İşletme Geliştirme, Büyüme Ve Uluslararasılaşma Destekleri

Bu programın amacı;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Gerçek veya tüzel kişi statüsündeki KOBİ ölçeğindeki işletmeler.

Destek Başvuru Koşulları

 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere tekrar başvuru yapabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Yurt İçi Fuar Desteği  

 

 

 

%60

100.000 TL
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 90.000 TL
Nitelikli Eleman istihdam desteği 50.000 TL
Tasarım Desteği 75.000 TL
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 75.000 TL
Belgelendirme Desteği 300.000 TL
Test ve Analiz Desteği 300.000 TL
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000 TL
Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 TL
Model Fabrika Desteği 100.000 TL
Teknik Danışmanlık Desteği 40.000 TL

Diğer Hususlar

 • KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
 • KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenecek yurt dışı iş gezisi programlarında Bakan, Bakan Yardımcısı, KOSGEB Başkanı veya KOSGEB Başkan Yardımcısı düzeyinde en az bir katılımın olması durumunda %80 (seksen) oranında desteklenir.
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile AR-GE Merkezleri ve Tasarım Merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) TL’dir.
 • TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.
 • TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir.
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. ’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya hizmetler %70 (yetmiş) oranında desteklenir.
 • Yurt dışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz; TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında desteklenir.
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.
 • Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

Bu programın amacı;

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutan ve ihracata yönelik projeleri bulunan KOBİ statüsündeki işletmeler, bu destek programından faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin yurt içi marka tescil belgelerinin olması ve eğer imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet göstermiyorsa, daha önce ihracat yapmış olması şartları aranmaktadır.

Destek Oran ve Kalemleri

 • Destek Üst Limiti: 300.000 TL
 • Proje Destek Oranı: % 70 Geri Ödemesiz, % 30 Geri Ödemeli
Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Personel Gideri %100 90.000 TL
Teçhizat-Donanım Gideri % 70 Geri Ödemesiz, % 30 Geri Ödemeli 50.000 TL
Yazılım Gideri 50.000 TL
Tanıtım Giderleri 80.000 TL
Yurtdışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000 TL
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000 TL
Diğer Hizmet Alım Giderleri 100.000 TL

Diğer Hususlar

 • Başvuru yapan işletmenin proje bütçesinin, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.
 • Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir.
 • İşletmeye, proje kapsamında en fazla 2 personel için destek verilebilir.
 • Bu destek kapsamında işletmede yabancı uyruklu personel de istihdam edilebilir.

Bu programın amacı;

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin artırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesidir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Başvuru koşulları proje teklif çağrısında belirtilir.

Destek Oran ve Kalemleri

 • Program kapsamında desteklenecek proje gider grupları proje teklif çağrısında belirlenmekte ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine kurul karar vermektedir.
 • Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti geri ödemesiz 600.000 TL ve geri ödemeli 1.400.000 TL olmak üzere toplam azami 2.000.000 TL’dir.
 • Personel gideri hariç tüm giderler için uygulanacak destek oranı, kurul tarafından belirlenen desteklemeye esas tutar üzerinden %60’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin %70 (yetmiş)’i teminat karşılığında geri ödemeli ve %30’u (otuz) geri ödemesiz olarak verilir.
Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Proje Teklif Çağrısında Belirlenmektedir. %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) 2.000.000 TL

Diğer Hususlar

 • Makine – teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığında geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir.
 • Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

Bu programın amacı;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan iş birlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projelere yönelik olmak üzere; birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle iş birliği kurmak isteyen işletmeler, bu destek programından yararlanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

Bu programa İşletici Kuruluş ve Proje Ortaklı rollerinde başvuru yapılabilmektedir.

 • İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
 • Proje Ortaklığı Modeli: Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

Destek Oran ve Kalemleri

İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri   Ödemeli Toplam
Yüksek 2 1.500.000 TL 3.500.000 TL 5.000.000 TL 5.000.000 TL
Orta Yüksek 3 1.500.000 TL 3.500.000 TL 5.000.000 TL 5.000.000 TL
Diğer 5 1.500.000 TL 3.500.000 TL 5.000.000 TL 5.000.000 TL

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji Alanı Asgari KOBİ Sayısı Her Bir Proje Ortağı İşletme İçin Destek Üst Limiti (TL) Toplam Üst Limit (TL)
Geri Ödemesiz Geri Ödemeli İşletme Başına Toplam Geri Ödemesiz Geri Ödemeli Toplam
Yüksek 2 600.000 TL 1.400.000 TL 2.000.000 TL 3.000.000 TL 7.000.000 TL 10.000.000 TL
Orta Yüksek 3 300.000 TL 700.000 TL 1.000.000 TL 3.000.000 TL 7.000.000 TL 10.000.000 TL
Diğer 5 225.000 TL 525.000 TL 750.000 TL 1.500.000 TL 3.500.000 TL 5.000.000 TL

Diğer Hususlar

 • İşletici kuruluş ve proje ortaklığı modelinde başvuru yapılan projeler için asgari İş Birliği yapacak KOBİ sayısı; yüksek teknolojide faaliyet gösteren işletmeler için 2, Orta Teknolojide faaliyet gösteren işletmeler için 3, düşük teknolojide faaliyet gösteren işletmeler için 5’tir.
 • Büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısının 1 olması yeterlidir.

