projelerine ilişkin teknolojik ve finansal iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,
  • sanayi odası,
  • ticaret odası,
  • ticaret ve sanayi odası,
  • ihracatçı birliğinden

  herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan (üniversite, sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliği) herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.

Destek Başvuru Koşulları

Proje Pazarları Destekleme Programına yapılacak etkinlik destek talebi başvurularında, aşağıdaki hususlarla uyumlu bir etkinlik programı oluşturulmalıdır:

 • Etkinliğin amacı, Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamındaki etkinliklerde temel ilke kapsamında olmalıdır.
 • Etkinliğin adı, teknoloji alanı ve bu kapsamdaki temalar açık ve anlaşılabilir şekilde belirlenmiş olmalıdır.
 • Etkinliğin içeriği tüm katılımcıların aktif katılımlarını sağlayacak bir şekilde kurgulanmalıdır. Bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklıklarına yönelik ikili görüşme programlarını da içermelidir. Etkinlik kapsamında, katılımcıların proje önerileri ve talepleri belirli bir süre önceden toparlanmalı, gerekiyorsa bu öneriler arasından bir eleme yapılmalı, uygun görülenler hakkında ise diğer katılımcılara ön bilgilendirme yapılarak etkinliğe hazırlıklı gelmelerini sağlayacak planlama yapılmış olmalıdır.
 • Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile bir sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası veya ihracatçı birliğinin katılımcı olarak yer alması zorunludur. Etkinlikte yer alacak katılımcı kuruluşlardan en az birinin yurt dışında yerleşik olması durumunda, etkinlik uluslararası düzeyde değerlendirilir.

(2) Etkinliğin uluslararası düzeyde başvurulabilmesi için katılımcı kuruluşun katılımına ilişkin katılım niyet mektubu Proje Pazarı Öneri Bilgileri Formu (AGY104) ekinde verilmelidir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Basım ve kırtasiye giderleri  

 

                    X

2010 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 15.000 (on beş bin) TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 20.000 (yirmi bin) TL olarak belirlenmiştir.
Posta ve kurye giderleri
Ulaşım ve konaklama giderleri

Diğer Hususlar

 • TÜBİTAK tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi yapılmaktadır.

Bu programın amacı;

 • TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programının amacı, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında AR-GE yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri bu programdan yararlanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Proje önerisinde 1 (bir) müşteri kuruluş ve 1 (bir) yürütücü kuruluş yer alır. Programa, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya BÜYÜK ölçekli tüm sermaye şirketleri) ve Yürütücü Kuruluş (Üniversite, Araştırma Altyapısı, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri) ortak başvuru yapabilecektir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Personel giderleri –         Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75’i TÜBİTAK, kalan %25’i müşteri kuruluş tarafından karşılanır.

–         Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60’ı TÜBİTAK, kalan %40’ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır.

Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) ile sınırlıdır.
Sözleşmeli Personel
Bursiyer
Seyahat Giderleri
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
Hizmet Alımları
Malzeme Alımları

Diğer Hususlar

 • Müşteri Kuruluş ve TÜBİTAK’ın Yürütücü Kuruluş tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
 • Yürütücü Kuruluş, Müşteri Kuruluştan dönemsel bütçenin %10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir; bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
 • Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
 • Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.

Bu programın amacı;

 • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların, kurumsal, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) nitelikli ve yenilikçi faaliyetler yapmaya özendirilmesi için bu nitelikteki proje harcamalarının uluslararası tanım ve kavramlar çerçevesinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesidir.
 • KOBİ’lerin bu programda desteklenen projelerle geliştirdikleri AR-GE yapabilme yetenekleriyle yeni AR-GE projeleri hazırlayıp 1501 kodlu TÜBİTAK Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı’na başvurmaları beklenmektedir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • 1507- KOBİ AR-GE Destek Programına sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Destek Başvuru Koşulları

 • 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki AR-GE projeleri için başvuru yapılabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit Proje bütçesi en fazla 2.400.000 TL’dir.
Personel giderleri                  %75

–        Doktora mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 12 katı kadar,

–        Lisans mezununa, mezuniyet tarihi 48 aydan fazla ise brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az ise en fazla 6 katı kadar,

–        Ön lisans mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 4 katı kadar

–        Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline, brüt asgari ücretin en fazla 3 katı kadar

Seyahat giderleri                    %75  X
Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

                   %75

Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için izleyici görüşü doğrultusunda ilgili alet/teçhizat/yazılımın %15’i oranında ek destek tutarı uygulanır.

