1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir. Sağlanan destek geri ödemesizdir.

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. Projenin bütçe sınırı, sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı %75 olarak uygulanır.

 Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıdaki gibidir;

 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

 Program Kapsamında Projenin Tamamlanma Süreci

 • Proje önerileri PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi) (http://eteydeb.tubitak.gov.tr) üzerinden TÜBİTAK’a gönderilir.
 • Proje önerileri alanında uzman kişiler ve kurullar tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan projeler desteklenir.
 • Desteklenen projeler için firma ile TÜBİTAK arasında bir sözleşme imzalanır.
 • Firma projeyi yürütür ve altışar aylık dönemlerde proje giderlerini ve proje faaliyetlerini içeren dönem raporunu (Ar-Ge Yardımı İstek Formu) TÜBİTAK’a sunar.
 • İzleme aşamasında TÜBİTAK alanında uzman bir izleyici görevlendirir, projelerin ilerleyişini izler ve destek ödemesini yapar.
 • Projenin son döneminde ilave olarak bir Proje Sonuç Raporu hazırlanır.
 • Tamamlanan projenin Ticarileşme Süreçleri takip edilir.

Önemli Hususlar

Programa çağrının açık olduğu dönemlerde 7/24 online olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki PRODIS sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. Ancak kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

Programda, proje toplam tahmini bütçesinin yüzde yirmi beşini (%25ini) ve 2.000.000 TL (İki milyon Türk lirası) sınırını geçmemek üzere desteklenen projeler kapsamında kuruluşlara ön ödeme yapılabilir.

Proje bütçesi 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk lirası) ve üzeri olan projelerde, proje kapsamında yapılacak transfer ödemelerinin her biri için 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) üst sınır uygulanmamaktadır.

                                                                                            Hazel Çelikkanat

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997