AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Bu programın amacı;

 • Araştırma-geliştirme (AR-GE) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin/iyileştirmelerinin sağlanmasıdır.
 • Ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanmasıdır.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

 • Araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan girişimciler (Girişimci AR-GE),
 • Yeni bir ürün geliştiren firmalar (AR-GE ve İnovasyon),
 • Mevcut üründe iyileştirme yapan firmalar (ÜR-GE ve İnovasyon),
 • Ülkemizin stratejik planlamalarına uygun ürün geliştirme yapan firmalar (Çağrı Esaslı)

Destek Başvuru Koşulları

 • AR-GE ve İnovasyon projeleri için;

İşletmeler, yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki AR-GE ve inovasyon niteliği taşıyan projeleri için başvuru yapabilmektedir.

 • ÜR-GE ve İnovasyon projeleri için;

İşletmeler, değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmek için gerçekleştirecekleri projeleri için başvuru yapabilmektedir.

Bu kapsamda;

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen AR-GE veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan veya
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya
 • Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürün veya
 • Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan AR-GE Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya
 • Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan veya
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için başvuru yapılması esastır.
 • Çağrı Esaslı projeleri için;

Program kapsamındaki çağrı esaslı uygulamalarda programdan yararlanma koşulları proje teklif çağrısında belirtilmektedir.

Destek Oran ve Kalemleri

Desteklenen Giderler Destek Oranları Üst Limitler
Makine-teçhizat desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] X
Üretim hattı tasarım giderleri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %3’ü
Yazılım giderleri desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] X
Personel gideri desteği** %100 Geri ödemesiz Her personel için, net asgari ücret tutarının öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
Eğitim ve danışmanlık desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] –        Düşük veya orta düşük teknoloji alanında 30.000 TL

–        Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında 150.000 TL

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] 200.000 TL

Diğer Hususlar

 • Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

Bu programın amacı;

AR-GE/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak ve orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi bulunan ve/veya AR-GE/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi bulunan KOBİ statüsündeki işletmeler, bu destek programından faydalanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

Bu programa iki şekilde başvuru yapılabilmektedir.

Bunlardan ilki, üretimine yönelik yatırım yapılması istenilen teknolojik ürünün, AR-GE/yenilik faaliyetleri sonucu orta çıkması koşuluyladır.

İkincisi ise; orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer alan ve başkanlık tarafından belirlenen Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde yer alan ürünleri üretmek koşulu taşımaktadır.

 • AR-GE/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler için yatırım projesi başvuruları için; en çok 5 yıl önce düzenlenmiş olmak üzere AR-GE projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden herhangi birine sahip olunması gerekmektedir.
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren belgesi olan veya
 • Patent belgesi olan veya
 • Doktora tezi konusu olan veya
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi olan veya
 • Yurtiçi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde tamamlanmış AR-GE faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • Kamu AR-GE Merkezleri Enstitülerinde yürütülen AR-GE faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen veya
 • 5746 sayılı kanun kapsamında kurulan AR-GE Merkezlerinde yürütülen AR-GE faaliyeti sonucu ortaya çıktığı belgelenen ve prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya her türlü kullanım hakkını süresiz olarak sözleşme ile hak sahibinden noter onaylı sözleşme ile devralmış işletmeler başvuru yapabilir.
 • Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlere ait yatırım projesi başvuruları için; Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması ve orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması çerçevesinde belirlenen “Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde yer alan ürünler için başvuru yapılması esastır.

Destek Oran ve Kalemleri

 • Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
 • Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 TL ve geri ödemesiz 1.800.000 TL olmak üzere toplam 6.000.000 TL’dir.
Desteklenen Giderler Destek Oranları Üst Limitler
Makine-teçhizat desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] X
Üretim hattı tasarım giderleri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] Makine-teçhizat ve kalıp giderleri için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %3’ü
Yazılım giderleri desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] X
Personel gideri desteği** %100 Geri ödemesiz Her personel için, net asgari ücret tutarının öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
Eğitim ve danışmanlık desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] –        Düşük veya orta düşük teknoloji alanında 30.000 TL

–        Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında 150.000 TL

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] 200.000 TL

Diğer Hususlar

 • Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.
 • Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; uygulama esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Bu programın amacı;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrısı kapsamında proje başvurusunda bulunarak projeleri onaylanmış olan işletmeler bu destekten yararlanabilir.

Destek Başvuru Koşulları

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilmektedir.

Destek Oran ve Kalemleri

 • Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere 6.000.000 TL’dir.
Desteklenen Giderler Destek Oranları Üst Limitler
Makine-teçhizat desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] X
Yazılım giderleri desteği* %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] X
Personel gideri desteği** X Programın geri ödemesiz destek üst limitinin %30’u
Referans numune gideri desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] Makine-teçhizat desteği için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın %5’i
Hizmet alımı desteği %60 [(%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli) veya (%70 Geri Ödemeli)] 100.000 TL

Diğer Hususlar

 • Program kapsamındaki destekler, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı amacı doğrultusunda çağrı planında yer alan öncelikli ürün listesindeki ürünlerin üretilmesine yönelik yatırım projelerine münhasıran kullandırılır. Projede birden çok ürünün üretilmesinin hedeflendiği durumda başvuruya esas temel ürünün çağrı duyurusunda yer alan ürün listesinde bulunması zorunludur. Bu durumda Komite kararıyla projedeki diğer ürünler için de Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında destek verilebilir.
 • Öncelikli ürün listesi, Bakanlık tarafından tebliğle belirlenir.
 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği kapsamında; komite tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için tanımlanan yatırım destekleri, varsa AR-GE sürecinin TÜBİTAK destekleri ve/veya yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla başarıyla tamamlandığının TÜBİTAK tarafından onaylanmasını müteakiben yürürlüğe girer. Ancak, proje fizibilitesinde AR-GE süreciyle eş zamanlı yatırım süreci öngörülmesi veya yatırımcı firmanın izleme sürecinde talep etmesi halinde Komite, yatırım desteklerinin AR-GE süreci tamamlanmadan önce başlamasına karar verebilir. AR-GE ihtiyacı bulunmayan projeler için tanımlanan yatırım destekleri Komite tarafından destekleme kararı alındıktan sonra yürürlüğe girer.