Pazarlama yönetimi ve marka danışmanlığı, ürünün veya hizmetin fark yaratmasını sağlayacak, ürüne has işlevin bulunması, doğru bir strateji ile uygulanması ve etkileyici bir marka imajının yaratılması gerekmektedir.

Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Pazarlama yönetimi ve markanın stratejisini istikrarlı bir şekilde sürdürmesi için tüm pazarlama faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi ve marka yönetimi
 • Rekabet dinamikleri takip edilmesi, rakiplerin pazarlama faaliyetlerinin takibi ve araştırma gerektiren durumlarda uygun araştırma modelinin keşfi ve sonuçların yorumlanması
 • Finansal kaynaklar, gelirler, teklifler ve bütçelerin oluşturulması ve değerlendirilmesi,
 • Ajanslarla yürütülen faaliyetlerde ve doğru çözüm ortaklarının bulunması, ortaya çıkan işlerin markaya uygunluğunun takibi
 • Yeni proje / ürün / iletişim / araştırma fikirlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi
 • İş / satış başarısını ve karlılığı arttıracak stratejik önerilerin yapılması
 • Bayi ve kanal ilişkilerinin yönetilmesi, ticari pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi

Alanlarında kurumunuzun marka – pazarlama ekiplerine ve birimlerine yol arkadaşı olarak destek vermektedir. Sektörde pazarlama yönetiminiz ve markanız ile fark yaratacak bir yapıya sahip olmanız ve bu farkın tüm pozitif getirilerini hissetmeniz Ofisus olarak hedefimizdir.

Stratejik Pazarlama Planının Hazırlanması.

“Stratejik Pazarlama Planı” işletmelerin orta ve uzun vadede pazarlamaya ilişkin geliştirdikleri stratejilerin ve belirlenen bu stratejilerin uygulanmasını da kapsayan yönetim sürecidir.

Stratejik pazarlama planı şunları içerir:

 • Durumsal Analiz- Kuruluş şu anda nerede?
 1. Pazar Özellikleri
 2. Anahtar Başarı Faktörleri
 3. Rekabet ve Ürün Karşılaştırmaları
 4. Teknoloji ile İlgili Önemli Noktalar
 5. Yasal Ortam
 6. Sosyal Çevre
 7. Sorunlar ve Fırsatlar
 • Pazarlama Amaçları- Kuruluşun nereye gitmesini isteniyor?
 1. Ürün Profili
 2. Hedef Piyasa
 3. Birimlerdeki Hedef Hacim
 • Pazarlama Stratejileri – Kuruluş hedeflerine ulaşmak için ne yapmalı?
  1. Ürün Stratejisi
  2. Fiyatlandırma Stratejisi
  3. Tanıtım Stratejisi
  4. Dağıtım Stratejisi
  5. Pazarlama Stratejisi Projeksiyonu

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Hedef ve Amaçların Belirlenmesi

Niteliksel Hedefler:

Kuruluşun inşa edildiği, şu anki güçlerinin dayanacağı ve kurum bünyesindeki zayıflıkları ortadan kaldıracak bir temel oluşturmaya yönelik hedeflerin belirlenmesi

Niceliksel hedefler:

Satış büyümesi, pazar payı, yatırım getirisi, kar ve yönetim tarafından istenen diğer niceliksel hedeflerin belirlenmesi
Dağıtım Kanallarınızın Geliştirilmesi:

“Özel ürün” penetrasyonunun oluşturulması, pazarlama istihbarat sistemlerinin kurulması, yeni ürünler lanse etmek ve var olan ürünlerin yeniden konumlandırılması,

 • Büyüme Stratejileri

Büyümeye yatkın ve olgun pazarların seçimi, uzun dönemli marka ve ürün konumlandırma çalışmaları, dağıtım kanalı seçeneklerinin oluşturulması, pazarın tüketim alışkanlıklarına uygun tüketim stratejileri oluşturulması, pazarın büyüme potansiyelini gözlemlemek ve buna uygun pazar payı belirlenmesi, ürün, fiyat ve promosyonlar

 • Stratejik Yön ve Misyon

Beş yıl içinde kuruluşunuz hangi iş alanında yer alacak, bugünkünden nasıl farklılaşacak, hangi müşteri dilimleri ya da kategorilerine hizmet vereceksiniz, pazarın değiştiğini gözlemledikçe müşterilerinizi ne gibi ek işlevlerle tatmin edeceksiniz, gelecekteki müşteri/pazar ihtiyaçlarını karşılamak için ne gibi yeni teknolojilere gereksinim duyacaksınız, pazarlarda, tüketici davranışında, rekabette, çevrede, kültürde ve ekonomide şirketinizi etkileyecek ne gibi değişiklikler ortaya çıkıyor?