X
Malzeme ve sarf giderleri                    %75 X                       
Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri                    %75 Desteklenmeye esas harcama tutarının en fazla %20’si
Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri                    %75 X                     

Diğer Hususlar

 • 1507 KOBİ AR-GE Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.
 • Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki AR-GE projeleri için başvuru yapılabilir.
 • Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 18 ayı aşamaz.

Bu programın amacı;

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.
 • Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım projelerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında AR-GE nitelikli projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine yönelik süreçler 1511 kodlu program Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmektedir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunularak desteklenen projeleri olan işletmeler faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında belirtilen şartları sağlayan, firma düzeyinde katma değer oluşturan Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Personel giderleri –        Büyük ölçekli kuruluşlar için %60,

–        KOBİ’ler için %75

Oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

–        Doktora mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 12 katı kadar,

–        Lisans mezununa, mezuniyet tarihi 48 aydan fazla ise brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az ise en fazla 6 katı kadar,

–        Ön lisans mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 4 katı kadar

–        Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline, brüt asgari ücretin en fazla 3 katı kadar

Seyahat Giderleri                          X
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları                           X
AR-GE Hizmet Alımları                           X
Diğer Hizmet Alımları Desteklenmeye esas harcama tutarının en fazla %20’si
Malzeme ve sarf giderleri                               X
Proje genel giderleri Dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u

Diğer Hususlar

 • Proje genel giderleri, projenin AR-GE faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen giderlerdir.
 • Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınmaktadır.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesindeki proje başvuruları için ön kayıt ve yetkilendirme süreçleri T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. (TÜBİTAK tarafında ön kayıt işlemi yapılmayacaktır.)
 • Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş kişiler tarafından yürütülecektir.

Bu programın amacı;

 • Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesini hedefleyen çok aşamalı bir programdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, çağrıda belirtilen nitelikleri taşıyan, ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da bu programlardan mezun kişiler başvuru yapabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • “Uygulayıcı İş Fikri” çağrısına uygun proje önerisiyle bu programa başvuruda bulunulabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Üst Limit
Personel Giderleri –        Aşama 1 için, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

–        Aşama 2 için, teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek proje desteği en fazla dört yüz elli bin (900.000) TL’dir.

–        Aşama 3 için, TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

Seyahat Giderleri
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
Hizmet Alımları
Malzeme ve Sarf Giderleri

Diğer Hususlar

 • Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşa, TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında sağlanacak destek ile yürütülecek faaliyetlerin destek süresi uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.
 • Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla on sekiz (18) aydır.
 • Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Bu programın amacı;

 • Üniversitelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen bilgi ve teknolojilerin ticarileştirilmesine ve bu sayede ekonomik, sosyal ve kültürel değer oluşturulmasına katkı vermek için faaliyet gösteren teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesidir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı çerçevesinde açılan çağrılara üniversiteye bağlı birimler, YÖK onaylı TTO şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri proje önerilerini sunabilir.
 • Çağrı duyurusunda belirtilmesi durumunda kuruluşlar ortak proje başvurusunda bulunabilir veya TÜBİTAK çağrı duyurusunda belirleyeceği iş birliği yapısına göre kuruluşların ortak proje başvurusu yapmalarını zorunlu tutabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Program çağrı tabanlı olarak yürütülmektedir.
 • Üniversiteye bağlı birimler, YÖK onaylı TTO şirketleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri çağrıya proje önerilerini sunabilir.
 • Proje önerileri panel tarafından değerlendirilir.
 • Panel değerlendirmesi sonrasında kısa listeye alınan projeler grup yürütme kurulu tarafından değerlendirilir.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ve başvuru sahipleri arasında sözleşme imzalanır.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Personel giderleri –        Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için destek oranı %80’dir.

