Stratejik hedef belirleme, bir organizasyonun başarılı olabilmesi için oldukça önemlidir. Ancak, hedeflerin sadece belirlenmesi yeterli değildir. Hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve yönetilmesi de büyük bir öneme sahiptir. İşte bu noktada SMART hedeflerin gücü devreye girmektedir.

SMART hedefler, belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı hedeflerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu hedefler, organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşması için büyük bir yardımcıdır. Öncelikle, hedeflerin belirli olması gerekmektedir. Belirli hedefler, net bir şekilde tanımlanmış ve anlaşılır olmalıdır. Bu sayede, hedefe ulaşmak için gereken adımlar daha kolay bir şekilde planlanabilir.

Ölçülebilir hedefler, ilerlemenin izlenebilir ve değerlendirilebilir olmasını sağlar. Bu sayede, hedefe ne kadar yaklaşıldığı veya ne kadar uzaklaşıldığı takip edilebilir. Ayrıca, hedeflerin ulaşılabilir olması da önemlidir. Ulaşılabilir hedefler, organizasyonun kaynakları ve yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirilebilir olmalıdır. Aksi takdirde, hedeflere ulaşmak imkansız hale gelebilir.

Gerçekçi hedefler, organizasyonun mevcut durumu ve potansiyeli dikkate alınarak belirlenmelidir. Bu sayede, hedeflere ulaşmak için gereken kaynaklar ve çaba doğru bir şekilde tahmin edilebilir. Son olarak, hedeflerin zamanlı olması da büyük bir öneme sahiptir. Zamanlı hedefler, belirli bir zaman çerçevesi içinde gerçekleştirilecek olan hedeflerdir. Bu sayede, organizasyonun ilerlemesi takip edilebilir ve gerekli düzeltmeler zamanında yapılabilir.

Stratejik hedef belirleme sürecinde SMART hedeflerin kullanılması, organizasyonun başarıya ulaşma şansını artırır. SMART hedefler, organizasyonun stratejik hedeflerine odaklanmasını sağlar ve ilerlemenin izlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca, SMART hedeflerin belirlenmesi, organizasyonun kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Bu sayede, organizasyonun hedeflere ulaşma süreci daha etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Hedeflerin Ölçülebilir Olması

Hedeflerin ölçülebilir olması, stratejik hedef belirleme sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Ölçülebilir hedefler, performansı izlemek, ilerlemeyi değerlendirmek ve sonuçları analiz etmek için gereklidir. Ölçülebilirlik, hedeflerin net bir şekilde tanımlanması ve ölçülebilir kriterlerle desteklenmesi anlamına gelir.

Bir hedefin ölçülebilir olması için, belirli bir hedefe ulaşmak için gereken kriterleri belirlemek önemlidir. Bu kriterler, hedefin ne kadar sürede gerçekleştirileceği, ne kadar maliyeti olacağı, ne kadar gelir sağlayacağı gibi faktörleri içerebilir. Örneğin, bir şirketin satış hedefi, belirli bir dönemde elde edilmesi gereken gelir miktarı olarak ölçülebilir.

Ölçülebilir hedeflerin sağlanması için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Hedeflerin net ve spesifik olarak tanımlanması: Hedeflerin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı (SMART) olması önemlidir. Bu şekilde hedeflerin ölçülebilirliği artar.
 • Ölçüm araçlarının kullanılması: Hedeflerin ölçülebilirliği için uygun ölçüm araçları kullanılmalıdır. Örneğin, bir satış hedefini ölçmek için satış raporları ve veri analizi araçları kullanılabilir.
 • İlerlemenin takip edilmesi: Hedeflere ulaşmak için belirlenen ölçüm araçlarıyla ilerlemenin düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Bu şekilde hedeflere yönelik stratejilerin etkinliği değerlendirilebilir.
 • Değerlendirme ve analiz yapılması: Hedeflere ulaşma sürecinde elde edilen verilerin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi önemlidir. Bu şekilde hedeflerin ne kadar başarılı olduğu ve gerekirse stratejilerin nasıl iyileştirilebileceği belirlenebilir.

