Yapılan değişiklik ile, şirketlerin kendi markalarına ait ürünleri çevrim içi kendi platformlarında satmalarına olanak tanımaktadır. Bu değişiklik özellikle, grup şirketlerinin farklı kategorilere ve markalara sahip olduğu durumlarda, bu markaları tek bir şirket ve çevrim içi satış platformu aracılığıyla küresel e-ticaret kanallarına açmalarını desteklemektedir.

E-İHRACAT DESTEKLERİNE İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı 24/08/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan e- ihracat desteklerinin uygulamasına yönelik başvuru, değerlendirme, sonuçlandırma ve izleme süreçlerine ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Genelge, 5986 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetimi Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) 5986 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak, bu Genelgede geçen;

a) Bakanlık yurt dışı temsilcisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi veya Bakanlık tarafından ilgili ülkede görevlendirilen Bakanlık temsilcisini,

b) GB: Basitleştirilmiş gümrük beyannamesini,

c) Canlı yayın e-ticaret: Çevrim içi platformlar ya da sosyal ağlar üzerinden canlı yayın ve video kayıtları aracılığıyla çevrim içi satış aracısı marifeti ile anlık satışların yapılabildiği e-ticaret modelini,

ç) Çevrim içi mağaza: Ürünlerin pazaryerlerinde veya başkaca dijital e-ticaret platformlarında sergilenmesi ve satılması için açılan mağazaları,

d) Çevrim içi satış aracısı: Canlı yayın e-ticaret modeli üzerinden ürünü ve markayı kendi takipçileri ile paylaşan ve ürün hakkında bilgilendirme yaparak alımını teşvik eden kişiyi veya sosyal medya etkileyicisini,

e) Depo yönetim sistemi: Ürünlerin depoya girişinden çıkışına kadar olan tüm sürecin izlenebilirliğini sağlayan konum bazlı yazılım sistemlerini,

f) Destek Yönetim Sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

g) Elektronik ticaret (E-ticaret): 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü mal alışverişini,

ğ) Entegrasyon: E-ticaret ekosisteminde yer alan iki farklı platformda bulunan veri, ürün, stok, faturalandırma, ödeme ve teslimat gibi ögelerin bütünleşmesi ile aynı ürünün farklı platformlarda satılabilmesini, farklı sistemler üzerinden ödeme alınabilmesini ve teslimat süreçlerinin takip edilebilmesini,

h) Entegratör: Entegrasyon yazılım hizmeti veren yerli ve yabancı firmaları,

ı) Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahıs: Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satan ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun esnaf muaflığını düzenleyen 9 uncu maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen ve 314 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde muafiyet tanınan esnafı,

i) E-ticaret altyapı servis sağlayıcıları: E-ticaret hizmetlerinde uzmanlaşan, e-ticaret siteleri için altyapı kurulum, yazılım ya da özel sistemleri sunan şirketleri,

j) GB: Gümrük beyannamesini,

k) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

l)  İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

m) İncelemeci kuruluş: Yararlanıcı tarafından, DYS’de ilgili İBGS olarak tanımlanan ve bu İBGS bünyesinde üyesi olunan ihracatçı birliğini veya işbirliği kuruşlarının destek başvurularını yapmış oldukları İBGS’yi,

n) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisini (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu (DEİK), ihracatçı birliklerini, Ticaret ve/veya Sanayi Odalarını, Organize Sanayi Bölgelerini, sektörel çatı kuruluşlarını, mala ilişkin e-ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren dernekleri, birliklerini, işbirliği kuruluşları tarafından kurulacak şirketleri ve E-İhracat Konsorsiyumlarını,

o) Karar: 5986 E-İhracat Destekleri Hakkında Kararı,

ö) Kayıtlı elektronik posta (KEP): 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri uyarınca; elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

p) Kooperatif: Karar kapsamında şirket statüsünde sayılan 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri,

r) Küresel Ticari Ürün Numarası (KTÜN/GTIN): Ticari ürünlerin üzerinde barkodlara basılmış şekilde yer alan ve ürünü dünya üzerinde özgün olarak tanımlayan numarayı,

s) Platform: Bir uygulama veya hizmeti barındırmak için kullanılan herhangi bir donanım veya yazılım ortamını,

ş) Reklam dönüşüm katsayısı (RDK): Tıklama başına reklam harcamalarının geri dönüş oranını (1/SRMO),

t) Satışların reklam maliyeti oranı (SRMO): Tıklama başına reklam harcamasının yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleşen 1 (bir) birimlik satış içerisindeki oranını,

u) Sosyal medya etkileyicisi: Sosyal medya ve diğer dijital platformlardaki hesabı üzerinden kendisine veya reklam verene ait bir malın satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek, yönlendirmek veya ikna etmek amacıyla pazarlama iletişiminde bulunan hesabı ve kişiyi,

ü) Tıklama başına ödeme: Çeşitli dijital platformlarda gösterilen dijital reklamların tıklanmaları sonucu maliyetlendirildiği çevrim içi dijital reklam modelini,

v) Uzaktan erişim entegrasyon bilgisi: Bir platforma ait belirlenen işlevlerin başka bir platformda da kullanılabilmesi için oluşturulmuş arayüz (API) veya iki platform arasındaki verilerin uluslararası normlara uygun ve elektronik formatta belirlenen biçimlerde (XML, Excel, CSV vb) elektronik veri değişimi (EDI) ile bilgi paylaşılmasına imkân sağlayan entegrasyon bilgisini,

y) Ürün: Satışa sunulmak üzere, pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenen ve sergilenen malı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Yararlanıcılara İlişkin Şartlar

E-ihracat

MADDE 4- (1) E-ihracat, bir aracı dijital platform marifetiyle işletmeler, tüketiciler, hükümetler gibi taraflar arasında gerçekleştirilebileceği gibi herhangi bir merkezi ağ platformu olmaksızın emsal istemciler (P2P) üzerinden de gerçekleşebilir.

(2) E-ihracat değeri, BGB ve GB’lerde e-ticaret olarak beyan edilen ve Genel Ticaret Sistemine göre tutulan ihracat değerlerinin toplamıdır.

Ön şartlar

MADDE 5- (1) Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmak isteyen yararlanıcıların, ihracatçı birliğine üye olması gerekir.

(2) Yararlanıcıların ve işbirliği kuruluşlarının DYS’ye kayıt olmaları zorunludur. MERSİS kaydı zorunlu olan yararlanıcıların, tanımlama işlemlerinin yapılabilmesine yönelik olarak yapacakları başvurudan önce Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kayıtlarını güncellemeleri ve faaliyet gösterdikleri sektör bilgisini (NACE kodu) doğru ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekir.

(3) Yararlanıcılar, ibraz ettikleri Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, imza sirküleri, DYS Sistem Kullanım Taahhütnamesi, yurt dışı ortaklık oranı bilgileri ile diğer bilgi ve belgelerin güncel tutulmasından sorumlu olup gerçekleşecek değişiklikleri bu maddenin birinci fıkrası kapsamında üyesi olduğu ihracatçı birliğine bildirmekle yükümlüdür.

(4) Yararlanıcılar sadece bir yararlanıcı statüsü ile Karar kapsamındaki desteklerden yararlanır.

(5) Desteğe konu ürünün Türk ürünü olarak kabul edilebilmesi için üretim sürecinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’de gerçekleştirilmesi veya Marka ve TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki markalara ait bir ürün olması gerekir. Üründe ve satışa sunulduğu platformda KTÜN bilgisi ve Türkiye’ye ait üretim yeri bilgisi aranır. Marka ve TURQUALITY® Destek Programı kapsamındaki markalara ait ürünlerde KTÜN bilgisi aranır. E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş, gerekli gördüğü hallerde KTÜN bilgisinin teyit edildiği platform, yararlanıcıya ait internet sayfasında yer alan ürün kataloğu, üreticiye ait kapasite raporu ve Türk ürünü olduğunu gösterir sair belgeler üzerinden inceleme ve değerlendirmeleri yapabilir.

(6) Yararlanıcılar, platformlar üzerinden Karar kapsamında alınacak desteklere ilişkin gerekli hesaplamaların yapılabilmesi amacıyla, destekten yararlanılacak platformlara (sosyal medya ve arama motorları) ait uzaktan erişim entegrasyon bilgisini incelemeci kuruluşa sunar. Uzaktan erişim entegrasyon bilgisinin temin edilemediği durumlarda destekten yararlanılacak platforma veya bu platformun yararlanıcı tarafından manipüle edilmesi imkânı olmayan raporlama ekranlarına Genel Müdürlük ve incelemeci kuruluş tarafından uzaktan erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu erişimin sağlanması yararlanıcının sorumluluğunda olup ilgili birimlerin erişimine yönelik herhangi bir ek ücret destek kapsamında değerlendirilmez.

(7) Destek başvurusunda bulunulan yararlanıcının desteğe konu ürünlerinin markasına ilişkin yurt içi tescil belgesinin ve yurt dışı tescil başvurusunun başvuru sahibi yararlanıcı veya organik bağı olan şirketin adına olması gerekir. Yurt dışı tescil başvurusunun, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) Madrid Sistemine (markaların uluslararası tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ve bu Anlaşmaya ilişkin Protokol) taraf olan ülkelerden en az birinde gerçekleşmiş olmalıdır. Madrid Sistemi’ne taraf olmayan veya taraf olup kendine özgü alfabe sistemlerinde ayrı bir marka tescilini gerektiren ülkelerde, destek başvurusunda bulunulan ürünlerin markasına ilişkin tescil başvurusunun yapılmış olması gerekir.

(8) Marka tescil başvurusu ilk olarak yurt içinde gerçekleşmemiş markalar bu Genelge kapsamında desteklenmez. Ancak iş merkezi Türkiye’de bulunan bir şirketin ilk tescili yurt içinde gerçekleşmemiş bir markayı satın alması veya devralması durumunda ilgili şirketin destek başvuruları bu maddenin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.

Şirketlerin destek kapsamına alınması

MADDE 6- (1) Karar kapsamında; farklı iş modelleri ve farklı ihracat değerlerine sahip şirketleri e-ihracata hazırlamak, e-ihracata geçişlerini kolaylaştırmak ve mevcut e-ihracat kapasitelerini artırmalarını sağlamak üzere şirketler Genel Müdürlükçe kademelendirmeye tabi tutulabilir. Karar kapsamındaki destekler, destek başvurusunda bulunan şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun olan kademelerine veya ihracat tutarlarına göre şirketlere verilebilir.

(2) Karar kapsamındaki desteklere başvuruda bulunacak şirketler, ilk destek başvurusu öncesinde “EK-Şirket Başvuru Formu”nu incelemeci kuruluşa sunar.

(3) Marka tescil başvurusu veya tescilli markası olan şirketler, markasına ait Türk ürünlerini imal etmesi veya bu ürünleri tedarikçilerden temin etmesi halinde destek kapsamına alınır.

Perakende e-ticaret sitelerinin destek kapsamına alınması

MADDE 7- (1) Perakende e-ticaret sitesi başvuruları, “EK-Perakende E-Ticaret Sitesi Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Yararlanıcıya ait başvuru formu ve eki bilgi/belgeler, E-İhracat Sekretaryası tarafından bu madde kapsamında yapılan inceleme sonrasında Genel Müdürlüğe sunulur. Yararlanıcı, uygun görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından destek kapsamına alınır.

