İhracat Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

MADDE 2- (1) Bu Kararda geçen; a) Bakanlık: Ticaret ...