Özetlemek gerekirse, hedeflerin ölçülebilir olması, stratejik hedef belirleme sürecinde başarıyı değerlendirmek ve ilerlemeyi takip etmek için önemlidir. Ölçülebilir hedefler, net bir şekilde tanımlanmalı, uygun ölçüm araçları kullanılmalı ve düzenli olarak takip edilmelidir. Bu sayede hedeflere ulaşmak için gereken stratejilerin etkinliği değerlendirilebilir ve gerekirse iyileştirmeler yapılabilir.

Hedeflerin Ulaşılabilir Olması

Hedeflerin ulaşılabilir olması, stratejik hedef belirleme sürecinde önemli bir faktördür. Ulaşılabilir hedefler, organizasyonun başarısını etkileyen birçok faktörü içermektedir. Bu hedefler, gerçekçi ve erişilebilir olmalıdır.

Bir hedefin ulaşılabilir olması, organizasyonun kaynakları ve yetenekleri ile uyumlu olmasını gerektirir. Bu, hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli olan finansal, fiziksel ve insan kaynaklarına sahip olunması anlamına gelir. Ayrıca, organizasyonun mevcut yeteneklerini ve bilgi birikimini kullanarak hedefe ulaşabileceği bir planın oluşturulması da önemlidir.

Bir hedefin ulaşılabilir olması için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 • Hedefin belirlenmesi ve net bir şekilde tanımlanması
 • Organizasyonun mevcut kaynaklarının ve yeteneklerinin değerlendirilmesi
 • Hedefin gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynakların belirlenmesi
 • Hedefe ulaşmak için planlama ve stratejilerin oluşturulması
 • Hedefin gerçekleştirilmesi için takip ve değerlendirme süreçlerinin uygulanması

Ulaşılabilir hedefler, organizasyonun motivasyonunu artırır ve başarıya ulaşma olasılığını yükseltir. Ayrıca, bu hedeflerin gerçekleştirilmesiyle birlikte organizasyonun itibarı ve rekabet gücü de artar. Ulaşılabilir hedefler, çalışanların performansını artırır ve takım çalışmasını teşvik eder.

Stratejik hedef belirleme sürecinde, hedeflerin gerçekçi ve ulaşılabilir olması, organizasyonun başarısını etkileyen temel bir faktördür. Bu nedenle, hedeflerin belirlenmesi ve planlanması aşamasında dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir.

SMART Hedeflerin Tanımı

SMART Hedeflerin Tanımı

SMART hedefler, stratejik hedef belirleme sürecinde kullanılan bir yöntemdir. SMART, İngilizce’de Specific (Özgün), Measurable (Ölçülebilir), Achievable (Ulaşılabilir), Realistic (Gerçekçi) ve Time-bound (Zamanlı) kelimelerinin baş harflerini temsil eder. Bu yöntem, hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi sürecinde önemli bir rehberlik sağlar.

SMART hedeflerin belirlenmesi, hedeflerin net ve özgün bir şekilde tanımlanmasını gerektirir. Özgün hedefler, belirli bir sonuca ulaşmayı hedefler ve belirsizlikleri ortadan kaldırır. Örneğin, “Satışları artırmak” yerine “Yıllık satışları %10 artırmak” gibi daha spesifik bir hedef belirlenmelidir.

Ayrıca, SMART hedeflerin ölçülebilir olması da önemlidir. Hedeflerin ölçülebilir olması, ilerlemenin izlenebilmesini ve başarının değerlendirilebilmesini sağlar. Örneğin, “Müşteri memnuniyetini artırmak” yerine “Müşteri memnuniyet anketinde %5 puanlık bir artış sağlamak” gibi ölçülebilir bir hedef belirlenmelidir.

