MARKA VE TURQUALITY® DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ KARŞILAŞTIRILMASI

(14 Nisan 2023 ve 14 Mayıs 2024 Karşılaştırılması)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

 

Tanımlar- MADDE 3

 Eski Genelge

 1. d) Hedef pazar: Şirketin destek kapsamındaki markası ile girmeyi planladığı veya hâlihazırda faaliyet gösterdiği ülkeye yönelik olarak Bakanlığa sunduğu Hedef Pazar Başvuru Formu kapsamında Bakanlık tarafından onaylanan hedef ülkeyi,

 Yeni Genelge

 1. d) Hedef pazar: Şirketin destek kapsamındaki markası ile girmeyi planladığı veya hâlihazırda faaliyet gösterdiği ülkeye yönelik olarak Bakanlığa sunduğu Hedef Pazar Başvuru Formu kapsamında Bakanlık tarafından onaylanan ülkeyi, (hedef kaldırıldı)

Eski Genelge

 1. n) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Destek kapsamına alınmak üzere başvuru yapacak ve/veya desteklenen şirket tarafından, şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerce Ek-5’te yer alan elektronik imza taahhütnamesinin imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ve şirket/harcama yetkisi verilen şirket bünyesinde çalışan elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi, ifade eder.

Yeni Genelge

 1. n) Yetkilendirilmiş kullanıcı: Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerce Ek-5’te yer alan elektronik imza taahhütnamesinin (Ek-3)/Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Genelge eki Kullanıcı Yetkilendirme Formunun (EK C) imzalanması suretiyle yetkilendirilmiş ve şirket/harcama yetkisi verilen şirket bünyesinde çalışan elektronik imza sertifikasına sahip gerçek kişiyi ve/veya Destek Yönetim Sistemi kullanıcısını, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Marka/TURQUALITY® Destekleri

Tanıtım desteği-MADDE 4

Eski Genelge

(4) Destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olarak değerlendirilmeyen bayi/temsilci/distribütör/franchise tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyet ve harcamaları; destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmek ve üçüncü şirketle bayi/temsilci/distribütör/franchise arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda desteklenir. Bayi/temsilci/distribütör unvanı/logosunun kullanıldığı tanıtım faaliyetleri, bayi/temsilci/distribütörün münhasıran destek kapsamındaki markaları pazarlaması halinde desteklenir.

Yeni Genelge

(4) Destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olarak değerlendirilmeyen bayi/temsilci/distribütör/franchise tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyet ve harcamaları; destek kapsamındaki şirket/harcama yetkisi verilen şirkete fatura edilmesi ve üçüncü şirketle bayi/temsilci/distribütör/franchise arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda desteklenir.

(12) Ürün tanıtımına ilişkin uygulamalı gösterim (Demo/Roadshow) kapsamında tanıtımı gerçekleştirilecek ürünlerin, tanıtımın yapılacağı ülkedeki ilgili etkinlik alanına yerleşimi ve ilgili ülkede 1 yıldan uzun süre kalmamak şartıyla geri getirilmelerine ilişkin nakliye giderleri desteklenir. (Madde eklendi)

(13) Renklendirme makinelerine (Tinting) ilişkin giderler, makinede sadece destek kapsamındaki markaya yönelik işlem tesis edildiğinin tevsik edilebilmesi halinde desteklenir. (Madde eklendi)

Fuar desteği- MADDE 5

Eski Genelge

(1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği yurt dışı fuar katılımlarına yönelik, fuar katılım; stant alanına ilişkin kira, tasarım, dekorasyon, nakliye, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik ve sigorta; fuar katılım sözleşmesinde yer alan diğer kalemler; organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetlerine yönelik katılım; afiş/broşür/el ilanı; gazete/dergi reklamları; katalog/kartela; elektronik ekran; billboard/pano/tabela; bina/cephe/duvar/çatı reklamı; durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme; defile/gösteri/kokteyl; satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı promosyon (tanıtım) malzemeleri ile tanıtım malzemelerinin nakliye giderleri desteklenir.

 Yeni Genelge

(1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği yurt dışı fuar katılımı kapsamında fuar katılım, stant alanına ilişkin kira, tasarım, dekorasyon, nakliye, ısıtma, elektrik, su, internet, temizlik, güvenlik ve sigorta ile fuar katılım sözleşmesinde yer alan diğer kalemler; yurt dışı fuar tanıtımı kapsamında ise söz konusu marka adına organizatör tarafından gerçekleştirilen fuar tanıtım faaliyetlerine yönelik giderler ile, şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen ve fuara yönelik olan Ek-1’de belirtilen tanıtım faaliyetleri ile tanıtım malzemelerinin nakliye giderleri desteklenir.

