20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13/3:

Aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak, yatırım süresince birden fazla aracı kurum talepte bulunamaz. Faiz desteğinden yararlandırılmaya başlanıldıktan sonra aracı kurum değiştirilmemek kaydıyla aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna göre işlem yapılabilir. Stratejik yatırımlar için, faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir.

Aynı Tebliğin 23’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23/9:

Genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının sağlandığına ilişkin EK-11’de yer alan “Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu”nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.

Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 5/1:

Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile değiştirilen 23’üncü maddenin dokuzuncu fıkrası hükümleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanır.”

Aynı Tebliğin EK-11’i değişmiştir.

  1. Yatırımcı ile İlgili Bilgiler kısmına;

SGK Sicil No, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Azami Prim Tutarı, İrtibat Bilgileri/Telefon E-Posta Adresi kısımları eklenmiştir.

 

 

  1. Sonuç ve Değerlendirme kısmı;

“Yatırıma başlama ve bitiş tarihleri arasında yapılan yatırım harcamalarına ilişkin defter kayıtlarının incelenmesi neticesinde; Belge kapsamında yapılan harcamaların yasal defter kayıtları ve E-TUYS kayıtları ile uyumlu olduğu, temin edilen sabit kıymetlerin rapor tarihi itibariyle firma aktiflerinde olduğu ve teşvik belgesinin özel şartlarında tarih ve numarası belirtilen projeye ait onaylı Geçici Kabul Tutanağına göre yatırımın teşvik belgesinde kayıtlı şart ve karakteristiklere uygun olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Sonuç ve Değerlendirmeler, bölgesel destek sınıfındaki yatırım teşvik belgeleri için aşağıdaki hususları da içerecek şekilde yazılmalıdır;

“Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen lisanssız güneş/rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretime yönelik işbu yatırımla ilgili olarak yatırımcı firma olan, ……………….’nın …/…/…. Tarih ve ………. Sayılı yatırım teşvik belgesi müracaatında verilen bilgi ve belgelere uygun olarak yatırımını tamamladığı ve …………………………………………….. firmasından …/…/…. Tarih ve ………. Sayılı faturalar kapsamında temin edilen …………… adet panelin/ kanat, jeneratör ve türbinlerin Türkiye’de üretilmiş olduğu tespit edilmiştir.”

Yatırım kapsamında firmanın ilave istihdam talebi bulunmamaktadır.

(veya)

Yatırım teşvik belgesinde ilave istihdam talebi bulunması sebebiyle GES/RES yatırımı için münhasıran SGK işyeri numarası alındığı teyit edilmiştir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım kredisi kullanılmamıştır

(veya)

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırım tutarını aşmayacak şekilde yatırım kredisi kullanıldığı tespit edilmiş olup, (varsa) yatırım dönemi içerisinde oluşan maliyetlere intikal eden kur farkı ve faiz gideri, yatırımcı firma kayıtları esas alınarak detayları ile incelenmiş ve rapor ekinde sunulmuştur.

Bu beyanın; tarih, sicil no/kütük no, mühür/imza ile sonlandırılacaktır. Bu beyan yeni eklenmiştir.

Ekler Kısmına;

1- Teşvik belgesinin özel şartlarında belirtilen proje numarasına ait ilgili kurum tarafından düzenlenen Geçici Kabul Belgesinin tasdikli sureti

2- Tamamlama vizesi müracaat tarihi itibariyle 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı; veya tecil ve/veya taksitlendirildiği ya da yapılandırıldığı ve yapılandırmanın bozulmadığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili birimlerinden alınan yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilmek üzere alınan barkotlu çıktısı.

3- Vergi Levhası

Maddeleri yeni eklenmiştir.

Detaylı Bilgi için TIKLAYINIZ

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997