Bunun yanı sıra, SMART hedeflerin ulaşılabilir olması da dikkate alınmalıdır. Hedeflerin ulaşılabilir olması, hedeflerin gerçekçi bir şekilde başarılabilecek düzeyde olmasını ifade eder. Hedeflerin ulaşılabilirliği, kaynakların ve yeteneklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Örneğin, “Bir yıl içinde dünya genelindeki tüm müşterilere ulaşmak” gibi ulaşılması zor bir hedef yerine, “Bir yıl içinde yeni pazarlarda müşteri tabanını genişletmek” gibi daha ulaşılabilir bir hedef belirlenmelidir.

SMART hedeflerin gerçekçi olması da önemlidir. Hedeflerin gerçekçi olması, belirlenen hedeflere ulaşmak için mevcut kaynakların yeterli olmasını ve hedeflere ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade eder. Gerçekçi olmayan hedefler, motivasyonu düşürebilir ve başarısızlık hissi yaratabilir. Bu nedenle, hedeflerin gerçekçilik açısından değerlendirilmesi ve ayarlanması önemlidir.

Son olarak, SMART hedeflerin zamanlı olması gerekmektedir. Hedeflerin zamanlı olması, belirli bir süre içinde tamamlanması gereken hedeflerin belirlenmesini ifade eder. Zamanlı hedefler, iş planlamasını ve önceliklendirmeyi kolaylaştırır. Örneğin, “Bir ay içinde yeni bir ürün lansmanı yapmak” gibi zamanlı bir hedef belirlenmelidir.

SMART hedeflerin tanımı, hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi sürecinde önemli bir rehberlik sağlar. Bu yöntem, hedeflerin net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı olarak belirlenmesini amaçlar. SMART hedefler, organizasyonların başarıya ulaşmasını ve stratejik hedeflerine adım adım ilerlemesini sağlar.

Örnek SMART Hedefler

Örnek SMART Hedefler

SMART hedefler, belirli kriterlere göre belirlenen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen hedeflerdir. Bu hedeflerin belirlenmesi, organizasyonların başarılı olması ve büyümesi için önemlidir. İşte SMART hedeflerin örnekleri ve nasıl oluşturulabileceği hakkında pratik bilgiler:

1. Satış Hedefi:

Hedef Ölçülebilirlik Ulaşılabilirlik Gerçekçilik Zamanlılık
Yıllık satış gelirini %10 artırmak Gelir miktarı Önceki yıllara göre ulaşılabilir Piyasa koşullarına uygun 1 yıl içinde

Bu örnekte, satış hedefi SMART kriterlerine uygun olarak belirlenmiştir. Hedef ölçülebilir bir şekilde belirlenmiş, ulaşılabilir olması için önceki yıllara göre belirlenmiş, gerçekçi bir hedef olarak piyasa koşullarına uygun ve zamanlı olarak 1 yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

2. Müşteri Memnuniyeti Hedefi:

Hedef Ölçülebilirlik Ulaşılabilirlik Gerçekçilik Zamanlılık
Müşteri şikayet oranını %20 azaltmak Şikayet sayısı Şirket içi süreçlerle ulaşılabilir Çalışanların eğitimiyle gerçekçi 6 ay içinde

Bu örnekte, müşteri memnuniyeti hedefi SMART kriterlerine uygun olarak belirlenmiştir. Hedef ölçülebilir bir şekilde belirlenmiş, ulaşılabilir olması için şirket içi süreçlerle gerçekleştirilebilir, gerçekçi bir hedef olarak çalışanların eğitimiyle desteklenmiş ve zamanlı olarak 6 ay içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

SMART hedeflerin belirlenmesi, organizasyonların başarılı olması ve büyümesi için önemlidir. Bu örnekler, SMART hedeflerin nasıl oluşturulabileceği konusunda size fikir verebilir. Kendi hedeflerinizi belirlerken, SMART kriterlerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilebilir ve ölçülebilir hedefler belirlemek önemlidir.