 • İş Portföyünün Planı (Pazar Penetrasyonu)

Yeni Ürünler/Mevcut Pazarlar (Ürün Geliştirme)

Mevcut Ürünler/Yeni Pazarlar (Pazar Geliştirme)

Yeni Ürünler/Yeni Pazarlar (Çeşitlendirme)

Belirtilen kapsamlar doğrultusunda kuruluşunuzun orta ve uzun vadede izleyecekleri yol haritasını hazırlarken diğer taraftan kuruluşun fiyat dışındaki unsurlarla farklılaşmasını ve karlılığını arttırmasında sizlere destek olmayı hedeflemekteyiz.

Marka Stratejisinin Oluşturulması.

Markalar sadece isimler veya semboller değildir. Marka; tüketicinin ürün veya hizmeti, özellikleri, yararları ve kalitesi gibi somut ve soyut unsurlarıyla algılama şeklidir.

Markanın Faydaları:

 • Ürünün Kolaylıkla Tanınmasını Sağlar.
 • Ürünün Diğer Ürünlerden Ayrışmasını Sağlar.
 • Ürünün Kaliteli Olarak Algılanmasını Sağlar.
 • Ürüne Güven Sağlar.
 • Ürüne Sadakat Yaratır.
 • Ürüne Özel Fiyat Belirlenmesine İmkân Sağlar.
 • Tutundurma Çalışmalarına Kolaylık Sağlar.
 • Hukuki Olarak Ürünün Çeşitli Özellikleri Korunur.
 • Tüketicinin Korunmasını Sağlar.
 • Tüketiciye Prestij Sağlar.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Markalama Stratejilerinin Oluşturulması

Marka stratejisi, markanın sunduğu yararlar ve hedef tüketicilere bağlı olarak, firma içindeki tüm markaların bütünleştirildiği kurum stratejileri doğrultusunda ele alınmaktadır. Kurum stratejisi kararları ile pazarlama karması elemanlarının en uygun şekilde bütünleştirilmesi sonucunda hedef tüketicinin algılaması istenilen marka konumu oluşturulmaktadır. Daha sonra ise marka stratejisine ait diğer detaylar gözden geçirilerek markayı en iyi anlatacak bir vaadin sunulması ve bunun tanıtım stratejileri ve pazarlama iletişimi faaliyetleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Marka stratejilerinizin belirlenmesi esnasında Ofisus Ailesi Olarak kuruluş yapınıza uygun olan çeşitli stratejiler geliştirmekte destek olacaktır. Bu stratejiler;

 • Kişisel Marka Adı Stratejisi:

Bu stratejinin kullanımında pazarlama yöneticileri bütün pazarlama çalışmalarını sadece tek bir ad üzerinde yoğunlaştırmamakta, ürünleri birbirlerinden farklı adlarla piyasaya sunarak tüm pazarlama ve promosyon çalışmalarını bu adlar üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

 • Bütünleştirici Ürün Grubu Adı Stratejisi:

Firmanın bütün ürünlerinin firma adını taşıdığı strateji olarak tanımlanmaktadır. Bu stratejiye göre, ürünlerin kurum imajından faydalanması amaçlanmaktadır.

 • Ürün Grubunda Ayrı Ayrı Marka Adı Stratejisi:

Her ürün grubuna, karışıklığı önlemek ve marka imajının bulanıklaşmasını engellemek için ayrı ayrı isimlerin verildiği stratejidir.

 • Kişisel Ürün Adı Stratejisi:

Bu strateji, kişisel marka adı ve bütünleştirici ürün grubu adlarının avantajlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş bir stratejidir. Netleşmiş ürün imajının, ticari firma adıyla bütünleştirilmesiyle oluşturulmaktadır.

 • Marka geliştirme stratejisi (Brand extension):

Ürün değişikliklerini tanıtmak amacıyla var olan bir marka adının kullanıldığı stratejilerdir.

 • Marka esnetme stratejisi (Brand streching):

Pazarlama yöneticilerinin marka geliştirme yaklaşımına bağlı olarak marka adının en çok ne kadar geliştirilebileceği sorunuyla ilgilenmek zorunluluğunu hissetmesi ile gelişen stratejidir.

 • Özel marka stratejisi:

Dağıtım kanalı markası stratejisi adı da verilen bu uygulama pek çok tedarikçi tarafından kullanılmaktadır. Üreticinin jenerik markasının satışına olanak sağlamakla birlikte, üreticinin özel markasının üzerine tedarikçi firma etiketiyle yerleştirilerek piyasaya arz edilmektedir.

