TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında bazı değişiklikler yapıldı.

1. Rapor gönderim süresi 2 aya indirildi.

1501, 1507, 1509, 1511, 1515 ve Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesinde, projelerin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren Ar-Ge Yardımı İstek Formları (Dönem Raporları) gönderim süresi 3 aydan 2 aya indirildi. Bu değişiklik neticesinde 1501, 1507, 1509 ve 1511 programlarında 30 Eylül 2023 tarihinde gönderilecek olan 2023/1 dönem raporları en geç 31 Ağustos 2023 tarihine kadar, 31 Mart 2024 tarihinde gönderilecek olan 2023/2 dönem raporları da en geç 29 Şubat 2024 tarihine kadar TÜBİTAK’a gönderilecektir. 1515 ve Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında desteklenen projelerde de mevzuat, proje sözleşmesi veya çağrı duyurusunda 3 ay olarak belirtilen süreler 2 ay olarak dikkate alınacak.

2. Destek oranının hesabında proje başvuru tarihindeki kuruluş ölçeği dikkate alınacak.

Desteklenen projelerde destek oranının hesabında kuruluşun proje başvuru tarihindeki ölçeği dikkate alınacak ve proje destek süresince destek oranı sabit kalacak.

3. 5746 sayılı Kanun kapsamında yararlanılmamış teşvik ve desteğin yararlanılmış gibi hesaplanarak düşürülme zorunluluğu kaldırıldı.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda belirtilen destek, teşvik ve istisnalardan faydalanılmaması durumunda, proje personelinin maliyetlerinden bu destek, teşvik ve istisnaların, faydalanılmış gibi hesaplanarak bulunan tutarın düşürüldükten sonra TÜBİTAK’a beyanda bulunulması zorunluluğu kaldırıldı. Bu değişiklik sonrası kuruluşlar projede çalışan personel için yararlandıkları destek ve teşvikleri maliyetlerden düşürecek, yararlanmadıkları destek ve teşvikleri ise yararlanmış gibi düşürmeyecekler.

4. Mükerrer teşvik ve desteği önlemek için düzenleme yapıldı.

Mevcut durumda kuruluşlar kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz teşvik ve desteklerden yararlanabilmektedir. Bu durumda kuruluşun aldığı teşvik ve desteği dönem raporları ile TÜBİTAK’a bildirdiği harcamalardan düşürerek beyan etmesi gerekiyor.

Yapılan düzenleme sonucu, diğer kamu kurum ve kuruluşların mevzuatında kamu kaynaklı desteklerden yararlanılamayacağı yönünde hüküm bulunması halinde aynı proje ya da gider için kuruluşlar TÜBİTAK’tan destek talep edemeyecek.

5. Mikro işletme sınıfında olmayan kuruluş ortaklarının maliyetleri desteklenmeyecek.

KOBİ Yönetmeliği çerçevesinde mikro işletme sınıfında olan kuruluşların projede görev alan şirket ortaklarının maliyetleri desteklenecek, ancak mikro işletme sınıfında olmayan kuruluşların projede görev alan şirket ortaklarının maliyetleri desteklenmeyecek.

6. Personel maliyetlerinin TÜBİTAK’a sunulmasında dikkate alınacak çalışma süreleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

Aynı kuruluşta veya farklı kuruluşlarda çalışan ve projede görev alan personel için aylık olarak TÜBİTAK’a en fazla 30 günlük maliyet beyan edilebilecektir. TÜBİTAK’ın farklı birimleri tarafından desteklenen projelerde beyan edilen çalışma süreleri toplamı 30 günü geçemeyecek. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak birden fazla işverende sigortalı olan personelin, proje sahibi kuruluş dışındaki aylık toplam prim gün sayısının 30 günü geçmesi durumunda ilgili personel için TÜBİTAK’a maliyet beyan edilemeyecek.