–        Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için destek oranı TTO’nun performansına göre %40 ile %80 arasında değişmektedir.

–        Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.250.000 TL,

–        Hedef Odaklı Büyüme Aşaması için bütçe üst sınırı yıllık 1.750.000 TL’dir.

Seyahat Giderleri
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
Hizmet Alımları

Diğer Hususlar

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı, Türkiye’nin ulusal seviyedeki araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik stratejileri ve amaçları doğrultusunda kuruluşların teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyecek şekilde iki aşamadan oluşmaktadır.

 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların bu uygulama esasları’nın 7’nci maddesinde belirtilen teknoloji transferi faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli altyapıyı oluşturmaları ve yetkinlikleri geliştirmeleri beklenmektedir. Teknoloji transferi ile ilgili iş süreçlerinin dokümante edilmesi ve kuruluşun bağlı olduğu yükseköğretim kurumunun ve/veya teknoloji geliştirme bölgesinin stratejik planı ve diğer kurumsal süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi bu aşama kapsamındadır. Bu aşamada kuruluşun, teknoloji transfer faaliyetlerini kolaylaştıracak ve destekleyecek yerel, ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına katılması hedeflenmektedir.
  • Hedef Odaklı Büyüme Aşaması: Bu aşamada kuruluşların bir önceki aşamada geliştirdikleri temel yetkinlikleri kullanarak teknoloji transfer faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayacak ve etkinliğini artıracak eylemleri planlamaları ve hayata geçirmeleri beklenmektedir. Bir önceki aşamada belirli bir olgunluğa ve yetkinlik seviyesine ulaşmış kuruluşlar, bu aşamada performans hedeflerindeki gerçekleşme düzeyi ile orantılı olarak desteklenecektir. Bu aşamada kuruluşların yeni yetkinlikler geliştirerek teknoloji transferi ve girişimcilik kapasitelerini iyileştirmeleri, yeni işbirliği ağlarına dahil olmaları, aktif bir öğrenme sürecini hayata geçirerek teknoloji transferi alanındaki iyi uygulamaları diğer kuruluşlarla paylaşmaları ve diğer kuruluşların iyi uygulamalarını kendi iş süreçlerine uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

Bu programın amacı;

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde AR-GE ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının arttırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlilik almış araştırma altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Sermaye şirketi statüsüne sahip Girişim Sermayesi Fonlarına katılan, katılmayı taahhüt eden;

 • Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO):İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi iş birliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayi iş birliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB):4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi,
 • Yeterlik kararı verilen Araştırma Altyapıları (AA):6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan, AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimler, programa başvuru yapabilir.

Destek Başvuru Koşulları

Programı kapsamında yatırım yapılacak erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri aşağıda yer alan her iki koşulu da sağlayan KOBİ ölçeğindeki şirketler olarak belirlenmiştir.

 • Şirketin, dönem raporunun sunulduğu tarih itibariyle çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından AR-GE ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış olması veya mevcut durumda proje desteğinin devam etmesi,
 • Şirketin, fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, kuruluş tarihi üzerinden en fazla 10 takvim yılı geçmiş olması.
 • Bu şartları taşıyan girişimlere yapılan yatırımlar için TTO, TGB ve AA’nın ödeyeceği Girişim Sermayesi Katkı Payı, TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir.

Çağrıda, yatırım yapılması beklenen öncelikli alanlarla ilgili bilgilendirme yapılabilecektir.

Destek Oran ve Kalemleri

 • Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL’den az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır.
 • Program kapsamında, Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) yatırımcı olarak katılacakları Girişim Sermayesi Fonlarına, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımlar için ödeyecekleri girişim sermayesi katkı payları, %50 oranında TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Söz konusu TTO, TGB ve AA’lara ödenecek hibe tutarının %10’u kadar da genel gider desteği sağlanacaktır.
 • Desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecektir. Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilmelidir.

Diğer Hususlar

TÜBİTAK tarafından verilecek hibe desteğin kaynak birikimi ve tecrübe aktarımı olmak üzere iki koşulu bulunmaktadır.

