TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programı süresi ne kadardır?

Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve programın uygulama esasları gereği 36 ayı aşamaz. Projenin bütçe sınırı, sunulacak proje sayısı sınırı, vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir.

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge projeleri destekleme programında destek oranı ne kadardır?

1501-Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen AR-GE nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.

TÜBİTAK Sanayi AR-GE projeleri destekleme programında proje büyüklüğü ve destek miktarı ne kadardır?

Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

TÜBİTAK Sanayi AR-GE projeleri destekleme programı için uygun maliyetler nelerdir?

 1. Personel giderleri,
 2. Seyahat giderleri,
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 4. Malzeme ve sarf giderleri,
 5. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 6. AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri.

TÜBİTAK Sanayi AR-GE projeleri destekleme programı için desteklenmeyen giderler nelerdir?

 1. Katma değer vergisi,
 2. Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
 3. Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
 4. Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 5. Patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 6. AGY100, AGY300 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
 7. Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen prim ödemesi,
 8. Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,
 9. Kuruluş ortaklarına ait sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 10. Konaklama giderleri,
 11. Şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,
 12. Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 13. Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler
 14. Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
 15. Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 16. Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 17. Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 18. Ofis, depo, stant kira giderleri,
 19. İnşaat ve tesisat giderleri,
 20. Kırtasiye giderleri,
 21. CE ve kalite belgelendirme giderleri,

TÜBİTAK Sanayi AR-GE projeleri destekleme programında başarılı projeler için ön ödeme yapılır mı?

Kuruluş talebine göre, TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında transfer ödemesi yapılabilir. Proje sözleşmesi TÜBİTAK tarafından imzalanmadan kuruluş transfer ödemesi talebinde bulunamaz. Proje kapsamındaki alacaklarını devreden kuruluş transfer ödemesi başvurusunda bulunamaz. Transfer ödemeleri temlik edilemez. Proje destek bitiş tarihine altı aydan az süre kalan projelere transfer ödemesi yapılmaz.

TÜBİTAK’ın desteklediği ve desteklemediği proje konuları nelerdir?

Destek sağlanacak projelerin:

 1. Kavram geliştirme,
 2. Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
 3. Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar,
 4. Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
 5. Prototip üretimi,
 6. Pilot tesisin kurulması,
 7. Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
 8. Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler ile AR-GE içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

Cem Karadoğan

Ofisus Bültene Abone Ol

Güncel gelişmelerden haber olmak için bültene abone ol.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997