(2) Perakende e-ticaret sitesinin Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

a) Şirketin bir önceki takvim yılında toplam satış hasılatının en az üçte ikisinin çevrim içi olması,

b) Şirketin bir önceki takvim yılında toplam satış hasılatı içerisinde kendi veya organik bağı olan şirketlerin markalarına ilişkin ürünlerin satış ağırlığının en az dörtte bir olması,

c) Şirketin e-ticaret ve e-ihracat satışlarına ilişkin faturalandırmanın, kendi veya organik bağı olan şirketlerin tüzel kişiliği üzerinden yapılması,

ç) Ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması,

d) Başvuru tarihi itibarıyla desteğe konu olacak perakende e-ticaret sitelerinin son 2 (iki) takvim yılında faaliyette bulunması,

e) Desteğe konu satış platformlarının tüketiciler açısından asgari güvenlik şartlarına sahip olduğunun, 06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca güven damgası, bu yönde alınmış muadil uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veya e-ticaret altyapı servis sağlayıcısından bu yönde hizmet alındığını gösteren belgeler ile ispat edilmesi,

f) Ödeme ve lojistik entegrasyonlara sahip olması,

g) Başvuru tarihi itibarıyla bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve/veya BGB’de e-ticaret olarak beyan edilen toplam ihracat tutarının en az 2.500.000 ABD doları olması

ğ) (g) bendindeki ihracat tutarı sağlanamıyor ise E-ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarında bir önceki takvim yılı itibarıyla gerçekleştirdiği net satışların toplam tutarının en az 500.000.000 TL olması.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (e) bentlerinde şirketin organik bağ ile ilişkisi, statü alacak şirketin kendi ve/veya organik bağı bulunan şirketlerinin ürün ve markalarının çevrim içi kanallardan satılmak üzere faaliyette bulunduğuna ilişkin şirket kuruluş sözleşmesinin veya genel kurul kararının sunulması kaydıyla uygulanabilir. Bu belgelerin sunulmaması durumunda ilgili bentlerdeki şartların statü alacak şirket tarafından karşılanması gerekmektedir.

Pazaryerlerinin destek kapsamına alınması

MADDE 8- (1) Pazaryeri başvuruları, “EK-Pazaryeri Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Yararlanıcıya ait başvuru formu ve eki bilgi/belgeler, E-İhracat Sekretaryası tarafından bu madde kapsamında yapılan inceleme sonrasında Genel Müdürlüğe sunulur. Yararlanıcı, uygun görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından destek kapsamına alınır.

(2) Pazaryerinin Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

a) Ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) takvim yılında faaliyette bulunması,

c) Desteğe konu satış platformunun tüketiciler açısından asgari güvenlik şartlarına sahip olduğunun, 06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca güven damgası, bu yönde alınmış muadil uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veya e-ticaret altyapı servis sağlayıcısından bu yönde hizmet alındığını gösteren belgeler ile ispat edilmesi,

ç) Sipariş karşılama istasyonuna sahip olması veya bu hizmet konusunda iş ortaklığına sahip olması,

d) Ödeme ve lojistik entegrasyonlara sahip olması,

e) En az 1.000 (bin) hizmet sağlayıcısının ve en az 100.000 (yüz bin) adet ürünün platformda yer alması,

f) Başvuru tarihi itibarıyla bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve/veya BGB’de e-ticaret olarak beyan edilen toplam ihracat tutarının en az 5.000.000 ABD Dolar olması,

g) (f) bendindeki ihracat tutarı sağlanamıyor ise E-ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarında pazaryerinin aracılık hizmeti sunduğu e-ticaret ortamında bir önceki takvim yılı itibarıyla gerçekleştirdiği net satışların toplam tutarının en az 1.000.000.000 TL olması.

B2B platformlarının destek kapsamına alınması

MADDE 9– (1) B2B platformu başvuruları, “EK-B2B Platformu Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Yararlanıcıya ait başvuru formu ve eki bilgi/belgeler, E-İhracat Sekretaryası tarafından bu madde kapsamında yapılan inceleme sonrasında Genel Müdürlüğe sunulur. Yararlanıcı, Türkiye’de yerleşik şirketlerin yurt dışına açılımında destek olacak hizmetleri sağladığı göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük tarafından destek kapsamına alınır.

(2) B2B platformunun Karar kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

a) Ekonomik bütünlüğe sahip şirketin iş merkezinin Türkiye’de olması,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) takvim yılında faaliyette bulunması,

c) Desteğe konu satış platformunun tüketiciler açısından asgari güvenlik şartlarına sahip olduğunun, 06/06/2017 tarihli ve 30088 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ uyarınca güven damgası, bu yönde alınmış muadil uluslararası geçerliliğe sahip sertifika veya e-ticaret altyapı servis sağlayıcısından bu yönde hizmet alındığını gösteren belgeler ile ispat edilmesi,

ç) İşletmeden işletmeye e-ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunması,

d) Platform altyapısının çevrim içi tarayıcılarda sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanması, platformda yer alan linklerin aktif olması, platformun en az %99 oranında erişilebilir olması ve platform altyapısının yoğun ziyaretçi trafiğini kaldırabilecek seviyede olması,

e) Platformun toplam aktif ücretli üye sayısının en az 1.000 (bin) olması,

f) Platformun dünya genel sıralamasının 200.000 (iki yüz bin)’in altında olmaması,

g) Platformda ürün veya şirket sorgulama filtresi bulunması,

ğ) Platformda, ücretli üye şirketlerin unvan, iletişim ve faaliyet bilgilerinin yanı sıra ürün kataloglarına ve ürün içeriklerine ilişkin bilgiler yer alması,

h) Arama motorları üzerinden “site:siteadı” formatında yapılacak indekslenmiş aramalarda en az 250.000 (iki yüz elli bin) sonuç gösterilmesi gerekir. (E-ticaret hizmetlerine ait içerik sitenin alt alanında yer alıyorsa, arama yapılırken alt alan adı “siteadı/altalan, altalan.siteadi vb.” esas alınır.)

(3) Bu desteklerden yararlanan B2B platformu, ücretli üyelerinin Genelge kapsamında kurulan Türkiye E-İhracat Platformuna üye olmaları hususunda ve Genel Müdürlüğün belirlediği konularda Türkiye E-İhracat Platformu ile iş birliği yapar.

E-İhracat Konsorsiyumu

MADDE 10- (1) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilecek şirketlere yönelik şartlar, başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) E-İhracat Konsorsiyumu statüsü alan şirket, “EK-E-İhracat Konsorsiyumu Formu”nu ilk destek başvurusu sırasında doğrudan incelemeci kuruluşa sunar.

E-İhracat Sekretaryası

MADDE 11- (1) Kararın 15 inci maddesi kapsamında E-İhracat Sekretaryası, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde oluşturulur.

(2) E-İhracat Sekretaryasının görevleri, Karar kapsamındaki desteklere ilişkin koordinasyonu ve destek başvuru ile değerlendirme sürecinde yeknesaklığı sağlamak, destek başvurularına ilişkin inceleme, değerlendirme, etkinlik analizleri yapmak, etkinlik analizlerini Genel Müdürlüğe rapor halinde sunmak, destekler kapsamındaki tüm yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarına bilgi vermek, gerekli desteği sağlamak ve bu hususlarda tanıtım faaliyetlerini yürütmek, e-ihracat desteklerine ilişkin kılavuzlar hazırlamak, bu konudaki yazılımların hazırlanmasını koordine etmek ve Genel Müdürlüğün e-ihracat desteklerinin daha etkin ve hızlı verilmesi hususunda vereceği diğer görevleri ifa etmektir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen E-İhracat Sekretaryasının görevlerinin tamamı veya bir bölümü Genel Müdürlük tarafından incelemeci kuruluşlara devredilebilir.

(4) E-ihracat konularında Genel Müdürlük ile teknik istişarelerde bulunmak ve desteklere ilişkin kılavuzlar hazırlanması hususunda E-İhracat Sekretaryasına tavsiyede bulunmak üzere Genel Müdürlük tarafından E-İhracat Danışma Grubu kurulabilir. Bu grubun teşkili ile çalışma usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir ve sekretarya görevi E-İhracat Sekretaryası tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yararlanıcılara Yönelik Destekler

Pazara giriş rapor desteği

MADDE 12- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.

(2) Yurt dışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan veya hazırlatılan;

a) Ülke, sektör, kategori, ürün, marka, rakip, teknoloji, lojistik, müşteri ilişkileri, e- ticaret, pazaryeri, marka konumlandırma ve tüketici erişimi odaklı rapor ve analize,

b) “EK-E-Ticaret ve Dijital Pazarlamaya Yönelik Veri Tabanları Listesi”nde yer alan uluslararası platformlara, veri tabanlarına ve/veya periyodik üyeliklere,

c) Dijital pazarlama şirketlerinden e-ticaret satış platformunda dönüşüm oranını artırmak ve yeni pazarlara ilişkin izlenecek dijital pazarlama kanallarına yönelik rapor ve analize,

ait giderleri desteklenir.

(2) Bu maddede yer alan destekler kapsamında yararlanıcıya özel olarak hazırlanacak raporların veri içeriği (veri tabanı üyelikleri hariç), başvuru tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) takvim yılı öncesine ait olmalıdır,

(3) Rapor desteği ön onay başvuruları “EK-Pazara Giriş Rapor Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde pazara giriş rapor desteğine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(4) Yararlanıcı, bu destek kapsamında alacağı ilk ön onayı müteakip bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen üyelikler için ilave bir ön onay sürecine tabi tutulmadan, bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında başvurusunu gerçekleştirir.

(5) Yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar. Ön onay tarihinden sonraki ay başından itibaren gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(6) Destek ödeme başvuruları “EK-Pazara Giriş Rapor Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.

(7) Satın alınan raporların veri tabanı üyeliği şeklinde olması durumunda, üyelik ve veri satın alımı ön onay öncesinde yapılmış ise; ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü hesaplanarak kalan aylara ilişkin harcamalar desteklenir. Söz konusu veri tabanına ilgili ön onay formunda belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlük ve incelemeci kuruluş tarafından tam erişim sağlanabilmesi gerekmektedir. Söz konusu erişimin sağlanması yararlanıcının sorumluluğunda olup ilgili birimlerin erişimine yönelik herhangi bir ek ücret destek kapsamında değerlendirilmez.

(8) Yararlanıcı, bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan rapor ve üyeliklere ilişkin olarak en fazla 20 (yirmi) adet rapor ve 20 (yirmi) adet üyelik (yıllık üyelik ücreti) için destekten yararlanır.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği

MADDE 13- (1) Karar kapsamında bu destekten şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları ve perakende e-ticaret siteleri yararlanır.

(2) Yararlanıcının, yurt dışı pazaryerlerinde gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının hesaplanmasında Satışların Reklam Maliyet Oranı (SRMO) ve Reklam Dönüşüm Katsayısı (RDK) dikkate alınır. Bu oranlar SRMO için en fazla %20, RDK için en az 5 (beş)’tir.

(3) Dijital pazaryeri tanıtımı desteği, ilgili yurt dışı pazaryerinden alınan tıklama başına ödeme, görüntüleme reklamı ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ait giderleri kapsar. Bu desteğe ilişkin komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenecek ürünler için KTÜN bilgisinin, üretim yerinin (ülke) ve tescilli marka bilgisinin pazaryeri ürün listeleme sırasında girilmesi zorunludur.