 • Kaynak birikimi: Fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar, TTO, TGB ve AA’ların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılabilecektir.
 • Tecrübe aktarımı: Fonu yöneten bağımsız yönetim ekibinden TTO, TGB ve AA’lara tecrübe aktarımının sağlanması amacıyla bu kuruluşlardan en az bir personel kurulacak fonda yılda en az 3 durum tespit (due-diligence) faaliyetlerinde yer alacak ve fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinerek, edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktaracaktır.

Bu programın amacı;

 • Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve
 • Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecektir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye dönük bilimsel hedefler içeren ve değerlendirme sonucu TÜBİTAK tarafından kabul edilen araştırma programı kapsamında;

 • Yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması,
 • Bilimsel yorumların yapılması,
 • Güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapılması,
 • Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması

amaçlı temel ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.

Destek Başvuru Koşulları

 • Programa başvuru süreci Ana kuruluşun TEYDEB’e niyet beyanında (niyet beyanı hazırlama kılavuzu linki verilecek) bulunmasıyla başlar. TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kuruluşun son üç (3) yıldan herhangi birindeki AR-GE harcamasını 15 milyon TL ve üzerinde olması gerekir. (2022 yılı için geçerli tutardır. Koşulda belirtilen AR-GE harcaması tutarı bir önceki yıl sonu TÜFE ortalama yüzde değişimi oranında her yılın Ocak ayında artırılır.)
 • Niyet beyanının Yürütme Komitesi tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Süresi Üst Limit
Personel Giderleri AR-GE Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir. Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.
Danışmanlık ve Eğitim Giderleri
Genel Giderler

Diğer Hususlar

 • Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Bu programın amacı;

 • Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün Ar-Ge ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir.
 • Bugüne kadar Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi, KOBİ’lerin Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik Mentorluk Mekanizmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması, Teknoloji Transfer Ofislerine Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve Kapasite Artırımı Sağlanması ve Uygulanması, 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşlar Çağrıları gibi çağrılar açılmıştır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini, Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, kanunla kurulmuş vakıflar, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Ancak Çağrı Duyurusunda başvuru yapabilecek kuruluşlar kısıtlanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Programa proje başvuruları, çağrıda belirtilen hususlar çerçevesinde kuruluş tarafından yapılır.  Proje başvuruları, TÜBİTAK internet adresinde yayınlanan çağrı duyuruları ile ilan edilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit Proje bütçesi üst sınırı ve destek oranı çağrı duyurusunda belirtilir. 
Personel Giderleri      %100
Proje Teşvik İkramiyesi  
Bursiyer Giderleri
Seyahat Giderleri
Hizmet Alımları
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Giderleri Projenin destek kapsamına alınan bütçesinin %10’u
Toplantı, Tanıtım, Organizasyon ve Ödül Giderleri
Yeminli Mali Müşavirlik Ücretleri Yeminli  mali  müşavirlik  asgari  ücret tarifesi baz alınır.
Genel Giderler Projenin destek kapsamına alınan bütçesinin en fazla %15’i

Diğer Hususlar

 • Bu program kapsamında, hedeflerine uygun şekilde farklı çağrılar açılabilmektedir.
  Belirlenen  çağrı  konusu  ve  kapsamı, başvuru  yapabilecek  kuruluşlar  (uygulayıcılar),  hedef  kitle  (faydalanıcılar),  başvuru  ve değerlendirme kriterleri, proje süresi, proje bütçesi, destek oranı, çağrı takvimi gibi çağrıya özel  olarak  bulunabilecek  veya  değişiklik  gösterebilecek  bilgileri  içeren  gerektiğinde uygulama  esaslarında  belirtilen maddelere  istisna  teşkil  edecek  hususlar Çağrı Duyurusunda  ilan edilir.