SMART Hedeflerin Faydaları

SMART Hedeflerin Faydaları

SMART hedefler, organizasyonlar için birçok fayda ve avantaj sağlar. Bu hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması, başarılı bir stratejik planlama sürecinin temelini oluşturur. İşte SMART hedeflerinin organizasyonlara sağladığı bazı faydalar:

 • Netlik: SMART hedefler, belirsizlikleri ortadan kaldırır ve net bir yol haritası sunar. Hedeflerin ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı olması, çalışanların ve yöneticilerin hedefe odaklanmasını sağlar.
 • Motivasyon: SMART hedefler, çalışanların motivasyonunu artırır. Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler, çalışanların ilerlemeyi takip etmelerini sağlar ve başarıya ulaşma duygusunu tetikler.
 • Performans İyileştirmesi: SMART hedefler, performans iyileştirmesi için bir çerçeve sunar. Ölçülebilir hedefler, performansı izlemeyi ve gerektiğinde düzeltici önlemler almayı kolaylaştırır.
 • Kaynak Yönetimi: SMART hedefler, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Gerçekçi hedefler, kaynakların doğru şekilde tahsis edilmesini ve israfın önlenmesini sağlar.
 • Stratejik Yönetim: SMART hedefler, stratejik yönetim sürecini destekler. Hedeflerin zamanlı olması, stratejik planın uygulanmasını hızlandırır ve organizasyonun hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Bu faydaların yanı sıra, SMART hedefler organizasyonların başarıya ulaşmasına yardımcı olur. Hedeflerin ölçülebilir ve zamanlı olması, ilerlemeyi takip etmeyi kolaylaştırır ve organizasyonun hedeflerine ulaşma sürecini hızlandırır. Ayrıca, SMART hedeflerin belirlenmesi, çalışanların işlerine odaklanmasını ve motivasyonlarını artırmasını sağlar.

Hedeflerin Gerçekçi Olması

Hedeflerin gerçekçi olması, stratejik hedef belirleme sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Gerçekçi hedefler, organizasyonun mevcut kaynakları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Aksi takdirde, ulaşılması imkansız veya zor hedefler belirlemek, motivasyonu düşürebilir ve başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Gerçekçi hedefler belirlemek için öncelikle organizasyonun mevcut durumunu ve kaynaklarını doğru bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirme, organizasyonun güçlü yönlerini ve zayıf noktalarını belirlemeye yardımcı olacaktır. Buna ek olarak, dış faktörlerin (piyasa koşulları, rekabet durumu, ekonomik faktörler vb.) de dikkate alınması gerekmektedir.

Gerçekçi hedefler belirlerken, organizasyonun mevcut kaynaklarını ve yeteneklerini kullanma potansiyelini göz önünde bulundurmak önemlidir. Kaynakların yetersiz olduğu durumlarda, hedeflerin ulaşılabilir olması için kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Ayrıca, organizasyonun yeteneklerini geliştirmek ve güçlendirmek için uygun stratejilerin belirlenmesi de gerçekçi hedeflerin başarılmasına yardımcı olacaktır.

Hedeflerin Zamanlı Olması

Hedeflerin zamanlı olması, stratejik hedef belirleme sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Zamanlı hedefler, organizasyonlara bir takvim ve planlama yapma imkanı sağlar. Bu sayede, hedeflerin ne zaman tamamlanması gerektiği belirlenir ve çalışmalar buna göre yönlendirilir. Ayrıca, zamanlı hedefler sayesinde organizasyonlar, kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabilir ve iş süreçlerini daha verimli hale getirebilir.

Hedeflerin zamanlı olması için öncelikle belirli bir süre aralığı belirlenmelidir. Bu süre aralığı, hedefin tamamlanması için gereken zamanı kapsamalı ve gerçekçi bir şekilde belirlenmelidir. Ardından, hedefin tamamlanması için gerekli adımlar ve süreler belirlenmeli ve bir takvim oluşturulmalıdır. Bu takvim, hedefin ne zaman başlayacağını, hangi aşamalardan geçeceğini ve ne zaman tamamlanacağını göstermelidir.