(5) Kooperatiflerin, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların, sınai olmayan el işi ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde listelenmesi durumunda veya kişiselleştirilmiş ürünlerin satılması, buna ilişkin tespitin ilgili panelden yapılabilmesi ve ürünlerin Türkiye’de üretildiğinin belgelenmesi kaydıyla Genel Müdürlüğün uygun gördüğü yurt dışı pazaryerinde bu ürünlere ilişkin bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen KTÜN ve tescilli marka bilgisi aranmaz.

(6) Yararlanıcı, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini incelemeci kuruluşa sunar.

(7) Dijital pazaryeri tanıtım desteği ön onay başvuruları “EK-Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde yurt dışı pazaryerine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(8) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(9) Azami süre, ön onay verilen yurt dışı pazaryeri için hesaplanır. Yurt dışı pazaryerinin birden fazla bölge veya ülkede faaliyette bulunması halinde yararlanıcı her bölge veya ülke için (Avrupa Birliği hariç) ayrıca başvuruda bulunabilir. Desteğin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden birinde yerleşik olan bir pazaryeri için alınması durumunda, aynı pazaryeri için farklı bir AB üye ülkesinde destek alınamaz.

(10) Bu destek kapsamındaki hak ediş tutarı, aylık bazda (ayın ilk günü ile son günü dahil) yapılan harcamalar esas alınarak hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.

(11) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen oranlar, onuncu fıkrada belirtilen dönemler itibarıyla sunulan harcama ve ödeme belgeleri dikkate alınarak uygulanır.

(12) Destek ödeme başvuruları “EK-Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu maddenin onuncu fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.

E-ihracat tanıtım desteği

MADDE 14- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları ve pazaryerleri yararlanır.

(2)  E-ihracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin “EK-E-İhracat Tanıtım Faaliyetleri Listesi”nde yer alan giderler desteklenir.

(3)  Ürüne yönelik alışveriş tanıtımı faaliyetlerinde Türk ürünleri yer almalıdır.

(4)  Yararlanıcı, ürüne yönelik alışveriş tanıtımlarında ürünü kendi imal etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu vb.) en az birini incelemeci kuruluşa sunar.

(5)  Bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması için yapılan reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyeti ile doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun platformun, organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi gerekmektedir.

(6) Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek tanıtım faaliyetlerinin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur.

(7)  E-ihracat tanıtım desteği ön onay başvuruları “EK-E-İhracat Tanıtım Desteği Ön Onay Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde e-ihracat tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(8)  Dijital pazarlama faaliyetleri hariç e-ihracat tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili ülkede yapılacak faaliyetler hakkında ülkede görev yapan Bakanlık yurt dışı temsilcisine yedinci fıkra kapsamındaki ön onay başvurusu öncesi bilgi verilmesi ve görüşlerinin alınması gerekmektedir.

(9)  Yararlanıcı, bu destek kapsamında alacağı ilk ön onayı müteakip aynı dijital platformdan alacağı hizmetler için ilave bir ön onay almadan, bu maddenin on üçüncü fıkrası kapsamında başvurusunu gerçekleştirir.

(10)  Sosyal medya etkileyicilerinden ve çevrim içi satış aracılarından alınacak hizmetlerde, kişinin tanıtımın yapılacağı dijital platformların servis sağlayıcısı olup olmadığı hususlarının ön onayda belirtilmesi, sosyal medya etkileyicilerinin takipçi sayısı, etkileşim oranı, erişim oranına ve bu destek içeriğine ilişkin bilgi ve belgelerin ön onay eki olarak sunulması gerekmektedir.

(11)  Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(12)  Azami süre, her ülke için ayrı hesaplanır. Bu destek kapsamındaki hak ediş tutarı, aylık bazda (ayın ilk günü ile son günü dahil) yapılan harcamalar esas alınarak hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.

(13)  Destek ödeme başvuruları “EK-E-İhracat Tanıtım Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.

(14)  Ürüne yönelik alışveriş tanıtımı ve sosyal medya etkileyicisi tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve kampanyanın takibini ve etkinliğini ölçme imkânı sağlayamayan platformlarda bunları ölçmeyi sağlayan kod (UTM kodu) kullanılmalıdır. Yararlanıcının, bu e- ihracat tanıtımlarına ilişkin faaliyetlerin sonuç ve analizlerini veya kampanya performans raporunu incelemeci kuruluş ile paylaşması gerekmektedir.

(15)  Yararlanıcıların e-ihracat tanıtım faaliyetlerine ilişkin hizmet alımlarının hizmet sağlayan aracı bir kuruluş veya şirket üzerinden alınan tanıtım giderleri dâhil sosyal medya etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarından alınacak tanıtım giderlerinden her biri için yapılacak harcamaların toplamı, bu destek üst limitinin %20’sini aşamaz.

Sipariş karşılama hizmeti desteği

MADDE 15- (1) Karar kapsamında bu destekten şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.

(2) “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan Firma Listesi”nde yer alan firmalardan veya doğrudan ilgili pazaryerlerinden alınacak yurt dışındaki sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderler, Kararın 6 ncı maddesinde belirtilen yararlanıcıların ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’una kadar desteklenir.

(3) Yararlanıcının ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışının hesaplanmasında, yararlanıcının ilgili ülkede bulunan yurt dışı pazaryerlerine ilave olarak kendi e-ticaret sitesinden ya da o ülkede bulunan diğer dijital platformlar üzerinden doğrudan satışının olduğunu beyan etmesi halinde, Genelgenin 4 üncü maddesi kapsamında ilgili ülkeye gerçekleştirdiği e-ihracat değeri esas alınır. Yararlanıcının e-ticaret satışlarını sadece ilgili ülkede bulunan yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirmesi durumunda, bu pazaryerlerinde gerçekleştirmiş olduğu e-ticaret satışlarının toplamı esas alınır.

(4) Sipariş karşılama hizmeti kapsamında, birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri (iade kabul dâhil) ve depolama giderleri desteklenir. Bu hizmete ilişkin komisyon, üyelik, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler ile ürününün ilgili ülkeden geri çekilmesi ya da imhasına yönelik hizmetler destek kapsamında değerlendirilmez.

(5) Azami süre, ön onay verilen sipariş karşılama hizmeti alınan ilgili ülke için hesaplanır. Sipariş karşılama hizmetinin AB’deki ülkelerden birinde yerleşik firmadan alınması durumunda farklı bir AB üye ülkesi için bu destek alınamaz. Sipariş karşılama hizmeti bir AB üyesi ülkesi için alınırken satışların ağırlıklı olarak başka bir AB ülkesinde yapılması durumunda Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, ilgili ülkeye olan e-ihracat değerinin hesaplanmasında bu ülke e-ihracat değeri esas alınabilir.

(6) Desteğe konu ürünlerde aynı ülkede veya AB’de aynı KTÜN için tek bir sipariş karşılama hizmeti sunan firmadan alınan hizmet destek kapsamında değerlendirilir.

(7) Bu madde kapsamında belirtilen hizmet, “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan Firma Listesi”nde yer alan firmalardan alınabilir. Bu listeye yapılacak eklemeler, firmanın depo yönetim sistemi (WMS), sipariş karşılama sistemi (FMS), ilgili ülkedeki yurt dışı pazaryerleri ile entegrasyonu, KTÜN bazlı aylık raporlamanın yapılabilmesi ve dijital platformuna uzaktan erişim imkânı olması kaydıyla, Bakanlık yurt dışı temsilcisinin uygun görüşü ile Genel Müdürlük tarafından yapılır. Bakanlık yurt dışı temsilcisi bu hizmeti veren firmaların talepleri veya kendisinin değerlendirmeleri neticesinde listede değişiklik yapılmasına ilişkin görüşlerini Genel Müdürlüğe iletir.

(8) Yararlanıcı, destek kapsamında yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini incelemeci kuruluşa sunar.

(9) Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenecek ürünler için KTÜN bilgisinin, üretim yerinin (ülke) ve tescilli marka bilgisinin pazaryeri ürün listeleme sırasında girilmesi zorunludur.

(10) Kooperatiflerin, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların, sınai olmayan el işi ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde listelenmesi durumunda bu ürünlere ilişkin bu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen KTÜN ve tescilli marka bilgisi aranmaz.

(11) Sipariş karşılama desteği ön onay başvuruları “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde ilgili ülkedeki sipariş karşılama hizmetine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(12) Yararlanıcı, sipariş karşılama hizmeti sağlayan kuruluşu veya şirketi “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan Firma Listesi”nden seçer ve ön onay başvurusu esnasında ibraz eder. Bu listede yer almayan kuruluş veya şirketler için yararlanıcılar yedinci fıkra kapsamında incelemeci kuruluşa başvurur. İncelemeci kuruluş, ilgili Bakanlık yurt dışı temsilcisinin uygun görüşü ile sipariş karşılama hizmeti veren firmanın ilgili listeye eklenmek üzere değerlendirilmesi için Genel Müdürlüğe iletir.

(13) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(14) Bu destek kapsamındaki hak ediş tutarı, aylık bazda (ayın ilk günü ile son günü dahil) yapılan harcamalar esas alınarak hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.

(15) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen e-ticaret satışlarına ilişkin oran, on dördüncü fıkrada belirtilen dönemler itibarıyla sunulan harcama ve ödeme belgeleri dikkate alınarak uygulanır.

(16) Destek ödeme başvuruları, “EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu maddenin on dördüncü fıkrasında belirtilen dönemler itibarıyla ile incelemeci kuruluşa yapılır.

(17) EK-Sipariş Karşılama Hizmeti Sunan Firma Listesi”nde yer alan firmalardan hizmetin bir entegratör marifeti ile alınması durumunda, bu hizmete ilişkin ödemelerin entegratör ve yararlanıcı tarafından yapıldığını gösterir çift taraflı harcama belgelerinin sunulması kaydıyla ilgili harcama komisyon vb. tutarlar hariç tutularak desteklenir.

Depo kira desteği

MADDE 16- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.

(2) Depo kira desteği kapsamında, deponun net kira bedeli ve depo ve bina yönetimi tarafından ortak kullanımlara ilişkin kiralayandan sözleşme kapsamında alınan ortak alanların kullanıma ait giderler desteklenir. Bu kiralamaya ilişkin komisyon, vergi (dolaylı vergi hariç) ve diğer ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür.

(4) Genelge kapsamında depo olarak tutulan alanda ürünlerin sergilenmesine yönelik bir sergi alanının bulunması ve kira sözleşmesinde ayrıca belirtilmesi halinde, bu birimler tek birim olarak değerlendirilir. Birim sayı limitinin hesaplanmasında sözleşme esas alınır.

(5) Kiralanacak depoya ilişkin ön onay başvuruları “EK-Depo Kira Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde depoya ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(6) Yararlanıcının destek kapsamında kiraladığı depoya ilişkin depo yönetim sistemi kullanması ve bu sisteme ilişkin desteğe konu kayıtların talep edilmesi halinde, yapılacak inceleme öncesinde Bakanlık yurt dışı temsilcisi ve incelemeci kuruluş ile paylaşması gerekmektedir.