Bu programın amacı;

 • SAYEM çağrısı, ulusal yüksek/orta-yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek amacıyla açılmıştır. Oluşturulacak SAYEM ile ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanarak yüksek/orta-yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürün veya ürün grubunun geliştirilerek cari açığın azaltılması hedeflenmektedir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • SAYEM çağrısı iki fazdan oluşmaktadır. Birinci fazda; özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu işbirliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu oluşturulması ve bu konsorsiyum aracılığıyla yüksek teknolojili ürün veya ürün grubu geliştirmeye yönelik Yol Haritası hazırlanması amaçlanmaktadır. Faz bitiminde ortaya çıkacak olan Ürünleştirme Yol Haritaları başarılı bulunan konsorsiyumlar 2. Faz kapsamında açılacak olan çağrılara başvuru yapabileceklerdir.

Destek Başvuru Koşulları

 • SAYEM çağrılarına başvurabilecek projelerin, Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ürün veya ürün gruplarının geliştirilmesine ve çağrı duyurusunda belirtilen NACE koduna yönelik olması gerekmektedir.

Destek Oran ve Kalemleri

 • Desteklenen kalemler ve oranları, çağrı metinlerinde belirlenmektedir.

Diğer Hususlar

 • SAYEM Faz 2 çağrısına ise sadece Faz 1 sürecini başarı ile tamamlayan ve Faz 1 sonu panel değerlendirmelerinde başarılı olan konsorsiyumlar başvurabilmektedir.
 • “2024 yılı çağrı takvimi aşağıdaki gibidir”:

1.Çağrı Dönemi

Çağrı Açılış Tarihi : 19 Ocak 2024

Çağrı Kapanış Tarihi : 04 Mart 2024

2.Çağrı Dönemi

Çağrı Açılış Tarihi : 1 Mayıs 2024

Çağrı Kapanış Tarihi : 30 Haziran 2024

3.Çağrı Dönemi

Çağrı Açılış Tarihi : 1 Ekim 2024

Çağrı Kapanış Tarihi : 30 Kasım 2024

○ 1707 Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 Sipariş AR-GE)

○ 1707 BİGG Ortaklı Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (1707 BİGG Ortaklı Sipariş AR-GE)

Sipariş AR-GE çağrıları kapsamında hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip AR-GE projeleri desteklenecektir.

1707 BİGG Ortaklı Sipariş AR-GE çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, BİGG desteği almış olan girişimci KOBİ’ler tarafından AR-GE yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Bu çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan AR-GE projeleri desteklenebilecektir. Proje önerilerinde Pazar araştırması ve teknik yapılabilirlik incelemesinin de sunulması gerekmektedir. Çağrıya Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmaları kapsayan bir AR-GE projesi sunulacaktır. Tedarikçi Kuruluş, AR-GE çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecektir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Müşteri Kuruluş, AR-GE’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla Tedarikçi Kuruluşla iş birliği sözleşmesini imzalayan, sektörüne ve ölçeğine bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini ifade eder. Tedarikçi Kuruluş, Müşteri Kuruluş ile iş birliği anlaşması yapan ve proje kapsamında AR-GE çalışmalarında yer alan Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğinde sermaye şirketini ya da şirketlerini ifade eder. Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapar. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olur. Çağrıya sunulacak projelerde AR-GE çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun AR-GE maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit Proje Üst Limit
Personel giderleri

Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için, TÜBİTAK Desteği: %40

BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamındaki projeler için TÜBİTAK Desteği: %50

–        Doktora mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 12 katı kadar,

–        Lisans mezununa, mezuniyet tarihi 48 aydan fazla ise brüt asgari ücretin en fazla 10 katı, 48 aydan az ise en fazla 6 katı kadar,

–        Ön lisans mezununa, brüt asgari ücretin en fazla 4 katı kadar

–        Lise ve altı eğitim düzeyine sahip proje personeline, brüt asgari ücretin en fazla 3 katı kadar

Proje bütçesi en fazla 7.500.000 TL
Seyahat Giderleri: X
Danışmanlık giderleri

–         1707 Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında Tedarikçi ve Müşteri Kuruluşlara üst limiti 50.000 TL ve proje destek tutarının en fazla %5’i olacak şekilde genel gider desteği verilecektir.