PERSONEL ADI

A ŞİRKETİ

B ŞİRKETİ

TÜBİTAK’A BEYAN EDİLEBİLECEK SÜRE

(4/a)

(4/a)

(Proje Sahibi Kuruluş)

A

30 GÜN 30 GÜN

B

15 GÜN 15 GÜN

C

30 GÜN 20 GÜN 10 GÜN

Ç

10 GÜN 30 GÜN Maliyet beyan edemeyecektir.

7. Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporu elektronik ortamda alınabilecek.

Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporu elektronik imza kullanılarak sadece elektronik ortamda alınabilecek. Ayrıca proje kapsamında yapılan harcama ve giderlerle ilgili gider formları da elektronik ortamda hazırlanarak elektronik imzalı olarak TÜBİTAK’a gönderilecek. Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/Mali müşavir raporu ile gider formlarının elektronik imza kullanılarak sadece elektronik ortamda alınması ile ilgili duyuru önümüzdeki günlerde TEYDEB internet adresinde yayımlanacak.

8. Mali raporlar elektronik ortamda muhafaza edilebilecek.

TÜBİTAK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre mali rapor elektronik ortamda veya elektronik platformlarda muhafaza edilebilecektir. Mali raporun muhafazası ile ilgili duyuru, usul ve esaslar belirlendikten sonra TEYDEB internet adresinden yapılacak.

9. Destek bitiş tarihinden sonra olan dönem/dönemlere ait mali müşavirlik ücretleri desteklenecek.

Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporu gönderim süresi proje destek bitiş tarihinden sonra olan dönem/dönemlere ait mali müşavirlik ücretine ilişkin belge tarihi, mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporu düzenleme tarihi veya öncesine ait olması şartıyla, proje destek bitiş tarihinden sonra düzenlenmiş olsa dahi destek kapsamına alınacak.

10. TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında yer alan bazı destek üst limitlerinde daha önce yapılan artışların yürürlük tarihi değiştirildi.

18/11/2022 tarihinde “TEYDEB Destek Programlarında Destek Limitleri Artırıldı” başlığı ile yayımlanan duyuruda yeni limitlerin 3 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan proje başvurularında uygulanacağı belirtildi. Paydaşlardan gelen talep doğrultusunda destek limitleri 3 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmesi imzalanan projelere de uygulanacaktır. İlgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

(https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-destek-programlarinda-destek-limitleri-artirildi)

11. Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında desteklenen projelerde mali müşavirlik ücretleri de desteklenecek.

Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında açılan çağrılarda (1704 – SAYEM Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması, 1707 – Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı, 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı, 1711 Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı) desteklenen projelerde serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik ücretleri desteklenecek.

12. Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversitelerinin desteklenen projelerinde çalışan süreli sözleşmeli personel üst sınırı güncellendi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve vakıf üniversitelerinin desteklenen projelerinde çalışan süreli sözleşmeli personel için aylık olarak ilgili dönemde geçerli beş brüt asgari ücret kadar desteklenecek..

Yukarıda belirtilen değişiklikler;

  1. 5. Maddede belirtilen değişiklikler, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılan proje başvurularına uygulanacak.
  2. 10. Maddede belirtilen değişiklikler, 3 Kasım 2022 tarihinden sonra sözleşmesi imzalanan projelere uygulanacak.
  3. 11. Maddede belirtilen değişiklikler, 11 Mayıs 2023 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporlarında uygulanacak. (11 Mayıs 2023 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporları için ödenen mali müşavir ücretleri desteklenecek olup, bu tarihten önce TÜBİTAK’a sunulan dönemlere ait mali müşavir ücretleri desteklenmeyecektir).
  4. 12. Maddede belirtilen 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere destek süreci devam eden projelere uygulanacak.
  5. Diğer maddelerde belirtilen değişiklikler 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili 1501- Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında güncellemeler yapıldı. TEYDEB tarafından yürütülen diğer destek programlarının uygulama esaslarında da gerekli güncellemeler yapılacak. Değişiklikler için ilgili destek programı uygulama esaslarının dikkate alınması önem arz ediyor.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997