(7) Ön onay başvurusu çerçevesinde incelemeci kuruluş gerekli bilgi ve belgeleri Bakanlık yurt dışı temsilcisine iletir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi depoyu yerinde inceler. Bu inceleme çerçevesinde Bakanlık yurt dışı temsilcisi:

a) Depoya ilişkin belgelerin ilgili ülke mevzuatına uygun ve doğru olarak düzenlendiğini,

b) Harcamanın içerik olarak mevzuata ve rayice uygun olduğunu,

c) Destek kapsamına alınması talep edilen depoya ilişkin olarak depo yönetim sisteminin mevcut ve çalışır olduğunu,

ç) Depoda gerçekleştirilen faaliyetlerin Türkiye’nin e-ihracatını artırmaya yönelik olup olmadığını,

d) 19/04/2022 tarihli ve 5449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konan Yurt dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında ilgili ülkede bulunan depolara 100 km’den uzak alanlarda bulunduğunu, değerlendirir ve “EK-Depo Kira Desteği Yerinde İnceleme Formu”nu doldurarak değerlendirmesini incelemeci kuruluşa iletir. Bakanlık yurt dışı temsilcisinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda ilgili birim destek kapsamına alınmaz.

(8) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(9) Destek ödeme başvuruları, “EK-Depo Kira Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır. Başvurularda yarım döneme (ocak-haziran, temmuz-aralık) ilişkin depo kira giderleri sunulur.

(10) Palet bazlı kiralamalar hariç, kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun belirtilmesi gerekmekte olup bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden alınan fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair kiraya verenden alınan yazının sunulması gerekir.

(11) Bakanlık yurt dışı temsilcisi, bu madde kapsamında desteğe ilişkin hususların tespitine yönelik olarak, destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde ve ihtiyaç duyması halinde bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında yerinde inceleme yapabilir.

(12) Kira desteği için net kira tutarı dışında ortak kullanım alanlarına ilişkin giderlerin ödenmesi durumunda, ortak kullanım giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

(13) Destek başvurusunda bulunulmuş bir yurt dışı depo adresinin değiştirilmesi durumunda yeni adresteki depo, eski adresteki deponun devamı olarak değerlendirilir.

(14) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden yararlanıcıların kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda birime ilişkin güncellemeler yararlanıcı tarafından yapılır ve incelemeci kuruluşa bildirilir. Yeni kira sözleşmesinde yer alan kira tutarının rayice uygunluğu Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından tespit edilerek onaylanır.

(15) Karar kapsamındaki desteklerden yararlanılan depolara ilişkin destek ödeme hesaplamasında depo yönetim sistemi ve kurumsal kaynak planlama (ERP) kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde; yararlanıcı, Kararın 10 uncu maddesi kapsamında Türk ürünü satış veya çıkış oranını ve buna ilişkin kayıtları Yeminli Mali Müşavir raporu ile incelemeci kuruluşa sunar.

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği

MADDE 17- (1) Karar kapsamında bu destekten E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri yararlanır.

(2) Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği kapsamında, entegrasyon yapılacak platform başına ilk yazılım geliştirme ve yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmeti bedeli, yıllık yazılım bakım onarım gideri ile platform açma giderleri desteklenir. Entegratörün, entegrasyona konu e-ticaret satışlarından alacağı komisyon giderleri, vergi (dolaylı vergi hariç) ile diğer kesinti ve ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Yararlanıcının, entegrasyon desteği alacağı yurt dışı pazaryerinde en az 1.000 (bin) adet stok tutma biriminin (SKU) listelenmesi ve bu ürünlerin entegrasyon hizmetiyle listelendiğinin tespiti gerekmektedir.

(4) Yurt dışı pazaryeri entegrasyon hizmeti giderleri için ön onay başvuruları “EK-Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde entegrasyona ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(5) Pazaryerinin, kendi mülkiyetinde olmayan ve kendi sipariş karşılama istasyonlarında yer alan tedarikçilerin ürünleri için yurt dışı pazaryeri ile yapılacak bir entegrasyonun sonucu olarak alınacak yurt içi entegrasyon hizmetlerinin (fatura takip, hızlı kargo lojistik ve ödeme entegrasyon hizmetleri vb.) 421 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından özel entegrasyon izni alan şirketlerden alınması gereklidir.

(6) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(7) Bu destek kapsamındaki hak ediş tutarı, aylık bazda (ayın ilk günü ile son günü dahil) yapılan harcamalar esas alınarak hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.

(8) Destek ödeme başvuruları, “EK-Yurt Dışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.

Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler desteği

MADDE 18- (1) Bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve BGB’de e-ticaret olarak beyan edilen ihracat tutarı toplamının 2.500.000 ABD doları üzerinde olduğu tespit edilen şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin “EK-Hedef Ülkeler Listesi-B” de yer alan ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri desteklenir.

(2) Bu destek kapsamında, “EK-Hedef Ülkeler Listesi A” dan seçilen ve nüfusu 100 (yüz) milyonun üzerinde olan ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde mağaza hesabı açılışı, tasarımı ve yıllık ödemeleri ile yurt dışı pazaryerinin veya ülkenin yabancı yatırım mevzuatının getirdiği gereklilikler nedeniyle alınması gerekli olan e-ticaret paydaşından alınan ilgili yurt dışı pazaryerlerine yönelik “EK-E-Ticaret Paydaşından Alınabilecek Danışmanlık Hizmetleri Listesi” nde yer alan giderler desteklenir.

(3) E-ticaret paydaşına yapılacak olan satış üzerinden komisyon ödemeleri ile yurt dışı pazaryerine veya e-ticaret paydaşına depozito olarak verilen ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) Aynı pazaryeri için, birden fazla e-ticaret paydaşından destek alınamaz.

(5) Çevrim içi mağaza açılması ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler için ön onay başvuruları “EK-Çevrim İçi Mağaza Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde bu desteğe ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(6) Ön onay, e-ticaret paydaşının ilgili yurt dışı pazaryeri tarafından onaylanmış veya akredite edilmiş veya kabul görmüş satıcı (vendors) olması, ilgili ülkedeki Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından uygun görülmesi, hizmetin içeriği, bütçesi ve başvuru yapan yararlanıcıya sağlayacağı faydalar göz önünde bulundurularak verilir.

(7) Yararlanıcının bu destek kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili ülkede yapılacak faaliyetler hakkında ülkede görev yapan Bakanlık yurt dışı temsilcisi ile beşinci fıkra kapsamındaki ön onay başvurusu öncesi bilgi alışverişinde bulunması esastır.

(8) Bu destek kapsamında, yurt dışı pazaryerinde Türk ürünleri listelenecektir.

(9) Yararlanıcı, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini incelemeci kuruluşa sunar.

(10) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(11) Bu destek kapsamındaki hak ediş tutarı, aylık bazda (ayın ilk günü ile son günü dahil) yapılan harcamalar esas alınarak hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.

Destek ödeme başvuruları, “EK-Çevrim İçi Mağaza Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu maddenin on birinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.

Pazaryeri komisyon gideri desteği

MADDE 19- (1) Karar kapsamında bu destekten şirketlerin, E-İhracat Konsorsiyumlarının ve perakende e-ticaret sitelerinin, “EK-Hedef Ülkeler Listesi-C”de yer alan ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerine ilişkin komisyon giderleri desteklenir.

(2) Bu destek kapsamındaki ülkeler, “EK-Hedef Ülkeler Listesi-A”dan seçilen ve nüfusu 100 (yüz) milyonun üzerinde olan ülkelerden; ilgili ülkenin e-ticarete konu genel perakende ürünlerinde gümrük vergilerinin %20’nin üzerinde ve bu ürünlerde ülke içi toplam vergi yükünün pazara girişe engel teşkil edecek düzeylerde olması, ithalata yönelik teknik önlemlerin alınmaya yatkın olunması, bireysel gönderilerde gümrük muafiyetlerinin 50 ABD doları ve altında olması ve Türk ürünlerinin o ülkede yerleşik pazaryerlerinde listelenme oranlarının düşük olması hususları göz önünde bulundurularak Bakanlık yurt dışı temsilcisinin görüşü ile Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenecek ürünler için KTÜN bilgisinin, üretim yerinin (ülke) ve tescilli marka bilgisinin pazaryeri ürün listeleme sırasında girilmesi zorunludur.

(4) Kooperatiflerin, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların, sınai olmayan el işi ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde listelenmesi durumunda bu ürünlere ilişkin bu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen KTÜN ve tescilli marka bilgisi aranmaz.

(5) Yararlanıcı, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği ürünü kendi imal etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini incelemeci kuruluşa sunar.

(6) Pazaryeri komisyon giderlerine ilişkin ön onay başvuruları “EK-Pazaryeri Komisyon Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle incelemeci kuruluşa yapılır. İncelemeci kuruluş tarafından ön onay formu kapsamındaki bilgi ve belgeler incelenir ve uygun görülmesi halinde yurt dışı pazaryerine ilişkin harcamalara yönelik destek ödeme başvurusunda bulunulur.

(7) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, ön onay tarihini takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(8) Bu destek kapsamındaki hak ediş tutarı, aylık bazda (ayın ilk günü ile son günü dahil) yapılan harcamalar esas alınarak hesaplanır. Yararlanıcı bu destek kapsamındaki harcama belgelerini çeyrek dönemler itibarıyla incelemeci kuruluşa sunar.

(9) Destek ödeme başvuruları “EK-Pazaryeri Komisyon Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen dönemler itibarı ile incelemeci kuruluşa yapılır.

Yararlanıcılara ilişkin genel hükümler

MADDE 20- (1) Yararlanıcılara ilişkin bu bölümde yer verilen desteklere ilişkin yıllık limitler ile Kararda belirlenen yararlanıcılara ilişkin üst limitlere ilişkin sürelerin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır.

(2) Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin ön onay ve destek ödeme başvuruları yararlanıcılar tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte incelemeci kuruluşa yapılır. Ön onay kapsamında incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme, yararlanıcının destek başvurusunun içerik, şekil ve bütünlük olarak uygun hale getirilmesi ve desteğin türüne göre hizmet sağlayan kuruluşun veya şirketin tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar, hizmetin içeriğinin tespiti ve değerlendirilmesi yönündedir. Uygulamada, desteğin esas unsurlarına ilişkin hususlarda tereddüt oluşması durumunda incelemeci kuruluş, E-İhracat Sekretaryası üzerinden Genel Müdürlüğün görüşünü alır.

(3) Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin olarak ön onay verilen e-ihracat tanıtım, dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama hizmeti ve pazaryeri komisyon gideri desteklerine yönelik ürün listelerine ilişkin revizelerde, bu ürünlerin destek kapsamına alınması incelemeci kuruluş tarafından uygun görülmüş ise bu ürünlere ilişkin destek kapsamındaki hak ediş tutarı, revize için başvurulan ayın ilk günü itibarıyla hesaplanır.

(4) Yararlanıcıların faaliyette bulunulan ülkede marka tescillerine ilişkin yapılan tespitlerde, desteğe konu faaliyetin gerçekleştiği ülkedeki marka tescili yapılmamış ise incelemeci kuruluş tarafından bu ülkede marka tescil başvurusunun yapılması ön onay aşamasında istenebilir.

(5) Şirket harici yararlanıcılar statü değişikliği talebinde bulunamazlar. Şirketler, diğer yararlanıcıların şartlarını sağlaması durumunda, statü değişikliği yapabilir.