Yeni Genelge

(6) Yurt dışı fuar tanıtımı kapsamında fuar alanında sergilenen maketlerin/modellerin (Mockup) sadece nakliye giderleri desteklenir. (Madde eklendi)

Danışmanlık desteği- MADDE 6

 Eski Genelge

(4) Danışmanlık destek başvurularında; sunulan hizmet sözleşmesi ve söz konusu sözleşmeye ilişkin çıktılar birlikte değerlendirilerek, hizmet veren tarafın hizmet alan şirketin ürünlerinin satış ve/veya pazarlamasını bizzat gerçekleştirdiği ya da tasarımını yaptığının tespit edilmesi ve hizmetin uzun vadeli iş ilişkisi olarak değerlendirilmesi halinde söz konusu başvurular destek kapsamında değerlendirilmez. Söz konusu değerlendirme, incelemeci kuruluş tarafından yapılabileceği gibi Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından da yapılabilir.

Yeni Genelge

 (4) Danışmanlık destek başvurularında; sunulan hizmet sözleşmesi ve söz konusu sözleşmeye ilişkin çıktılar birlikte değerlendirilerek, hizmet veren tarafın hizmet alan şirketin ürünlerinin satış ve/veya pazarlamasını bizzat gerçekleştirdiği durumlarda ya da hizmet veren taraf ile hizmet alan şirket arasında bir danışmanlık faaliyetini aşan sürelerde istihdam ilişkisine benzeyen uzun vadeli iş ilişkisi kurulmuş olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu başvurular destek kapsamında değerlendirilmez. Söz konusu her iki duruma ilişkin değerlendirme, incelemeci kuruluş tarafından yapılabileceği gibi Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından da yapılabilir.

Depolama hizmeti ile birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma desteği MADDE 7

 Eski Genelge

 (4) Paylaşımlı ofislerin desteklenebilmesi için sunulan kira/hizmet/üyelik/abonelik sözleşmesinde yararlanılan hizmetlerin belirtilmesi gerekir. Bu destek kapsamında yalnızca üyelik şeklindeki giderler desteklenir.

Yeni genelge

 (4) Paylaşımlı ofislerin desteklenebilmesi için sunulan kira/hizmet/üyelik/abonelik sözleşmesinde yararlanılan hizmetlerin belirtilmesi gerekir. Bu destek kapsamında kira/hizmet/üyelik/abonelik sözleşmesinde belirtilen aylık sabit giderler desteklenir.

(17) Bu Genelgenin 22 nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde destek başvuruları yapılmış olmakla beraber, Bakanlık yurt dışı temsilcisinden kaynaklanan nedenlerle yerinde inceleme gerçekleştirilmeden kapanan/taşınan birimlere ilişkin; belirtilen süreler içerisinde birim kira destek başvuru belgeleri ile söz konusu dönemde birimin faal olduğunu tevsik edici nitelikte birime ilişkin tarih kayıtlı fotoğraf/video ya da diğer bilgi ve belgelerin sunulması ve ilgili belgelerin Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından uygun görülerek onaylanması halinde Ek-3 formunun aranmadan destek başvurularının sonuçlandırılması mümkündür. (Madde eklendi)

Franchise desteği- MADDE 8

Eski Genelge

 (7) Bu Genelgenin 7 nci maddesinin onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü ve on beşinci fıkrası hükümleri bu madde için de uygulanır.

Yeni Genelge

 (7) Bu Genelgenin 7 nci maddesinin onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü, on dördüncü, on beşinci ve on yedinci fıkrası hükümleri bu madde için de uygulanır.

 İstihdam desteği- MADDE 9

Eski Genelge

 (1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen aynı anda azami 10 moda/endüstriyel ürün tasarımcısının ve mühendisin brüt istihdam giderleri desteklenir.

Yeni Genelge

(1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin/harcama yetkilisi şirketin destek kapsamındaki markalı ürünleriyle ilgili olarak tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen aynı anda azami 10 moda/endüstriyel ürün tasarımcısının ve mühendisin brüt istihdam giderleri desteklenir.

 Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ile yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma desteği- MADDE 10

Eski Genelge

(2) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin yurt dışına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen avukatlık ve danışmanlık harcamaları desteklenir.