Bu programın amacı;

 • Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Elektrik motorlarının analizi ve planlanmasına yönelik olarak sanayi sektöründe yetkilendirilmiş EVD Şirketlerinden, sanayi kategorisinde Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden, Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu olup sanayi sınıfında Enerji Yöneticisi Sertifikasına sahip kişilerden olmak üzere elektrik motorları etüt hizmeti alımı yapmak isteyen işletmeler, bu programdan yararlanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin; Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği* 3.000 TL %100
5.000 TL
Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği** 120.000 TL %75
200.000 TL
Enerji Etüt Hizmeti Desteği 30.000 TL %75
Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği 900.000 TL %40
 • (*) Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 3.000 (üç bin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 5.000 (beş bin) TL’dir.
 • (**) Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği kapsamında elektrik motorları etüt hizmeti başlangıç tarihinden önceki son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketimi 10 TEP’ten 50 TEP’e kadar olan işletmeler için 120.000 (yüz yirmi bin) TL, 50 TEP’ten 100 TEP’e kadar olan işletmeler için 200.000 (iki yüz bin) TL’dir.

Diğer Hususlar

 • Destek programı kapsamında işletme, elektrik motorları etüt hizmeti desteğinin veya enerji etüt hizmeti desteğinin yalnızca birinden yararlanabilir.

Bu programın amacı;

 • Kültürel miras unsuru olarak icrası ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektiren, özgün, icra edilen mesleğin değerlerini, felsefesini, inceliklerini gelecek kuşaklara aktarılmasını teminen usta-çırak ilişkisi çerçevesinde yürütülen; geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamaktır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Destek programından Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları Listesinde yer alan alanlarda faaliyet gösteren veya sahibine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı tanıtma kartı verilen veya sahibi Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanterinde yer alan işletmeler yararlanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Destek programından yararlanılabilmesi için işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.
 • Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Yapabilecekler Listesi içinde yer alan işletmenin, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı Başvuru Formunu KBS üzerinden hazırlayarak başvurusuna onay vermesi gerekmektedir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit Açıklama
Kuruluş Desteği  

 

 

X

5.000 TL Destek programına program başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde gerçek kişi statüsünde kurulmuş işletmeye destek sağlanır.
İşletme ve Yetiştirme Desteği  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Birinci dönem için

10-29 olan işletmeye5.000 TL

30-75 olan işletmeye 15.000 TL

76 ve üstü olan işletmeye25.000 TL

İkinci dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000 TL,

30-75 olan işletmeye 15.000 TL,

76 ve üstü olan işletmeye 25.000 TL

Üçüncü dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000 TL,

30-75 olan işletmeye 15.000 TL,

76-150 olan işletmeye 35.000 TL,

151 ve üstü olan işletmeye 50.000 TL

Dördüncü dönem için

10-29 olan işletmeye 5.000 TL,

30-75 olan işletmeye 15.000 TL,

76-150 olan işletmeye 35.000 TL,

151 ve üstü olan işletmeye 50.000 TL

Personel şartları;

–        Başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde işletmede istihdam edilmemiş,

–        Tam zamanlı olarak çalışan,

–        1981 yılı ve sonrası doğumlu,

personel için destek sağlanır.

Makine ve Teçhizat Desteği  

%75

50.000 TL

Yeni veya en fazla 3 yaşında olan makine ve teçhizat desteklenir.

 

Tanıtım ve Pazarlama Desteği  

 

 

 

%75

-e-ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli 20.000 TL

-dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderleri 10.000 TL

-web sayfası tasarım hizmet bedeli için 5.000 TL

-tanıtım filmi, televizyon / radyo/ gazete/ dergi reklamları giderleri için 10.000 TL

Diğer Hususlar

 • Makine ve teçhizatın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
 • Destek programı başlangıç tarihini takip eden aydan itibaren başlamak üzere 1 dönem, 3 aydır.

Bu programın amacı;

 • AR-GE ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın artırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Bu program, Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Programı olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, uluslararası kuluçka merkezinin işletilmesi için yurt dışında kurulacak işletici kuruluş tarafından yapılan kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlere istinaden yurt içinde kurulacak olan işletici kuruluşa destek verilmektedir.

Destek Başvuru Koşulları

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programına üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapabilir.

Destek Oran ve Kalemleri

A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
Kuruluş ve Donanım Desteği

 • İşletme Kuruluş Giderleri,
 • Bina Tadilatı,
 • Altyapı,
 • Ofis Donanımı,
 • Yazılım Giderleri,
 • Yeminli Mali Müşavirlik,
 • Ulaşım Giderleri
% 80 100.000 $
Operasyonel Giderler Desteği

 • Kuluçka Merkezi Kirası,
 • İşletim Giderleri,
 • Tanıtım Faaliyetleri,
 • Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
– 1’inci ve 2’nci yıl için % 80

– 3 ile 5’inci yıllar için % 60

3.750.000 $

B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
Desteklenen Giderler Destek Oranı Üst Limit
1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
2. Eğitim Giderleri,
3. Danışmanlık Giderleri,
4. Mentörlük Giderleri,
5. İş Yönetimi Giderleri,
6. Hukuk Giderleri,
7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
8. Ulaşım Giderleri,
9. Konaklama Giderleri,
10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler
% 80 Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.

Diğer Hususlar

 • A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında yurt içi işletici kuruluş, 5 yıl süre ile desteklenir.
 • B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında ise program süresi 3 yıldır.
 • Yur tiçi işletici kuruluşun, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limitet veya anonim şirketi statüsünde ve başvuru sahipleri ortaklığında kurulması gerekir.
 • Yurt dışında kurulacak işletici kuruluşun en az %51’inin (elli bir) yurt içi işletici kuruluşa ait olması zorunludur. Merkezin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalarda bu hüküm uygulanmaz.
 • İşletici kuruluş kuracağı Uluslararası Kuluçka Merkezinde, yabancı işletmelere, merkezin ağırlayabileceği toplam işletme kapasitesinin en fazla %20’si (yirmi) oranında yer tahsisi yapabilir.