(6) Pazaryerleri ve E-İhracat Konsorsiyumları aracılık sözleşmesi imzaladığı şirketlerin markalarını yararlanıcı olarak tanımlandıkları tüm desteklere konu edebilir. Perakende e-ticaret siteleri, kendi veya organik bağı olan şirketlerin markaları dışında kendi platformlarında listelediği markalar için sadece e-ihracat tanıtım desteğinden yararlanabilir.

(7) “EK-Hedef Ülkeler Listesi-B ve C”de yer alan ülkelerin mevzuat hükümleri kapsamında, yararlanıcı adına mağaza açılamaması, yurt dışı pazaryerinin yararlanıcı adına fatura düzenleyemediği ve yararlanıcıdan doğrudan ödeme alınamadığı durumlarda, Bakanlık yurt dışı temsilcisinin uygun görüşü ile yararlanıcı veya harcama yetkisi verilen şirket ile ilişkili kişi olmayan e-ticaret paydaşı tarafından gerçekleştirilen dijital pazaryeri tanıtım, sipariş karşılama, pazaryeri komisyon gideri destekleri ile bu ülkelerde faaliyet gösteren yerel dijital platformlarda yapılan e-ihracat tanıtım desteği kapsamındaki faaliyet ve harcamaları; yararlanıcıya fatura edilmek ve e-ticaret paydaşı ile yurt dışı pazaryeri, yerel sosyal medya platformları veya arama motorları arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda desteklenebilir. İlgili ülkede muteber olan belgelerin Bakanlık yurt dışı temsilcisine onaylatılarak ibraz edilmesi zorunludur.

Kapsama alınma başvurusunda bulunan yararlanıcının (organik bağı bulunan şirketler üzerinden gerçekleştirdiği ihracat tutarı veya Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) aracılığıyla imalatçı olarak beyan edilerek gerçekleştirilen ihraç kayıtlı satış tutarları dâhil) başvuru formunun iletildiği tarih itibarıyla bir önceki takvim yılındaki GB’deki ihracat tutarı ve BGB’de e-ticaret olarak beyan edilen ihracat tutarlarının toplamı, etkinlik analizlerinde ve destek müracaatlarında esas alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler

Sektörel ticaret ve alım heyeti desteği

MADDE 21- (1) İşbirliği kuruluşlarının münferit veya birlikte düzenleyeceği e-ticaret ile perakende olarak satışı gerçekleştirilebilen ürünleri kapsayan e-ihracata yönelik sektörel ticaret heyeti, sektörel alım heyeti ve sanal ticaret heyetine ilişkin “EK-Heyet Destek Kalemleri Listesi” nde belirtilen ulaşım, konaklama, tanıtım ve organizasyon giderleri desteklenir.

(2) Sektörel ticaret heyeti faaliyeti için ön onay başvuruları “EK-Sektörel Ticaret Heyeti Ön Onay Başvuru Formu”, sektörel alım heyeti faaliyeti için ön onay başvuruları “EK-Sektörel Alım Heyeti Ön Onay Başvuru Formu” ve sanal ticaret heyeti faaliyeti için ön onay başvuruları “EK-Sanal Ticaret Heyeti Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle faaliyet tarihinden en az 3 (üç) ay önce E-İhracat Sekretaryasına iletilir. Faaliyete ilişkin ön onay, E-İhracat Sekretaryasının incelemesini müteakip Genel Müdürlük tarafından verilir.

(3) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde sektörel ticaret heyeti veya sektörel alım heyeti veya sanal ticaret heyeti faaliyeti başvurularının destek kapsamına alınması için söz konusu faaliyete ilişkin ilgili Bakanlık yurt dışı temsilcisinin görüşünü alır. Bakanlık yurt dışı temsilcisi “EK-Sektörel Ticaret Heyeti/Sektörel Alım Heyeti/Sanal Ticaret Heyeti Ön Onay Değerlendirme Formu” çerçevesinde değerlendirmelerini iletir.

(4) Onaylanan sektörel ticaret heyetlerinde faaliyetlerin koordinasyonunu yapmak üzere işbirliği kuruluşunca ön heyet düzenlenebilir. Ön heyet kapsamında sadece konaklama ve ulaşım giderleri destek limitleri dahilinde desteklenir. Ön heyet başvurusu, heyet başlangıç tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar yapılabilir.

(5) İşbirliği kuruluşları, onaylanan heyetlere ilişkin kesinleşmiş katılımcı bilgilerini “EK Sektörel Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu”, “EK-Sektörel Alım Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu” veya “EK-Sanal Ticaret Heyeti Katılımcı Şirket Bilgi Formu”nu programın başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) iş günü öncesine kadar Genel Müdürlüğe ve E- İhracat Sekretaryasına iletir.

(6) Sektörel ticaret heyeti ve sektörel alım heyeti kapsamında yürütülen faaliyetler yol hariç en fazla 10 (on) gün süreyle desteklenir.

(7) Faaliyetin başlangıç tarihinden en fazla 1 (bir) gün önceki ve faaliyetin bitiş tarihinden en fazla 1 (bir) gün sonraki ulaşım harcamaları desteklenir. Gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması halinde daha düşük tutarda olan ulaşım harcaması esas alınarak desteklenir. Faaliyete katılım sağlayan şirket veya işbirliği kuruluşu temsilcilerinin gidiş-dönüş tarihlerinin, söz konusu tarihlerden farklı olması ya da heyet ile aynı güzergâhı kullanmamaları halinde, daha düşük tutarda olması şartıyla destek kapsamındaki emsal ulaşım harcaması şirketin veya işbirliği kuruluşunun ulaşım harcaması olarak beşinci fıkrada belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla kabul edilerek desteklenir.

(8) Ulaşım ve konaklama giderlerinin desteklenebilmesi için yerli ve yabancı katılımcıların onay verilen programın tamamına katılım sağlaması gerekir. Mücbir veya haklı sebeplerin varlığı halinde işbirliği kuruluşu, programın tamamına katılım sağlamayan katılımcılara ve işbirliği kuruluşlarına ilişkin açıklamayı, ilgili belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere destek ödeme başvurusunda sunabilir.

(9) Yurt içinde gerçekleştirilecek bir etkinliğe yönelik olarak düzenlenecek sektörel alım heyeti faaliyetlerine katılacak yabancı firma temsilcilerinin sadece uçak bileti ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilir.

(10) Faaliyet sonrasında aşağıda belirtilen faaliyet gerçekleşme raporları ve değerlendirme formlarından faaliyete ilişkin olanı E-İhracat Sekretaryasına iletilir.

a) “EK-Sektörel Ticaret Heyeti Faaliyet Gerçekleşme Raporu”

b) “EK-Sektörel Alım Heyeti Faaliyet Gerçekleşme Raporu”

c) “EK-Sanal Ticaret Heyeti Faaliyet Gerçekleşme Raporu”

(11) Destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde yapılır. Destek ödeme başvuruları “EK-Sektörel Ticaret Heyeti/Sektörel Alım Heyeti/Sanal Ticaret Heyeti Destek Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle faaliyetin Genel Müdürlük tarafından onaylandığı tarihi müteakip ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.

(12) Genel Müdürlük, faaliyetlere gözlemci görevlendirebilir. Destek ödeme Başvuruları Gözlemci Raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda incelemeci kuruluş tarafından sonuçlandırılır. Sektörel ticaret heyeti için “EK-Sektörel Ticaret Heyeti Bakanlık Gözlemci Formu”, sektörel alım heyeti için “EK-Sektörel Alım Heyeti Bakanlık Gözlemci Formu”, sanal ticaret heyeti için “EK-Sanal Ticaret Heyeti Bakanlık Gözlemci Formu” kullanılır. Gözlemci, gerektiği durumlarda organizatörden, şirketten ve işbirliği kuruluşundan faaliyetin değerlendirilmesine ilişkin ilave bilgi ve belge talep edebilir.

(13) Sektörel ticaret heyetine, sektörel alım heyetine ve sanal ticaret heyetine en az 8 (sekiz) şirketin katılması zorunludur.

(14) Faaliyet kapsamında yurt dışında veya yurt içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin tanıtım materyalleri ve proje çıktılarında Bakanlık logosu kullanılır. Genel Müdürlük tarafından uygun görülmeyen logo, slogan, görsel kullanılması durumunda bu faaliyete ilişkin harcamalar desteklenmez.

(15) İşbirliği kuruluşu, desteğe konu sanal ticaret heyetinin görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için E-İhracat Sekretaryasına ve Genel Müdürlüğe gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlamakla yükümlüdür.

E-İhracat Tanıtım Projesi desteği

MADDE 22- (1) İşbirliği kuruluşlarının, sektörün ve üyelerinin, e-ihracata yönelik pazara giriş stratejilerinin oluşturulması ve Türk ürünlerinin yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda tanıtılması amacıyla, e-ticaret ile perakende olarak satışı gerçekleştirilebilen ürünlere ilişkin tanıtım, danışmanlık, pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri desteklenir.

(2) E-İhracat Tanıtım Projelerine ilişkin ön onay başvuruları faaliyet tarihinden en az 1 (bir) ay önce “EK-E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle E-İhracat Sekretaryasına iletilir. Projeye ilişkin ön onay, E-İhracat Sekretaryasının incelemesini müteakip Genel Müdürlük tarafından verilir.

(3) İşbirliği kuruluşlarının, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında sunacakları projelerde, katılımcıları ihraç ürünlerine ve ihracat tutarına göre sınıflandırmaya tabi tutarak, proje kapsamında seçilen sektör ve katılımcı şirketlere ilişkin değerlendirmelerini sunması gereklidir. İşbirliği kuruluşları, halihazırda ihracatçı olan ancak ihracatını e-ihracata taşımakta bilgi ve kaynak eksikliği yaşayan şirketlerin proje kapsamına alınmasına özen gösterir. Katılımcıların, proje kapsamındaki yurt dışı pazaryerlerinde ve dijital platformlarda eğitim veya sertifika programlarına katılımı öngörülüyorsa bu programları tamamlaması ve proje kapsamındaki pazaryeri veya dijital platformun ürün görseli yükleme, müşteri sipariş taleplerini karşılama ve mağazasında sunmuş olduğu hizmetler üzerinden belirledikleri skor ve değerlendirme standartlarına göre etkin olarak kullanması gerekmektedir.

(4) Bir şirket, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında onaylanan projelerde aynı yurt dışı pazaryeri ve dijital platform için sadece 1 (bir) kez katılımcı olarak yer alabilir.

(5) İşbirliği kuruluşu proje sonrasında tanıtım faaliyeti “EK-E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği Gerçekleşme Raporu”nu E-İhracat Sekretaryasına iletir.

(6) İşbirliği kuruluşunun, E-İhracat Tanıtım Projelerine ilişkin faaliyetlerin sonuç ve analiz raporunu E-İhracat Sekretaryası ile paylaşması gerekmektedir.

İşbirliği kuruluşlarının projelerine ilişkin destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde yapılır. Destek ödeme başvuruları, “EK-E-İhracat Tanıtım Projesi Desteği Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle çeyrek dönemlerde, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.

E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği

MADDE 23- (1) İşbirliği kuruluşlarının, üyelerinin “EK-Hedef Ülkeler Listesi-A”da yer alan ülkelerde ortak olarak hareket etmesine ve hedef ülkelerde pazara giriş şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri projeler kapsamında dijital pazaryeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, depo kirası, yurt dışı pazaryeri entegrasyonu, çevrim içi mağaza açılması, e-ticaret paydaşlarından alınan hizmetler ve pazaryeri komisyon giderlerini içeren faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenir.

