1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “o” ve “ö” bentleri eklenmiştir.
  2. o) Dijital Dönüşüm Destek Programı:Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

ö) Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,”

  1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına ekleme yapılmıştır.

Madde 5 (3)Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz

  1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının 11 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Karar 11. Madde g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde Değişiklik(21/08/2020) 17 inci maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.

Karar 11. Madde (3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz Değişiklik(07/08/2019) veya kar payı desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Değişiklik(29/06/2021) Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-1’de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1’de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan Değişiklik(24/02/2022) (29/06/2021 tarihinden itibaren geçerlidir.) ve “İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.

  1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
  2. h) “TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. “
  3. ee) Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.
  4. ff) Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.
  1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunun 9 numaralı dipnotunda aşağıdaki bent eklenmiştir.

i)”US-97 Kodu:0112.0.10 olan tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanın asgari 1000 m² olduğu kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları.”

  1. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararının EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün;

a)(4) numaralı sırasında yer alan “seracılık yatırımları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m² altındaki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları” ibaresi,

b)(5) numaralı sırasında yer alan “seracılık yatırımları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000m² ve üstündeki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları” ibaresi, eklenmiştir

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997