Yeni Genelge

 (2) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin başvuru ücreti, patent başvurusunun incelenmesi, dosyalama bedelleri, tercüme bedelleri, hizmet alınan şirketin hizmet bedelleri ile yurt dışına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen avukatlık ve danışmanlık harcamaları desteklenir.

Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test işlemleri desteği- MADDE 11

Eski Genelge

 b) Eğitim hizmetleri, yol ve konaklama masrafları, gözetim bedeli ve tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri destek kapsamında değerlendirilmez.

Yeni Genelge

 

 1. b) Eğitim hizmetleri, yol ve konaklama masrafları ve tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri destek kapsamında değerlendirilmez. (Gözetim bedeli destek kapsamına alınmıştır.)
 1. c) Test/analiz raporlarına ilişkin giderler, anılan test/analizin sonucunda herhangi bir belge/sertifika düzenlenmesine ve/veya anılan test/analiz sonucunda alınacak belge/sertifikanın EK-1/B’de yer alıp almadığına bakılmaksızın, desteklenebilir. (Madde eklendi)

ç) İlgili pazara girişte zorunlu olan Reach kaydının yaptırılması kapsamındaki zorunlu test/analiz giderleri ve kayıt ücretleri bu madde kapsamında desteklenir. Kurum aracılık hizmet bedeli, idari ücretler, kabul belgesi bedeli ve bu kapsamda gerek aracı kurumdan gerekse de dışarıdan alınan danışmanlık harcamaları desteklenmez. (Madde eklendi)

Destek limitleri- MADDE 13

Yeni Genelge

(4) Kararın 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen üst limit takibi, ödeme belgesi tarihi esas alınmak suretiyle gerçekleştirilir.  (madde eklendi)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Kapsamına Alınma

 

Başvuru şartları- MADDE 14

 Eski Genelge

 b) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde yurt dışı tescillerinin bulunması,

Yeni Genelge

 

 1. b) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl önce alınmış yurt içi ile Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birinde en az 1 yıl önce alınmış yurt dışı tescillerinin bulunması,

Eski Genelge

 1. c) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescilinin yurt dışı tescilinden önce yapılmış olması,

Yeni Genelge

 

 1. c) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin yurt içi tescil başvuru tarihinin yurt dışı tescil başvuru tarihinden önce veya aynı tarihte olması

 Eski Genelge

 ç) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket adına kayıtlı olması,

Yeni Genelge

 ç) Başvuruda bulunulan markaya ilişkin, yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin aynı şirket adına olması kaydıyla başvuru sahibi şirket, bu şirketle organik bağı olan yurt içinde yerleşik şirket, aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer bir yurt içi şirket veya destek kapsamına alınan şirketin bağlı bulunduğu holding şirketi adına kayıtlı olması,

Başvuru süreci- MADDE 15

 Eski Genelge

 

 1. b) Kullanıcıların yetkilendirilmesi için şirketi temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan Ek-5’te yer alan elektronik imza taahhütnamesi TURQUALITY® Sekretaryasına iletilir.

Yeni Genelge

 

 1. b) Kullanıcıların yetkilendirilmesi için şirketi temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanan Ek-5’te yer alan elektronik imza taahhütnamesi/Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Genelge eki Kullanıcı Yetkilendirme Formu (EK C) TURQUALITY® Sekretaryasına iletilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı

Desteğin başlangıç tarihi- MADDE 16

 Eski Genelge

 (1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin destek başlangıç tarihi, Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleşen faaliyetler ile düzenlenen ödeme belgeleri desteklenir. Ancak destek ödemesi gelişim yol haritası Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.

Yeni Genelge

 (1) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketin/markanın destek başlangıç tarihi, Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleşen faaliyetler ile düzenlenen ödeme belgeleri desteklenir. Ancak destek ödemesi gelişim yol haritası Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir.

Hedef Pazar- MADDE 18

 Eski Genelge

 (3) Şirketin, hedef pazara yönelik gerçekleştirdiği harcamalarına ilişkin desteklerden yararlanabilmesi için desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin ilgili hedef pazar için belirlenen 5 yıllık destek süresi içerisinde olması gerekir.

Yeni Genelge

 (3) Şirketin, hedef pazara yönelik gerçekleştirdiği harcamalarına ilişkin desteklerden yararlanabilmesi için desteğe konu ödeme belgesi tarihinin ilgili hedef pazar için belirlenen 5 yıllık destek süresi içerisinde olması gerekir. (Faaliyet tarihi çıkarılmıştır.)