(2) E- İhracatı Geliştirme Projelerine ilişkin ön onay başvuruları faaliyet tarihinden en az 1 (bir) ay önce “EK-E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği Ön Onay Başvuru Formu” ile E- İhracat Sekretaryasına iletilir. Projeye ilişkin ön onay E-İhracat Sekretaryasının incelemesini müteakip Genel Müdürlük tarafından verilir.

(3) Bir proje birinci fıkrada belirtilen en az 2 (iki) destek kaleminden oluşur.

(4) İşbirliği kuruluşlarının, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında sunacakları projelerde, katılımcıları ihraç ürünlerine ve ihracat tutarına göre sınıflandırmaya tabi tutarak, proje kapsamında seçilen sektör ve katılımcı şirketlere ilişkin değerlendirmelerini sunması gereklidir. İşbirliği kuruluşları, halihazırda ihracatçı olan ancak ihracatını e-ihracata taşımakta bilgi ve kaynak eksikliği yaşayan şirketlerin proje kapsamına alınmasına özen gösterir.

(5) İşbirliği kuruluşu proje sonrasında “EK-E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği Gerçekleşme Raporu”nu E-İhracat Sekretaryasına iletir.

(6) İşbirliği kuruluşlarının projelerine ilişkin destek ödemeleri söz konusu gerçekleşme raporlarının Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması halinde yapılır. Destek ödeme başvuruları, “EK-E-İhracatı Geliştirme Projesi Desteği Ödeme Başvuru Formu” ile çeyrek dönemlerde, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.

(7) Bir şirket aynı anda sadece 2 (iki) E-İhracatı Geliştirme Projesinde katılımcı olarak yer alabilir.

(8) Bir E-İhracatı Geliştirme Projesinde yer alan şirket, Genelgenin üçüncü bölümünde yer alan aynı mahiyetteki desteklere, yer aldığı proje süresince başvuru yapamaz.

(9) Bir proje en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) yıl sürebilir.

Türkiye E-İhracat Platformu

MADDE 24- (1) Bakanlığın koordinasyonunda hayata geçirilecek Türkiye E-İhracat Platformu’na ilişkin “EK-Türkiye E-İhracat Platformu Ön Onay Başvuru Formu”nu ve eki bilgi/belgeleri, eylem planları işbirliği kuruluşlarının kurduğu şirket tarafından Genel Müdürlüğe sunulur. Projeye ilişkin ön onay Genel Müdürlüğün incelemesini müteakip Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık tarafından uygunluk verilen projeye ilişkin destek ön onay ve revize talepleri Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir.

(2) Sunulacak projede, platformun içeriğine, platforma üye olacak ihracatçılara ilişkin hangi bilgi ve belgelerinin yer alacağına, platformu işletecek şirketin kuruluşu, ortaklık yapısı ve sorumlulukları, platformda yer alan verilerin 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(KVKK) göre düzenlenmesi ve muhafaza edilmesine, yapılacak işbirliklerine ve alınacak hizmetlere, dijital alanlarda yapılacak geliştirmelere, platformun tanıtılmasına, işletilmesine, platforma trafik çekilmesine ve platforma üyelik şartlarına yönelik bilgilere yer verilir.

(3) Bu destek, bu madde kapsamında kurulacak Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik fizibilite çalışmalarına, bilgi işlem altyapısının oluşturulması, geliştirilmesi, verilerin işlenmesi ve platformun işletilmesine yönelik olarak profesyonel hizmet alınması ve istihdam sağlanması, platformda sipariş kanalının oluşturulması, platforma trafik çekilmesi amacıyla yapılacak dijital pazarlama faaliyetleri ile gümrükleme, lojistik ve dijital ödeme sistemlerinin oluşturulması kapsamında yapılacak işbirliklerine ve bunlara yönelik alınacak hizmetlere ait giderleri kapsar.

(4) Destek için uygulanacak azami süre ve yıllık destek üst limitine ilişkin süre, projenin Bakanlık tarafından onaylandığı tarihi takip eden ayın ilk günü ile başlar ve bu tarihten sonra gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilir.

(5) Destek ödeme başvuruları, “EK-Türkiye E-İhracat Platformu Ödeme Başvuru Formu” ile çeyrek dönemlerde, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde incelemeci kuruluşa yapılır.

E-ihracat destek programları ve proje esaslı desteklerin yürütülmesi

MADDE 25– (1) E-İhracat Sekretaryasına yönelik Kararda belirtilen giderlere ilişkin ön onay başvuruları faaliyet veya alım veya istihdam tarihinden en az 1 (bir) ay öncesinde “EK- E-İhracat Sekretaryası Ön Onay Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır. Yazılım ve hizmet alımlarına ilişkin olarak destek ön onay başvuru formunun faaliyet öncesinde iletilmesi kaydıyla (1) bir aylık süre şartı aranmaz.

(2)  Destek ödeme başvuruları “EK-E-İhracat Sekretaryası Ödeme Başvuru Formu” ve eki bilgi/belgelerle çeyrek dönemler halinde en geç 6 (altı) ay içerisinde Genel Müdürlüğe yapılır.

İşbirliği kuruluşlarına ilişkin genel hükümler

MADDE 26- (1) Bu bölüm kapsamında işbirliği kuruluşları projenin veya faaliyetin onaylamasını müteakip projeye veya faaliyete başlayabilir. Projenin başlangıç tarihi projenin Genel Müdürlük tarafından onaylanıp E-İhracat Sekretaryası tarafından işbirliği kuruluşuna bildirim yapıldığı tarihtir. Yıllık destek tutarı limitine ilişkin süre başlangıcının hesaplanmasında, bildirim tarihi esas alınır. Bu tarihten önce yapılan harcamalar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İşbirliği kuruluşu, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri kapsamında diğer bir işbirliği kuruluşu ile birlikte proje ve faaliyet başvurusunda bulunabilir. Proje ve faaliyette başvuru sahibi işbirliği kuruluşunun ve varsa proje ve faaliyette ortak olarak yer alan işbirliği kuruluşunun üyeleri yer alabilir.

(3) Birden fazla işbirliği kuruluşunca yürütülen proje ve faaliyette, harcamalar faaliyet yürütücüsü işbirliği kuruluşlarınca yapılabilir. Destek ödemeleri, harcamayı gerçekleştiren işbirliği kuruluşuna yapılır.

(4) İşbirliği kuruluşları, bu bölümde yer alan destekler kapsamındaki faaliyetleri için alacakları hizmetlere ilişkin hizmet sağlayan kuruluşlardan veya şirketlerden yapılacak çalışmaya ilişkin teklif alır. İşbirliği kuruluşları, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını teminen “kaliteli hizmet uygun fiyat” prensibi doğrultusunda seçimini yapar ve seçtiği teklifi diğer tekliflere ilişkin belgelerle birlikte ön onay başvurusunda ibraz eder. Alınacak hizmet ile ilgili tek bir hizmet sağlayıcı olması durumunda teklif aranmaz.

(5) Karar kapsamındaki desteklere ilişkin olarak verilen ön onaylarda, desteğin türüne göre hizmet sağlayan kuruluşun veya şirketin tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar, hizmetin içeriği, bütçesi, başvuru yapan işbirliği kuruluşuna sağlayacağı faydalar ve gerçekleştirilecek faaliyetin Genelgenin gerekliliklerine uygun olması göz önünde bulundurulur.

(6) İşbirliği kuruluşlarının, bu bölümde yer alan destekler kapsamındaki tanıtım ve reklam faaliyetleri ile tanıtım için kullanılan materyallerin yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olarak yapılması zorunludur. Faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

(7) Türkiye E-İhracat Platformu hariç bu bölümde yer alan desteklere ilişkin ön onay başvuruları işbirliği kuruluşları tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte E-İhracat Sekretaryasına yapılır. E-İhracat Sekretaryası ilgili ön onay başvurusunu inceleyerek Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük söz konusu başvuruları sonuçlandırarak başvuru sahibi işbirliği kuruluşuna bildirimde bulunur.

(8) Genel Müdürlük, işbirliği kuruluşunun ön onay başvurusunu içerik, şekil ve bütünlük açısından inceler. İncelemenin ardından işbirliği kuruluşunu başvurusunda yer alan faaliyetleri anlatmak üzere çağırabilir, başvuruyu olduğu gibi onaylayabilir, başvuruya ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya başvuruyu reddedebilir.

(9) Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin gerçekleşme raporları işbirliği kuruluşları tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte E-İhracat Sekretaryasına iletilir. E-İhracat Sekretaryası ilgili başvuruyu inceleyerek Genel Müdürlüğe iletir. Genel Müdürlük söz konusu belgeleri inceleyerek destek ödeme başvurusunun yapılacağı incelemeci kuruluşa bildirimde bulunur.

(10) Bu bölümde yer alan desteklere ilişkin destek ödeme başvuruları işbirliği kuruluşu tarafından ilgili bilgi ve belgelerle birlikte “EK- İşbirliği Kuruluşlarının Destek Başvuru Merkezleri”nde yer alan incelemeci kuruluşa yapılır.

(11) Karar kapsamında işbirliği kuruluşlarına yönelik desteklerin tamamının veya bir kısmının incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması görevini Genel Müdürlük, E-

İhracat Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa devredebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Başvuruların incelenmesi ve eksiklik bildirimi

MADDE 27- (1) Yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları, hizmet sağlayan kuruluşu veya şirketi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını teminen “kaliteli hizmet – uygun fiyat” prensibi doğrultusunda seçer.

(2) E-ihracat desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlanmasına kadarki süreçte tüm başvuru, eksik tamamlama ile diğer yazışma ve bildirim işlemleri KEP üzerinden gerçekleştirilir.

(3) E-ihracat desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlandığının Genel Müdürlük tarafından ilan edilmesinin akabinde ikinci fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemler DYS üzerinden yürütülür. Başvurusu KEP yoluyla gerçekleştirilen ancak destek ödemesi henüz gerçekleştirilmemiş desteklere ilişkin iş ve işlemler KEP üzerinden yürütülmeye devam olunur.

(4) İbraz edilen destek ve harcama başvuru belgeleri ile başvuru türüne göre Genel Müdürlük veya E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla ilgili birimin KEP adresine iletilmesi gerekir. İlgili birimler, başvuru sahibine yapacağı bildirimleri yine KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık, E-İhracat Sekretaryası ve incelemeci kuruluş kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(5) İletilen her başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlığa veya E-İhracat Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa ait Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur. Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşuna ait KEP adresi bilgilerinin güncel ve hesap bakiyesinin yeterli olması yükümlülüğü yararlanıcıya ve işbirliği kuruluşuna aittir.

(6) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanamaması halinde, destek başvurusu, belgeleri tekemmül etmiş harcama kalemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde veya daha sonra ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi veya belgelerin tespit edilmesi halinde 1 (bir) defaya mahsus 3 (üç) aya kadar ilave süre verebilir. 3 (üç) aylık sürenin hesaplanmasında başvuru türüne göre Genel Müdürlük veya E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluşun evrak çıkış-giriş tarihi esas alınır. DYS üzerinden yapılacak bildirimlerde ise DYS üzerinden yapılan bildirim tarihi esas alınır.

