Çağrının Amacı

11.Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin,erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştireceği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul ve Kocaeli ilinde mobilite ve bağlantılı teknolojileri odak alan çağrı kapsamındaki konulara yönelik iş fikirlerini hayata geçirecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır

Teklif Çağrısı Başvuru Tarihleri

13 Mart – 24 Mart 2023

Başvuru sistemi 24 Mart 2023 Cuma günü saat 23:59’ da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan Teklif Çağrısı Başvuru Formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif Çağrısı Başvuru Koşulları

Başvuru yapacak girişimcilerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir

 • 01.2020 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması.
 • 01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı sınırı aranmaz)
 • Üniversitelerin en az dört yıllık lisans programlarından mezun veya herhangi bir lisans programlarında kayıtlı öğrenci olması.

Teklif Çağrısı Başvuru Yeri ve Başvuru İşlemleri

 • Girişimci, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.
 • Başvuruda eksiklik olması halinde eksikler sistem üzerinden bildirilecek ve girişimcinin aşağıdaki süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksiklerini gidermesi gerekecektir. Tüm bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır. Bildirimlerin takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine ait olacaktır.

Uygun İş Fikri Konuları

Mobilite ve bağlantılı teknolojileri odak alan iş fikirlerinin, aşağıdaki konulardan biri veya birkaçını birlikte içermesi ve iş fikrinin seçilen konu(lar) doğrultusunda olması gerekmektedir.

 1. Elektrikli araç teknolojileri
 2. Siber Güvenlik Teknolojileri
 3. Yapay zeka & makine öğrenmesi
 4. Batarya teknolojileri
 5. Fonksiyonel güvenlik
 6. Hizmet olarak mobilite (MaaS)
 7. Mikrohareketlilik
 8. Nesnelerin interneti
 9. Blokzincir teknolojileri

Destek Üst Limiti

Geri ödemesiz 1.000.000.-TL

Desteklenecek Giderler ve Özel Şartlar

A) Kuruluş Giderleri (Kuruluş Desteği)

Gerçek kişi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 10.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde işletmesini kuracak olan girişimciye 20.000.-TL destek sağlanır

Geri Ödemesiz Desteğe ilişkin Üst Limitler : 20.000.-TL ‘ye kadar

B) Personel Giderleri (Performans Desteği)

 • Performans desteği, girişimcinin kurduğu işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi ve istihdamsayısına göre belirlenecek olup; destek tutarı hesaplanırken ilgili dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde 4(a) kapsamındaki tüm personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı dikkate alınır
 • Performans desteği, destek programı başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci performans dinemi ve 2 nci yıl ikinci performans dönemi olmak üzere ,performans dönemleri sonunda işletmeye destek sağlanır. Her performans dönemi bir yılı kapsar
 • Her bir performans dönemi sonunda, işletmenin ilgili döneminde gerçekleştirdiği toplam prim gün sayısına göre;

Birinci performans dönemi için

180-539 olan işletmeye 60.000.-TL,

540-1079 olan işletmeye 120.000.-TL,

1080 ve üstü olan işletmeye 200.000.-TL,

İkinci Performans dönemi için

360-1079 olan işletmeye 60.000.-TL,

1080-1439 olan işletmeye 120.000.-TL,

1440 ve üstü olan işletmeye 200.000.-TL,

Performans desteği sağlanır.

Geri Ödemesiz Desteğe ilişkin Üst Limitler : 400.000.-TL ‘ye kadar

C) Makine-Techizat ve Yazılım Giderleri (Makine-Techizat ve Yazılım Desteği)

 • Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, girişimcinin kurduğu işletmenin desteklenen faaliyet konusu ile ilgili olarak, işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için sağlanacak desteğin üst limiti 200.000.-TL’dir. Ancak, işletmenin orta – ileri teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 300.000.-TL, ileri teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda sağlanacak desteğin üst limiti 450.000.-TL’dir

Geri Ödemesiz Desteğe ilişkin Üst Limitler : 400.000.-TL ‘ye kadar

D) Danışmanlık Giderleri (Mentorlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği)