–         1707 BİGG Ortaklı Sipariş Ar-Ge çağrısı kapsamında ise BİGG veya Teknogirişim Sermayesi almış Tedarikçi Kuruluşlar için üst limit 200.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %10’u olacak şekilde genel gider desteği verilecektir. Diğer Tedarikçi Kuruluşlar ve Müşteri Kuruluşlar için üst limit 50.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %5’i olacak şekilde genel gider desteği verilecektir.

Hizmet alımı giderleri   kabul edilen harcama tutarları toplamının en fazla %20’si  
Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri                                 X  
Malzeme ve sarf giderleri                                X  
Toplantı, tanıtım, organizasyon giderleri                                  X  

Diğer Hususlar

 • Sipariş AR-GE çağrılarında, proje önerisinin https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/yesilmutabakat.pdflinkinde sunulan Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli AR-GE ve Yenilik Konuları arasında olması durumunda projelere 10 puan verilecektir.
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.

Bu programın amacı;

 • Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • 1702-Patent Lisans kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

Destek Başvuru Koşulları

 • 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş ile en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Destek Oran ve Kalemleri

1702 Patent Lisans çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Proje bütçesi üst sınırı 4.000.000 TL’dir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

 • Temel destek oranı %25’tir.
 • Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
 • Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz işlerine ait hizmet alımı giderlerine ve patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Destek kapsamına alınabilecek kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımlarının toplam üst tutarı 500.000 TL’dir.
 • Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına alınabilecek teknoloji değerleme hizmeti üst tutarı 20.000 (yirmi bin Türk Lirası) TL’dir. Söz konusu hizmet alımlarına ilişkin gider belgelerinin düzenlenme tarihi proje başlama tarihinden en fazla üç ay önce olabilir. Teknoloji değerleme hizmeti alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır.

Diğer Hususlar

 • Program çağrı bazlıdır. Ayrıntıları, çağrı metninde değişebileceği gibi detayları da yine çağrı metninde verilmektedir.

Bu programın amacı;

 • Yapay zekâ teknolojilerinin müşteri kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda ürün ya da çözümlere dönüştürülmesine katkı sağlamak ve Türkiye Yapay Zekâ Ekosistemini harekete geçirmektir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Çağrıya, Müşteri Kuruluş (KOBİ veya Büyük Ölçekli) ve Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluş (en az bir KOBİ ve en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü) ortak başvuru yapabilecektir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Açıklamalar
Personel Giderleri –         Müşteri Kuruluşun, projede teknolojinin geliştirilmesinde yapılacak AR-GE faaliyetlerine katılması durumunda sadece geliştirilecek teknolojinin şirket bünyesine kazandırılması için harcayacağı iş gücü desteklenecektir. Bu desteğin üst sınırı 10 adam-ay iş gücünü geçmeyecektir.  TÜBİTAK “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Müşteri Kuruluşa hibe destek olarak verecek, kalan kısmı Müşteri Kuruluş kendisi karşılamış olacaktır.

–         Müşteri Kuruluş büyük ölçekli kuruluş ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %20’sini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %60’ını Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verecektir.

–         Müşteri Kuruluş KOBİ ise; izleme aşamasında dönem raporunda Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar) tarafından beyan edilen giderin %10’unu Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a ödeyecek, TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %70’ini Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş(lar)a hibe destek olarak verecektir.

–         Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastanesi, kamu araştırma merkez ve enstitüleri için  destek oranı %100’dür.  Müşteri kuruluş, büyük ölçekli kuruluş ise kabul edilen harcama tutarının  %20’sini; Müşteri Kuruluş KOBİ ise kabul edilen harcama tutarının %10’unu karşılayacaktır. Geri kalan kısmını TÜBİTAK hibe destek olarak verecektir.

Bursiyer Giderleri
Seyahat Giderleri:
Danışmanlık Giderleri
Hizmet alımı Giderleri
Alet, Teçhizat, Yazılım, Yayın Alım Giderleri
Malzeme ve Sarf Giderleri
Genel Gider Desteği
Kurum Hissesi

Diğer Hususlar

 • Genel Gider Desteği (%20) yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara verilecektir.
 • Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

I. Boyut: Endüstriyel AR-GE İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü,

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu,

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.