(7) Yapılan faaliyetlere ilişkin Destek Ödeme Başvuru Eklerinde belirtilen belgelerden söz konusu faaliyetin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan faaliyet ile bu belgeler arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez.

(8) Desteğe konu faaliyet ile ödeme belgesi tarihinin, ön onay başvurusunun Genel Müdürlük veya E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş tarafından onaylandığı tarihten sonra olması ve ilgili destek süresinin bitiş tarihinden sonra olmaması halinde ilgili faaliyet destek kapsamında değerlendirilir.

Ön onay ve destek başvurularında revize yapılması

MADDE 28- (1) Karar kapsamındaki desteklere dair verilen ön onay, bilgi formları ve her türlü destek başvuru ve eklerinde revize yapılmasına ilişkin başvurular, ilgili başvuru belgelerinin revize edilmesi suretiyle başvurunun türüne göre Genel Müdürlüğe veya E-İhracat Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa yapılır.

(2) Yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşları tarafından yapılan revize başvurularında başvuruya konu eklerde sadece revize veya ekleme yapılacak alana ilişkin bilgi ve belgelerin başvurunun türüne göre Genel Müdürlüğe veya E-İhracat Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa sunulması yeterlidir.

(3) 20 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususlar hariç olmak üzere üçüncü bölüm kapsamında ön onay verilen desteklerde ön onaya ilişkin revize yapılmasına yönelik başvurular, ön onaya konu faaliyetin başlamasından en az 7 (yedi) gün önce ilgili başvuru belgelerinin revize edilmesi suretiyle incelemeci kuruluşa yapılır. Bahsi geçen süre içinde yapılmayan ön onay revize başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(4) 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar hariç olmak üzere dördüncü bölüm kapsamında, verilen ön onaya ilişkin temel konularda revize yapılmasına ilişkin başvurular, ön onaya konu proje veya faaliyet tarihinden en az 7 (yedi) gün önce ilgili başvuru belgelerinin revize edilmesi suretiyle başvurunun türüne göre Genel Müdürlüğe veya E-İhracat Sekretaryasına yapılır. Bahsi geçen süre içinde yapılmayan ön onay revize başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(5) İşbirliği kuruluşları, 21 inci madde kapsamında onaylanan heyetlere ilişkin kesinleşmiş katılımcı bilgilerini, bu heyetler için katılımcı şirket bilgi formunu ve varsa heyete yeni eklenen şirketlere ait katılımcı talep yazısını programın başlangıç tarihinden en geç 1 (bir) iş günü öncesine kadar ilgili başvuru belgelerinin revize edilmesi suretiyle Genel Müdürlüğe veya E-İhracat Sekretaryasına iletir.

Hedef ülkeler ve ilave destek oranları

MADDE 29- (1) Ülkelerin küresel e-ticaretteki payları, pazara giriş şartları, uzaklık ve Bakanlığın ihracat stratejileri dikkate alınarak “EK-Hedef Ülkeler Listesi-A”da yer alan ülkeler Karar kapsamında hedef ülke olarak belirlenmiştir.

(2) Genelgenin 13 üncü maddesinde yer alan, “dijital pazaryeri tanıtım desteği”, 14 üncü maddesinde yer alan “e-ihracat tanıtım desteği”, 15 inci maddesinde yer alan “sipariş karşılama hizmeti desteği”, 16 ncı maddesinde yer alan “depo kira desteği”, 19 uncu maddesinde yer alan “pazaryeri komisyon desteği” ile Genelgenin 21 nci maddesinde yer alan, “sektörel ticaret ve alım heyeti desteği”ne ilişkin oranlar belirlenen hedef ülkeler için 20 (yirmi) puan artırılır.

(3) Faaliyetin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının hedef ülke olması şartıyla ilave destek oranı uygulanır.

Türk ürünü imajına zarar verilmesi

MADDE 30- (1) Gerçekleştirilecek tanıtım ve faaliyetler ile dijital platformlarda listelenen ürünlerde, Türk ürünü ve ülke imajına yönelik zarar verildiğinin Genel Müdürlük veya Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından tespiti durumunda ilgili faaliyete ilişkin giderler Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme ile destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu faaliyete ilişkin bekleyen destek ödeme başvuruları değerlendirmeye alınmaz ve reddedilir.

Ortaklık yapısı

MADDE 31- (1) Genelge kapsamındaki yararlanıcıların desteğe konu faaliyetlerde yurt içi veya yurt dışı ortaklık oranının değişmesi veya 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan ekonomik bütünlüğe ilişkin hususlarda bir değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde şirketlerin bilgilerini güncellemesi ve değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeleri DYS’ye yüklemesi gerekir. Söz konusu bildirimin yapılmaması durumunda, ortaklık yapısı veya ekonomik bütünlük değişikliğinden dolayı haksız olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler geri alınır. Destek ödemesi henüz gerçekleştirilmeyen başvurular ile müteakip başvurular yeni ortaklık yapısına göre hesaplanan destek oranından desteklenmeye devam olunur.

(2) Yararlanıcı tarafından ortaklık yapısı aşağıda yer alan belgelerle ibraz edilir:

a) Yurt içinde yerleşik şirketleri için, son sermaye yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya hazirun cetveli veya pay sahipleri listesi veya çizelgesi,

b) Yurt dışında yerleşik şirketleri için, ortaklık yapısının açıkça gösterildiği ve Bakanlık yurt dışı temsilcisi onaylı şirket tescil belgesi ve gerekirse kuruluş sözleşmesi.

Organik bağ

MADDE 32- (1) Yararlanıcıların veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan ya da yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri tarafından yapılan harcamaların Karar kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlanılabilmesini teminen yararlanıcı veya işbirliği kuruluşu ile yurt içindeki veya yurt dışındaki şirketi arasında organik bağın olması gerekir.

(2) Yararlanıcıların yurt içindeki veya yurt dışındaki şirketi arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerden birinin sağlanması durumunda hükmedilir:

a) Yararlanıcının tüzel kişilik olarak şirkete en az %51 ortak olması,

b) Yararlanıcının tüm ortaklarının şirkete ortak olması,

c) Yararlanıcının en az %51’den fazlasına sahip ortak veya ortaklarının şirkete ortak olması,

ç) Yararlanıcının halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların şirkete ortak olması.

(3) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

(4) Yurt dışı şirketin, yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

Yararlanıcının, Karar kapsamındaki desteklere ilişkin işlemlerin bir bölümünü veya tamamını yurt dışındaki şirketi üzerinden yapması durumunda; organik bağı tespit etmek üzere ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kuruluş ve sermaye yapılarına ilişkin belgeleri ilgili ön onay formu eki olarak E-İhracat Sekretaryasına veya incelemeci kuruluşa sunması zorunludur.

E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler

MADDE 33- (1) E-İhracat Konsorsiyumu pazarlama sözleşmesi imzalamış olduğu sınai şirketlere veya Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahıslara ilişkin ilgili belgeleri incelemeci kuruluşa sunar ve sözleşme imzaladığı bu şirket ve şahıslara ilişkin bilgileri güncel tutmakla sorumludur. E-İhracat Konsorsiyumu sadece kendi markaları ve bu sınai şirketlerin ürünlerine yönelik satışları için destek başvurusunda bulunabilir.

(2) E-İhracat Konsorsiyumu, yurt dışı pazaryerlerinde listelediği kendi markalarına ait ürünleri imal etmiyor ancak tedarik ediyor ise bu durumu ispat eden fatura örneği ve diğer belgelerden (pazarlama sözleşmesi, tedarik iş sözleşmesi, satış yetki belgesi, tedarikçi kapasite raporu) en az birini incelemeci kuruluşa sunar.

(3) E-İhracat Konsorsiyumu bünyesindeki şirketler, E-İhracat Konsorsiyumunun sipariş karşılama hizmeti desteği aldığı ülkedeki sipariş karşılama faaliyetlerine ilişkin olarak veya E- ihracat Konsorsiyumunun bir ülkedeki bir yurt dışı pazaryerine ilişkin olarak destek aldığı durumlarda o ülkedeki o yurt dışı pazaryerine ilişkin olarak Genelgede belirtilen desteklere başvuramaz. Şirket, E-İhracat Konsorsiyumu bünyesinden çıktıktan sonra Genelge kapsamındaki desteklere başvurabilir. Şirketin, Genelge kapsamındaki bir destekten yararlanma süresi sona ermiş ise bir E- ihracat Konsorsiyumu bünyesine dahil olarak bu desteklerden yararlanamaz.

(4) E-İhracat Konsorsiyumu ile şirketleri arasındaki pazarlama sözleşmesi veya satış yetki belgesinin karşılıklı sonlandırıldığının belgelenmesi kaydıyla, şirketler bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılan desteklere başvuruda bulunabilirler.

(5) E-İhracat Konsorsiyumuna, kendi hesaplarında ürünlerini listelediği her şirket için, ilgili destek maddelerinde belirtilen azami süre ayrı uygulanır. Azami süre, E-İhracat Konsorsiyumu ile şirket arasında imzalanan sözleşme tarihinden itibaren üç ay sonra başlar. Bu üç aylık süre şirketin e-ihracata hazırlanması amacıyla kullandırılır.

(6) E-İhracat Konsorsiyumu, yeni şirketler için destek almaya devam edebilir. E-İhracat Konsorsiyumu, destek aldığı şirketlerin destek sürelerinin takibine yönelik çizelgeleri hazırlar. Çizelgeleri, ön onay başvurusunda ve her takvim yılı sonunda incelemeci kuruluşa iletir.

(7) E-İhracat Konsorsiyumu, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların ürünlerinin satışına Karar ve Genelgenin ilgili hükümleri çerçevesinde kendi nam veya Genel Müdürlükçe uygun görülen pazaryerlerinde bu şahıslar adına açacağı hesaplar ile aracılık eder. Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahıslar Genelgede belirtilen azami süre sonunda ancak şirket statüsü veya kooperatif üyesi olarak ürünlerini e-ticaret kanalıyla satışında Karar ve Genelge kapsamındaki desteklere başvurabilir. Azami sürenin hesaplanmasında beşinci fıkra esas alınır.

Yurt içi ve yurt dışı inceleme ve onay işlemleri

MADDE 34- (1) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde başvurulara ilişkin ilgili Bakanlık yurt dışı temsilcisinin veya Bakanlık personelinin veya E-İhracat Sekretaryası personelinin veya incelemeci kuruluş temsilcisinin görüşünü alabilir, inceleme talep edebilir, görevlendirme yapabilir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi veya Bakanlık personeli veya E-İhracat Sekretaryası personeli veya incelemeci kuruluş temsilcisi mevzuat çerçevesinde değerlendirmelerini ve/veya inceleme sonuçlarını Bakanlığa iletir.

(2) Yurt dışında düzenlenen fatura, sözleşme, ödeme belgesi ile faaliyet gerçekleşme raporu, yurt dışı depoya ilişkin belgeler ile resmi internet sitelerinden ve dijital platformlardan erişilemeyen belgeler ve diğer belgeler için Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı gerekir. Türkiye’de düzenlenen belgeler ile arama motoru, sosyal medya reklamları ile yurt dışı pazaryerleri dâhil dijital platformlar üzerinden elektronik ortamda kontrol edilebilen belgeler için Bakanlık yurt dışı temsilcisi onayı aranmaz.

