Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), bir projenin çevreye olan etkilerini önceden değerlendirmek ve projenin çevresel etkilerini azaltmak için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, projelerin inşası, işletmesi veya diğer aktiviteleri sırasında oluşabilecek çevresel etkileri belirlemek için yapılan bir değerlendirme çalışmasıdır.

ÇED süreci, Türkiye’de yürürlükte olan Çevre Kanunu’na göre yürütülmektedir. Bu süreç, çevre yönetimi ve koruma politikaları kapsamında projelerin çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla uygulanmaktadır.

ÇED süreci, projenin doğası, boyutu ve özelliklerine göre değişebilir. Örneğin, büyük endüstriyel projelerin ÇED süreci, daha küçük bir inşaat projesinin ÇED sürecinden farklı olabilir. ÇED süreci, projenin tüm yaşam döngüsünü kapsar ve projenin her aşamasında yapılabilir.

ÇED süreci, proje sahibi tarafından yürütülebileceği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından da yürütülebilir. ÇED raporu, ÇED sürecinin sonunda hazırlanan bir rapordur ve proje hakkındaki çevresel etkileri, alınacak önlemleri ve gerekli izinlerin verilip verilmemesi gerektiğini belirler.

ÇED sürecinin amacı, projelerin çevreye olan etkilerini değerlendirmek, çevreyi korumak, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve toplum sağlığına olumsuz etkileri önlemektir. Bu süreç, projenin gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek çevresel etkileri en aza indirir ve proje sırasında ortaya çıkabilecek çevresel sorunlar için önleyici tedbirler alınmasını sağlar.

Sonuç olarak, ÇED, bir projenin çevresel etkilerinin önceden değerlendirilmesi ve bu etkilerin minimize edilmesi için yapılan bir süreçtir. Bu süreç, proje sahibi veya yetkili makamlar tarafından yürütülebilir ve proje hakkındaki çevresel etkileri, alınacak önlemleri ve gerekli izinleri belirler. ÇED süreci, çevreyi korumak, doğal kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve toplum sağlığına olumsuz etkileri önlemek amacıyla uygulanmaktadır.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)