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Destek Başvuruları ve Ödeme

Destek başvuru süreci- MADDE 22

 Eski Genelge

 (3) Eksik tamamlama süresinin bitimini müteakip, incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi/belgelerin bulunması halinde, incelemeci kuruluş Bakanlığın uygun görüşünü alarak söz konusu eksik bilgi/belgenin tamamlanmasını teminen 1 defaya mahsus 3 aya kadar ilave süre verebilir.

Yeni Genelge

 (3) Eksik tamamlama süresinin bitimini müteakip, incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi/belgelerin bulunması halinde, incelemeci kuruluş söz konusu eksik bilgi/belgenin tamamlanmasını teminen 1 defaya mahsus 3 aya kadar ilave süre verebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Harcama yetkisi- MADDE 25

 Eski Genelge

 (1) Destek kapsamına alınan şirketle aynı holding çatısı altında bulunan şirketler ile kapsama alınan şirketle organik bağı bulunan şirketlere harcama yetkisi verilebilir.

Yeni Genelge

 (1) Destek kapsamına alınan şirketle aynı holding çatısı altında bulunan şirketler, destek kapsamına alınan şirketin bağlı bulunduğu holding şirketi ve kapsama alınan şirketle organik bağı bulunan şirketlere harcama yetkisi verilebilir.

Eski Genelge

 (5) Harcama yetkisi verilen şirket tarafından gerçekleştirilen harcamalar, harcama yetkisinin Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip desteklenir.

Yeni Genelge

5) Harcama yetkisi verilen şirket tarafından gerçekleştirilen harcamalara ilişkin destek ödemeleri, harcama yetkisinin Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip gerçekleştirilir.

Eski Genelge

(7) İncelemeci kuruluş, destek başvurusunda bulunulan harcamaları yapan şirketin sistemde kayıtlı sermaye yapısının güncel durumu yansıttığına ilişkin her yıl destek kapsamına alınan şirketten taahhüt alır. (Madde kaldırıldı)

Yeni Genelge

(7) Destek başvurusunda bulunulan harcamaları yapan şirket sistemde kayıtlı sermaye yapısının güncel durumu yansıttığına ilişkin taahhütnameyi her yıl Ocak ayı sonuna kadar incelemeci kuruluşa sunar. Taahhütnamenin sunulmaması ya da sunulan taahhütnamenin güncel sermaye yapısını yansıtmadığının tespiti durumunda haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır ve taahhütnamenin sunulmasına kadar şirketin ilgili markasının sistem aracılığı ile yapılacak destek başvuruları kısıtlanır.

(9) Şirketin çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olma zorunluluğunun bulunduğu ülkelerde, yurt dışı şirkete harcama yetkisi verilebilmesi için, geri kalan hissenin tamamının destek kapsamında bulunan şirkete ait olması gerekir. (Madde eklendi)

Yurt dışında düzenlenen belgelerin onaylanması- MADDE 26

 Eski Genelge

 (1) Yurt dışında düzenlenip bu Genelge kapsamında Bakanlığa/incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gereken belgeler belgenin düzenlendiği ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisine onaylatılır.

Yeni Genelge

 (1) Yurt dışında düzenlenip bu Genelge kapsamında Bakanlığa/incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gereken belgelerden bu Genelge eklerinde belirtilenler belgenin düzenlendiği ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanır.

Eski Genelge

(5) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise, harcama belgelerinin onayı söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi, faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır.

Yeni Genelge

(5) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise, harcama belgelerinin onayı söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi, faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır. Bu hüküm, farklı şehir/bölgeler itibarıyla görev bölgesi ayrıştırılarak belirlenmiş birden fazla Bakanlık yurt dışı temsilcisinin bulunduğu ülkelerde aynı esas çerçevesinde uygulanır.

 Diğer hususlar- MADDE 28

 Eski Genelge

 (3) Şirket, destek kapsamındaki markasının logo/renk/sembollerinde değişiklik olması halinde, yeni logosunun bulunduğu yurt içi ve yurt dışı marka tescili veya tescil başvuru belgelerini Bakanlığa ve incelemeci kuruluşa sunar.

Yeni Genelge

(3) Şirket, destek kapsamındaki markasının logo/renk/sembollerinde değişiklik olması halinde, yeni logosunun bulunduğu yurt içi ve Madrid Uluslararası Marka Tescil Protokolüne taraf olan ülkelerden en az birindeki yurt dışı marka tescili veya tescil başvuru belgelerini Bakanlığa ve incelemeci kuruluşa sunar.