 • Mentorlük, Danışmanlık ve işletme koçluğu desteği orta-yüksek ve ileri teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için sağlanır.
 • Destek programı süresi içinde başlayan ve tamamlanan danışmanlık ve işletme koçluğu hizmetlerine ilişkin giderler için sağlanacak desteğin üst limiti 30.000.-TL’dir

Geri Ödemesiz Desteğe ilişkin Üst Limitler : 30.000.-TL ‘ye kadar

E) Diğer Giderler (Diğer Giderler Desteği)

 • Diğer giderler desteği kapsamında kira ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 100.000.-TL’dir
 • Kira giderleri için; net kira bedeli üzerinden (stopaj ve ortak giderler hariç) destek programı süresince aylık azami 2.500.-TL olmak üzere sağlanacak desteğin üst limiti 60.000.-TL’dir
 • Ofis donanımı giderleri için; işletme kuruluş tarihinden programın 1 inci yılının sonuna kadar satın alınan ofis donanımı giderleri için sağlanacak desteğin üst limiti 40.000.-TL’dir

Geri Ödemesiz Desteğe ilişkin Üst Limitler : 100.000.-TL ‘ye kadar

Destek Oranı

%75 (Kuruluş Desteği ve Performans Desteğinde destek oranı uygulanmaz)

Not : Makine – Techizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranına %15 ilave edilir

Süreç – Zaman Planı

Teklif Çağrısı Başvuru : 13 Mart – 24 Mart 2023

Kontrol Süreci : 27 Mart – 31 Mart 2023

Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Komisyonu : 03 Nisan – 14 Nisan 2023

Kabul Edilen İş Fikirlerinin Bildirilmesi : 19 Nisan 2023

Eğitim ve Mentorlük Süreci : 24 Nisan – 31 Mayıs 2023

Destek Programı Başvurusu : 05 Haziran 16 Haziran 2023

Kontrol Süreci : İlk Kontrol : 19 Haziran – 23 Haziran 2023

Girişimci Düzeltme : 26 Haziran – 7 Temmuz 2023

Son Kontrol : 10 Temmuz – 14 Temmuz 2023

Kurul Değerlendirmesi : 17 Temmuz – 28 Temmuz 2023

Değerlendirme Kriterleri

 • Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Formu çağrı Duyurusunun altında verilmiştir.
 • Teklif Çağrısı Başvuruları “ Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Komisyonu” tarafından değerlendirildikten sonra ortalama puanı 60 ve üzeri olan Teklif Çağrısı Başvuruları olumlu olarak değerlendirilerek en yüksek puan alandan en düşük puan alana göre sıralanacaktır. Değerlendirme sonucu uygun bulunan 50 Girişimci KOSGEB ve Bilişim Vadisi Genel Müdürlüğü arasında yakıpan işbirliği kapsamında eğitim ve mentorlük programına dahil edilecektir. Bu programı tamamlayan girişimciler cağrı metninde belirtilen destek üst limitleri dahilinde İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. Değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular desteklenmeye hak kazanacaktır.
 • Değerlendirme Komisyonu yapısı ve çalışma usulleri Başkanlık Makamı Oluru ile belirlenir.
 • Değerlendirme sonucu yapılan sıralama nihai olup sıralamaya giremeyen girişimciler için itiraz hakkı bulunmamaktadır

İlgili Dökümanlar

 • İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları
 • Teklif Çağrısı Başvuru Formu
 • Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Kriterleri Tablosu

Diğer Husular

 • Teklif Çağrısı Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini İstanbul veya Kocaeli ilinde kuracak olması ve işletmenin program süresinde İstanbul ve Kocaeli ilinde faaliyet göstermesi
 • Girişimcinin işletmesini İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan NACE kodlarında faaliyet gösteren sektörlerde kuracak olması
 • Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular kosgeb.gov.tr adresinden yapılacaktır
 • Teklif çağrısında belirtilmeyen tüm hususlar için İleri Girişimci Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında işlem yapılacaktır.
 • Desteklemeye ilişkin kurul kararının bildirim tarihinden sonra 6 ay içerisinde işletmenin kurulması taahhütnamenin onaylanması gerekir

Teklif Çağrısı Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Teklif Çağrısı Başvuru Değerlendirme Kriterleri İçin Tıklayınız

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997