TÜBİTAK TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 2023 yılı 1. Çağrısı’nda ön kayıt başvuru ve çağrı kapanış tarihleri uzatıldı.

Ön Kayıt Başvuru Tarihi: 30/05/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Kapanış Tarihi: 01/06/2023 (Saat 23:59)

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçlar

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeleri ile firmaların;

 •  uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
 •  yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
 •  güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
 • ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

amaçlanmaktadır.

KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge
projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, “Çağrıya Özel Şartlar” bölümünde yer alan linklerde belirtilen Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları, Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konularında sunulan
projelere öncelik verilecektir.

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme
aşamasında dikkate alınacaktır.

 • Firmanın uluslararası pazara yönelik teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin
  artırılması
 • Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari
  prototipe dönüştürülmesi
 • Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları
  gerçekleştirmesi
 •  Üniversite işbirliği ile proje geliştirilmesi,
 • Üniversiteler, araştırma altyapıları, kamu araştırma merkez ve enstitülerinden transfer
  edilen teknolojilerin olgunlaştırılarak yeni ürün ve süreçlere dönüştürülmesi
 • Yüksek teknoloji alanlarında ürün ve teknoloji geliştirilmesi

Proje Değerlendirme Süreci

1. Ön değerlendirmesi uygun bulunan projelerin hakem değerlendirme süreci başlatılır.

2. Aşağıdaki kritik tespitlerin yapılması durumunda ise proje teknolojik yeterlilik değerlendirmesine alınmaksızın (hakem değerlendirme süreci başlatılmaksızın) reddedilir.

 • Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.
 •  Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
 •  Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
 • Proje üretim altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım ağırlıklı bir projedir. Proje başvuru tarihi itibariyle proje ekibinde, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip firma çalışanı bir proje personeli yoktur.
  o Proje konusundan farklı bir alanda lisans eğitimi olan çalışanların özgeçmişlerinde proje konusu ile deneyimlerini sunmaları durumunda deneyimlerinin yeterliliği de dikkate alınacaktır
 • Proje önerisi daha önce TÜBİTAK Destek Programlarına sunulmuş ve reddedilmiştir. Daha önce sunulmuş olan projenin ret gerekçelerine yönelik değişiklik yapılmadan proje tekrar sunulmuştur.
 •  Proje önerisinde sunulan bilgiler projenin değerlendirilebilmesi için yetersizdir, kısıtlı düzeyde bilgi sunulmuştur.
 • Projede gerçekleştirilecek Ar-Ge faaliyetleri ile sunulan gider kalemleri nitelik ve nicelik olarak uyumlu değildir, gerçekçi bir bütçe planlaması yapılmamıştır. Bütçe kalemlerinin büyük çoğunluğu Ar-Ge çalışmalarına katkısı olmayan gereksiz ve fazla taleplerden oluşmaktadır.

3. Hakem değerlendirmesi sonrasında ikinci maddede belirtilen kritik tespitlerin yapılması durumunda projeler kurulda puanlama yapılmaksızın reddedilir.

4. Kurul Değerlendirme Eşik Değeri 60 puandır. Eşik ve eşik altında puana sahip olan projeler reddedilir. Eşik üstü puan alan projelerin değerlendirme süreçlerine devam edilir.

5. Projelerle ilgili hakem ve kurul değerlendirmeleri esas alınarak proje puanı oluşturulur.

6. Aşağıdaki kriterleri sağlayan projelere, 100 puan üzerinden yapılan hakem değerlendirmesine ilaveten ek puan verilecektir. Ek puan şartları ile ilgili detaylar 7. Çağrıya özel şartlar bölümünde verilmiştir.

 •  Geçmişte desteklenen TÜBİTAK projelerinin ticarileşme performansı (Kurul değerlendirmesine bağlı olarak 5-10 puan arası)
 •  Firmanın uluslararası fonlara proje başvurusunda bulunmuş olması (5 Puan)
 •  Proje önerisinin, firmanın ilk TEYDEB başvurusu olması (5 Puan)
 • Proje önerisinin 7. Çağrıya özel şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Öncelikli ve Kilit Teknolojilerde Ar-Ge ve Yenilik Konuları ile Stratejik ve İhtiyaç Odaklı Ar-Ge ve Yenilik Konularından birinde olması (5 puan)
 •  Proje önerisinin 7. Çağrıya Özel Şartlar bölümünde verilen linkte sunulan Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Konuları arasında olması (8 Puan)
 •  1702 Patent Lisans çağrıları çerçevesinde desteklenmiş projelerin devamı niteliğindeki proje başvurusu olması (5 Puan)
 •  Ek puanların proje puanına nasıl yansıtılacağına ilişkin örnekler çağrı ekinde yer almaktadır. 7. Projelerin puanı ve çağrı bütçesi dikkate alınarak projeler için nihai karar verilir.

Çağrı takvimine ve diğer detaylara ulaşmak için tıklayın.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997