Eski Genelge

 

(8) Şirketlerin franchise/birimlerine ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenebilmesi için öncelikle kira giderlerinin destek kapsamında olması gerekir.

Yeni Genelge

 (8) Şirketlerin birimlerine ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenebilmesi için öncelikle kira giderlerinin destek kapsamında olması gerekir. ( franchise kaldırılmıştır.)

Eski genelge

 (13) Kullanıcının yetkilendirilmesinin iptal edilmesini teminen, şirket tarafından iptal edilmesi istenilen yetkiye ilişkin Ek-9’da yer alan azilnamenin temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanarak TURQUALITY® Sekretaryasına intikal ettirilmesi gerekir. Yazılı başvuru yapılmadığı durumda sorumluluk şirkete aittir.

Yeni Genelge

(13) Kullanıcının yetkilendirilmesinin iptal edilmesini teminen, şirket tarafından iptal edilmesi istenilen yetkiye ilişkin Ek-9’da yer alan azilnamenin/Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Genelge eki Yetkilendirilmiş Kullanıcı Azil Formunun (Ek D) temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanarak TURQUALITY® Sekretaryasına intikal ettirilmesi gerekir. Yazılı başvuru yapılmadığı durumda sorumluluk şirkete aittir.

Eski Genelge

 (14) Destek kapsamındaki şirketin ve destek kapsamındaki markaya ilişkin harcama yapma yetkisi bulunan Türkiye’de yerleşik şirketlerin sistemde işlem yapabilmesini teminen, şirket başına en fazla iki kullanıcı yetkilendirebilir. Ayrıca, iki markası destek kapsamında bulunan şirketler için kullanıcı sayısı dörde kadar artırılabilir. (maddesi kaldırılmıştır)

(24) Ürünlerin satış/pazarlama süreçlerinde ön plana çıkarılması amacıyla yapılan lisans sözleşmeleri kapsamında film/dizi/video oyunu karakterlerine ilişkin marka/logoların kullanıldığı tanıtım, fuar faaliyetleri ve destek kapsamındaki birimlere yönelik harcamalar, destek kapsamındaki markanın görünür bir şekilde kullanılması koşuluyla, bu Genelge kapsamında desteklenir. (Madde eklendi)

(25) 5 yıllık hedef pazar süresinin son yılında gerçekleştirilen kurulum/dekorasyon harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez. (Madde eklendi)

 

ONUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Geçici hükümler GEÇİCİ- MADDE 1

(4) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış destek başvurularının tabi tutulacağı destek üst limitlerinin takibi, ödeme belgesi tarihine ait yıl esas alınmak suretiyle Kararın 30 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. (Madde eklendi)

(5) Kararın Geçici 4 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları kapsamında hedef pazar süresi, 8191 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibarıyla yeniden başlatılır. Bu kapsamda, ilgili hedef pazara ait ödeme belgesi anılan tarih veya sonrasına ait olan harcamalar desteklenir. (Madde eklendi)

(6) Kararın Geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki hedef pazar süresi, ilgili markanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar TURQUALITY® destek programına kabul edilmesi koşuluyla şirketin TURQUALITY® destek programına alındığı tarihten itibaren başlar. Bu kapsamda, ilgili hedef pazara ait ödeme belgesi anılan tarih veya sonrasına ait olan harcamalar desteklenir. (Madde eklendi)

(7) Kararın Geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde hedef pazar süresinin yeniden başlatılması uygulaması, Karar’ın Geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki markalara uygulanmaz. (Madde eklendi)

(8) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Karar’ın Geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki markalar, bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sadece süresi başlamış ve devam eden hedef pazarlarında, işbu hedef pazarların süreleri bitene kadar, desteklenmeye devam edilir. İşbu hedef pazarların sürelerinin bitmesini müteakip marka destek kapsamından çıkarılır. (Madde eklendi)

EK–7

İNCELEMECİ KURULUŞA HARCAMA BAŞVURULARINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

 

8) Pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma ile klinik test çalışmaları desteği

 Bir vakıf, yardım fonu veya benzeri yardımıyla gerçekleştirilen klinik test çalışmalarına ilişkin;

* Sözleşme veya sözleşme yerine geçmek üzere klinik test çalışmasının gerçekleştirildiğine dair vakıftan/yardım fonu veya benzerinden alınan yazı

* Fatura (varsa)

* Ödemelere ilişkin (bağış yoluyla yapılan ödemeler dahil) banka dekontu, kredi kartı ekstresi, hesap dökümü vb. belgeler

(Madde eklendi)

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997