(3) Karar kapsamındaki desteklere ilişkin harcamaların, yararlanıcıdan alınacak uzaktan erişim entegrasyon bilgisi üzerinden doğrudan ilgili platform üzerinden görülmesi veya uzaktan erişim ile bilgilere ulaşılması durumunda, E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş gerekli belgelerin çıktılarını ilgili platformdan alarak ‘elektronik olarak görülmüştür, doğrulanmıştır” ibaresini ekleyerek destek harcamalarına ilişkin başvuruları sonuçlandırabilir. Ancak, uzaktan erişim entegrasyon bilgisinin manipüle edilmeye açık olduğu durumlarda E- İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş, bu desteğe ilişkin verilecek bilgi ve belgelerin Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanmasını talep edebilir.

(4) Bakanlık yurt dışı temsilcisinin belgelere ilişkin verdiği onay; ilgili destek maddesinde belirtilen hususlar ile beraber belgelerin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği, harcamanın içerik olarak mevzuata uygun ve rayice uygun olduğu hususlarını içerir.

(5) Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “5986 sayılı E-ihracat Destekleri Hakkında Karar çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı ve tarih yazılması gerekir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalarda ise Bakanlık yurt dışı temsilcisinin parafının bulunması yeterlidir.

(6) Yurt dışında düzenlenen banka ödeme belgeleri elektronik olarak düzenlenmiş ise ilgili banka onayı aranmaz.

(7) Bakanlık yurt dışı temsilcileri, belge asıllarını görerek, yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş belgeleri onaylayabilir. Bu durumda, belge aslının onaylanması şartı aranmaz.

(8) Yurt dışında düzenlenmiş faaliyete ilişkin harcamaya ait belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise harcama belgelerinin onayı, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık yurt dışı temsilcisi faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır. Faaliyete ilişkin harcamaya ait belgelerin yurt içinde düzenlenmesi durumunda E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş ihtiyaç duyması halinde faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisi ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır.

(9) Onaylanan belgedeki harcamanın rayiç tutarının, faturada belirtilen tutardan daha düşük bir tutar olduğunun belirlenmesi halinde; Bakanlık yurt dışı temsilcisi belirlediği rayiç üzerinden ödeme yapılmasını veya rayice aykırı olduğunu belirtebilir. Rayice aykırı olduğu belirtilen harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

(10) İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen belgelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir. İngilizce teknik hususları içeren belgelerde Genel Müdürlük veya E-İhracat Sekretaryası veya incelemeci kuruluş gerek duyması halinde tercümelerini talep edebilir.

(11) Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisi bulunmadığı takdirde yerinde incelemeye ve onay işlemlerine ilişkin hususları belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

İlişkili kişi

MADDE 35- (1) Genelge kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir. İlişkili kişi,

a) Destek kapsamındaki yararlanıcının ortaklarını,

b) Destek kapsamındaki yararlanıcı veya söz konusu yararlanıcının ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

c) Destek kapsamındaki yararlanıcı ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu yararlanıcıların ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

ç) Destek kapsamındaki yararlanıcı ile söz konusu yararlanıcının ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

d) Ortakların eşlerini,

e) Ortakların veya ortakların eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını,

ifade eder.

Mahsup

MADDE 36- (1) İncelemenin sonuçlanmasını müteakip destek ödemesi yapılabilmesi için başvuru sahibi yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığı incelemeci kuruluş tarafından sorgulanır. Gerek görülmesi halinde, incelemeci kuruluş tarafından yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun borç durumuna ilişkin belge talep edilir.

(2) Yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş tutarı hesaplanır.

(3) Destek ödemesi yapılacak yararlanıcı veya işbirliği kuruluşunun, borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa yararlanıcı veya işbirliği kuruluşuna ödeme yapılır.

b) Ödenecek hak ediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hak edişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.

Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

Harcama esasları

MADDE 37– (1) Basılı ya da basılı olmayan dokümanlarla somut örneği sunulabilen veya yeterli açıklamanın faturada yer aldığı faaliyete ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için sözleşme talep edilmeyebilir.

(2) Harcamaların destek kapsamında değerlendirilmesi için tüm ödemelerin, yararlanıcı veya işbirliği kuruluşu tarafından ya da bunların organik bağı olan şirket veya şubeleri tarafından bankacılık sisteminde yapılması gerekmektedir. Ödeme belgelerinde banka onayı aranmaz.

(3) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki tarih, ödeme tarihi olarak esas alınır.

(4) Dijital pazaryeri tanıtım giderlerinin, sipariş karşılama hizmetlerinin, pazaryeri komisyon giderlerinin, e-ihracat tanıtım desteği giderlerinin yurt dışı pazaryeri tarafından yararlanıcının e-ticaret satış hasılatından veya ön ödemelerden mahsup edilmesi halinde ödeme yapıldığı bilgisinin yer aldığı belge, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile fatura veya ödeme belgesi olarak kabul edilir.

(5) Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için ilgili ödeme belgesinin, o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayı gerekmektedir.

(6) Ödemenin yararlanıcı veya işbirliği kuruluşuna ait kredi veya hesap kartı ile peşin veya taksitle yapılması durumunda sunulacak kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinin aslı veya banka onaylı nüshası olmalıdır. Kredi veya hesap kartı ile yapılan ödemelerde ödeme tarihi kredi kartı ekstresi veya hesap bildirim cetvelinde belirtilen işlem tarihidir.

(7) Ödemelerin, dijital ödeme yöntemi ile yararlanıcının dijital cüzdanı üzerinden yapılması durumunda; ilgili dijital cüzdan ve banka hesabı illiyet bağının kurulması kaydıyla mobil ödeme, e-cüzdan ve çevrim içi para transferi ile yapılan ödemeler Genel Müdürlüğün uygun görüşüyle kabul edilebilir.

(8) Satın alma işlemi yurt içinde, ifası yurt dışında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik destek başvurularında; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen hizmetler ile yurt içinden temin edilen ve yurt dışına çıkışı gerçekleştirilen tanıtım malzemelerinin giderleri KDV hariç desteklenir.

Gelir İdaresi Başkanlığının 63 sayılı tevkifat uygulaması konulu Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde tevkifata tabi faturaların yer aldığı harcamalar tevkifat dâhil desteklenir. Tevkifatlı faturaların yer aldığı destek başvurularında tevkifata ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan ödemeyi gösteren ödeme belgesi sunulur.

Ödeme

MADDE 38- (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak TL olarak ödenir. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.

(2) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

(3) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur tablolarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Genel Müdürlük tarafından uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(4) Karar kapsamındaki desteklere ilişkin gerçekleştirilen ödemelerin ay bazında üçten fazla olması halinde, ödeme tutarları ABD Dolarına veya Türk Lirasına çevrilirken ilgili ayın on beşinci gününün, on beşinci günün resmî tatile rastlaması halinde ise izleyen ilk iş gününün kuru esas alınır.

(5) Genelgenin dördüncü bölümü kapsamındaki proje ve faaliyetlere ilişkin destek ödemeleri yalnızca işbirliği kuruluşuna yapılır. Destek ödemesinin yapılabilmesi için harcamaya ilişkin fatura veya harcamayı tevsik edici belgenin işbirliği kuruluşu adına düzenlenmesi ve ödemenin işbirliği kuruluşu tarafından yapılması gerekmektedir.

İzleme ve değerlendirme

MADDE 39- (1) Yararlanıcı, her takvim yılında Genelge kapsamında faydalandığı desteklere ilişkin olarak “EK-E-İhracat Değerlendirme Beyanı”nı bir sonraki yılın nisan ayının ilk iş gününe kadar E-İhracat Sekretaryasına iletilmek üzere incelemeci kuruluşa sunar. Bu beyanda yurt dışı e-ticaret satış gelirlerinin ülkeye getirildiğine ilişkin bildirimlere ve yararlanıcının e-ihracat verilerine yer verilir.

(2) E-İhracat Sekretaryası birinci fıkra kapsamında sunulan “EK-E-İhracat Değerlendirme Beyanı”na ilişkin değerlendirmelerini ve etkinlik analizlerini haziran ayının son iş gününe kadar bir rapor şeklinde Genel Müdürlüğe sunar.

(3) Birinci fıkra kapsamında “EK-E-İhracat Değerlendirme Beyanı”nı E-İhracat Sekretaryasına veya E-İhracat Sekretaryasına iletilmek üzere incelemeci kuruluşa belirtilen süre içerisinde ibraz etmeyen yararlanıcıların destek başvuruları ilgili beyan ibraz edilene kadar askıya alınır.

(4) Genel Müdürlük, yararlanıcılar ve işbirliği kuruluşlarının Genelge kapsamında yararlandıkları destek unsurlarını izleme ve değerlendirmeye tabi tutar. Genel Müdürlük inceleme neticesinde, sağlanan desteği etkin kullanmadığını tespit etmesi halinde yararlanıcının veya işbirliği kuruluşunun mevcut başvurularını durdurabilir, destek kapsamından çıkarabilir, destek kullanımlarını kısıtlayabilir veya destek oranlarını düşürebilir.

(5) Genelgede, hesaplamalara konu ihracat tutarları için Bakanlığın idari verileri esas alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Belgelerin saklanması ve saklama süresi

MADDE 40 – (1) Destek unsurlarına ilişkin ibraz edilen her türlü belgenin, 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82’nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 10 (on) yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde yararlanıcı ve işbirliği kuruluşu tarafından saklanmaları zorunludur.

Yeniden değerleme oranı

MADDE 41- (1) Bu Genelgede TL olarak belirtilen şartlar ile üst limitler takvim yılı başında en fazla bir önceki yılın yıllık (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

Yetki

MADDE 42- (1) Bu Genelgede düzenlenen hususlara ilişkin talimatlar vermeye, KEP üzerinden alınan destek başvurularının DYS üzerinden alınmasına, Genelgenin eklerinde değişiklik yapmaya ve yeni ekler ihdas etmeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Genel Müdürlük yetkilidir.

Başka destekler kapsamında olan perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri

GEÇİCİ MADDE 1- Karar kapsamında tanımlanan ve 18/02/2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe koyulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamında desteklenen perakende e-ticaret siteleri ve pazaryerleri Genelgenin 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamındaki şartları haiz sayılır. Bu yararlanıcılar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Karar kapsamındaki desteklere başvuru yapabilir. Söz konusu yararlanıcıların 1 Ocak 2023 tarihine kadar Genelgenin 7 nci ve 8 inci maddelerinin birinci fıkraları kapsamında başvuru yapmaları gerekmektedir. İlgili yararlanıcılar bu tarih itibarıyla 2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki desteklere başvuramaz, bu tarihe kadar yapılmış başvurularının işlemleri 2564 sayılı Karar çerçevesinde devam eder.

Destek başvurularının alınması

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Genelgenin 6 ncı maddesi kapsamındaki başvurular doğrudan incelemeci kuruluşa, Genelgenin 7 nci, 8 inci, 9 uncu, 24 üncü ve 25 inci maddeleri kapsamındaki başvurular doğrudan Genel Müdürlüğe 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla 1 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilir. Diğer desteklere ilişkin başvurular 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yapılır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Genelgeyi Genel Müdürlük yürütür.

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997