Bunun yanı sıra, hedeflerin zamanlı olması için takip mekanizmaları oluşturulmalıdır. Bu mekanizmalar, hedefin sürekli olarak takip edilmesini ve ilerlemenin izlenmesini sağlar. Böylece, hedefin zamanında tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilebilir ve gerektiğinde gerekli düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca, takip mekanizmaları sayesinde hedefe yönelik performans değerlendirmeleri yapılabilir ve gerekli iyileştirmeler planlanabilir.

Zamanlı hedeflerin belirlenmesi, organizasyonların başarılı olması için önemli bir adımdır. Bu adım, hedeflerin gerçekleştirilmesi sürecini daha organize ve planlı bir şekilde ilerletir. Aynı zamanda, zamanlı hedefler sayesinde organizasyonlar, zamanı daha etkili bir şekilde kullanabilir ve rekabet avantajı elde edebilir. Hedeflerin zamanlı olması, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmasında büyük bir rol oynar ve başarıyı artırır.

Zamanlı Hedeflerin Önemi

Zamanlı hedefler, organizasyonlar üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve birçok avantaj sağlar. Bir organizasyonun başarılı olabilmesi için belirlenen hedeflerin zamanlı olması çok önemlidir. Zamanlı hedefler, organizasyonun stratejik planlarını takip etmesine ve başarıya ulaşmasına yardımcı olur.

Zamanlı hedeflerin önemi, organizasyonun kaynaklarını doğru bir şekilde yönetmesine yardımcı olmasıdır. Belirlenen hedeflerin zamanlı olması, organizasyonun bütçesini, çalışanlarını ve diğer kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmasını sağlar. Ayrıca, zamanlı hedefler, organizasyonun rekabetçi bir avantaj elde etmesine yardımcı olur. Hedeflere ulaşmak için belirlenen zaman çerçevesi, organizasyonun diğer rakiplerinden daha hızlı hareket etmesini sağlar.

Zamanlı hedeflerin bir diğer önemi, organizasyonun performansını izlemesine ve değerlendirmesine olanak sağlamasıdır. Belirlenen hedeflerin zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, organizasyonun performansını değerlendirmek için kullanılan bir ölçüt olabilir. Zamanlı hedefler, organizasyonun ilerlemesini takip etmesine ve gerektiğinde stratejilerini revize etmesine yardımcı olur.

Hedeflerin Takip Edilmesi

Hedeflerin takip edilmesi, stratejik hedef belirleme sürecinde önemli bir adımdır. Hedeflerin belirlenmesi ve planlanması kadar, hedeflerin gerçekleşme sürecinin de takip edilmesi büyük bir öneme sahiptir. Hedeflerin takip edilmesi, organizasyonun ilerlemesini izlemek, performansı değerlendirmek ve gerektiğinde düzeltici önlemler almak için gereklidir.

Hedeflerin takip edilmesi, organizasyonun başarısını sağlamada kritik bir faktördür. Hedeflerin gerçekleşme durumunun düzenli olarak izlenmesi, organizasyonun performansını ölçmek ve hedeflere ulaşma sürecini yönetmek için önemlidir. Hedeflerin takip edilmesi, organizasyonun stratejik hedeflerine odaklanmasını sağlar ve çalışanların motivasyonunu artırır.

Hedeflerin takip edilmesi için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Öncelikle, hedeflerin belirlenmesi sırasında ölçülebilir hedefler konulmalıdır. Bu sayede hedeflerin gerçekleşme durumu daha net bir şekilde takip edilebilir. Ayrıca, hedeflerin zamanlı olarak belirlenmesi ve takip edilmesi de önemlidir. Belirlenen hedeflere ulaşma süreci düzenli olarak izlenmeli ve varsa gecikmeler veya sapmalar hızlı bir şekilde tespit edilmelidir.

Hedeflerin takip edilmesi için kullanılabilecek yöntemler arasında performans göstergeleri belirlemek, düzenli raporlama yapmak ve toplantılar düzenlemek yer alır. Performans göstergeleri, hedeflerin gerçekleşme durumunu objektif bir şekilde ölçmek için kullanılır. Düzenli raporlama ise hedeflerin gerçekleşme durumunu paydaşlara aktarmak ve gerektiğinde düzeltici önlemler almak için önemlidir. Toplantılar ise hedeflerin takibi ve ilerlemesi hakkında bilgi alışverişi yapmak için faydalı bir araçtır.

Hedeflerin takip edilmesi, organizasyonun başarısını artırmak için önemli bir adımdır. Hedeflerin gerçekleşme durumunun düzenli olarak takip edilmesi, organizasyonun ilerlemesini izlemek, performansı değerlendirmek ve gerektiğinde düzeltici önlemler almak için gereklidir. Hedeflerin takip edilmesi, organizasyonun stratejik hedeflerine odaklanmasını sağlar ve çalışanların motivasyonunu artırır.

Sıkça Sorulan Sorular

 • SMART hedefler nedir?SMART hedefler, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı hedeflerdir. Bu hedefler, belirli bir süre içinde ulaşılabilir ve ölçülebilir sonuçlar elde etmeyi amaçlar.
 • Hedeflerin ölçülebilir olması neden önemlidir?Hedeflerin ölçülebilir olması, ilerlemeyi izlemek ve performansı değerlendirmek için gereklidir. Ölçülebilir hedefler, gerçekleşme durumunu belirlemek ve gerekirse stratejileri ayarlamak için kullanılır.
 • Hedeflerin ulaşılabilir olması nasıl sağlanır?Hedeflerin ulaşılabilir olması için gerçekçi bir değerlendirme yapılmalıdır. Kaynaklar, yetenekler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurularak hedefler belirlenmelidir. Ayrıca, hedeflere ulaşmak için gerekli adımların planlanması önemlidir.
 • SMART hedefler nasıl belirlenir?SMART hedefler belirlenirken, hedeflerin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamanlı olmasına dikkat edilmelidir. Hedeflerin net ve spesifik bir şekilde tanımlanması, başarıyı ölçmek için belirli kriterlerin belirlenmesi gerekmektedir.
 • Hedeflerin gerçekçi olması neden önemlidir?Hedeflerin gerçekçi olması, motivasyonu artırır ve başarıya ulaşma olasılığını yükseltir. Gerçekçi hedefler, kaynakların ve yeteneklerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve aşırı zorlayıcı hedeflerden kaçınmayı hedefler.
 • Hedeflerin zamanlı olması neden önemlidir?Hedeflerin zamanlı olması, belirli bir süre içinde hedeflere ulaşmayı sağlar. Zamanlı hedefler, iş planlamasını düzenlemek, öncelikleri belirlemek ve süreçleri takip etmek için gereklidir. Ayrıca, zamanlı hedefler, motivasyonu artırır ve ilerlemeyi izlemek için bir ölçüt sağlar.
 • Hedeflerin takip edilmesi neden önemlidir?Hedeflerin takip edilmesi, ilerlemeyi izlemek, performansı değerlendirmek ve gerektiğinde düzeltici önlemler almak için önemlidir. Hedeflerin düzenli olarak takip edilmesi, başarıyı ölçmek ve hedeflere ulaşmak için gereken adımları belirlemek için kullanılır.
 • SMART hedeflerin faydaları nelerdir?SMART hedefler, organizasyonlara birçok fayda sağlar. Bu hedefler, iş planlamasını düzenler, ilerlemeyi izler, motivasyonu artırır, performansı değerlendirir ve stratejik kararlar almayı kolaylaştırır.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997