 • Birden fazla markalama stratejisi (Multibranding):

Bu yaklaşım aynı işletmenin belirli bir ürün kategorisinde yer alan iki ya da daha fazla markasının rakipleriyle yarışmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

 • Jenerik marka stratejisi:

Genel marka olarak da adlandırılan bu markalar pazarda büyük oranda pay alabilmektedir. Genellikle, daha düşük kaliteli ürünlerde, etiketleme ve ambalajlama maliyetleri azaltılarak uygulanmaktadır.

 • Marka İsminin Belirlenmesi

Marka adı, markanın sunduğu vaatleri aktaran ifade tarzı ya da anlatım biçimi olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca marka adı; markanın fonksiyonel ve sembolik bileşenleri ile marka vaadini bütünleştirerek, marka kişiliği ve marka konumlandırma stratejisiyle tüketicinin buluşmasını sağlayan unsurdur. Ürün adlandırma sürecinde ilk aşama, ne tür bir adın ürüne uygun olacağına karar verilmesidir.

 • Markanın Görsel İfade Tarzının ve Marka İmajının Belirlenmesi

Markanın tüketici ile iletişimini en kısa şekilde sağlayan görsel ifade, markaya ait logo ve sembollerin nasıl kullanılacağına ilişkin kararlar bütünü olarak değerlendirilmekte ve tanıtım çabaları, ambalaj, satış görüşmeleri gibi markanın hedef tüketicilerle karşı karşıya geldiği tüm ortamlarda etkili olmaktadır.

 • Konumlandırma Kararları

Piyasaya sunulan markanın konumu için; rakiplerinden farklılıklarını, hedef tüketicilerini ve ürünün üstün yönlerinin sistemli ve bilinçli olarak planlanması gereklidir. Bu doğrultuda başarılı bir marka konumu için rakip ürünlerin tanımlanması, rakip ürünlerin nasıl algılandığı ve değerlendirildiğinin ortaya çıkarılması, rakip ürünlerin konumlarının tanınması, tüketici analizi, konum seçimi ve konumun test edilmesi gibi kararlar alınmasında destek olmaktadır.

 • Konumlandırma Türleri

Konumlandırma; eksik konumlama, aşırı konumlama, kafa karıştıran konumlama ve kuşkulu konumlama olmak üzere dört türde incelenebilir. Eksik veya yetersiz konumlama, alıcıların marka hakkında çok zayıf fikirlerinin olması durumudur. Bu alanda sizlere doğru konumlandırma için destek verecektir.

İletişim Stratejisinin Oluşturulması.

İletişim stratejisi; “Pazarlama iletişimi amaçlarının ve uzun dönemli ana faaliyetlerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli kaynak dağılımının yapılması ve faaliyetlerin yönünün saptanması” olup “neyi, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kime” söyleyeceğinizin planlamasını kapsamaktadır. İletişim stratejisinin oluşturulması sırasında aşağıda belirlenen adımlar sırasıyla gerçekleştirir:

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Ürün – Fayda Stratejileri
Ürün – fayda stratejilerinin altında yatan düşünce; kuruluşun pazarda kendi ürününü diğerlerinden ayıran özelliği bulmasında destek verecektir. Tüketici araştırmaları ya da yönetimsel sezgiler ile kuruluşun, tüketici ihtiyacını tatmin edebilecek faydayı geliştirmesine destek olacaktır.
 • İmaj – Kimlik Stratejileri
İmaj stratejisinin ilk hedefi, spesifik markayı diğer markalardan ayırarak tüketici zihninde marka izlenimi yaratmaktır. İmaj stratejileri, psikolojik farklılıklar yaratarak başarılı ürün stratejisi yaratabilmekte destek olacaktır. Kimlik stratejileri, imaj stratejilerinin genişletilmiş bir şeklidir. Kimlik stratejilerinde amaç marka imajını geliştirmektir. Ama, kimliğe önem veren ya da benimseyen tüketiciler üzerinde marka imajı yaratmaya odaklanır. İmaj stratejileri ürün yönelimliyken, kimlik stratejileri tüketici yönelimlidir.
 • Ürün – Konumlandırma Stratejisi

Ürün konumlandırma, ürünü rakip ürünle bağdaştırarak ya da zaten akıllarda yer etmiş bir markayla bağlantı kurarak, markayı tüketici zihninde konumlandırmaya çalışan bir stratejidir.

Belirtilen stratejilerin oluşturulması ile faaliyet gösterdiğiniz sektörün küresel ve yerel dinamiklerini, kurum değerlerinizi, ilkelerinizi, politikalarınızı ve iletişimden beklentilerinizi göz önüne alarak; size “İletişim Kültürü” yaratmayı hedeflemekteyiz.

Deneyim ve İçerik Uzayının Tasarımı.

Kullanıcı Deneyimi (User Experience) tasarımı; mühendislik, pazarlama, grafik, endüstri ve kullanıcı ara yüzü tasarımlarını içeren dijital veya fiziksel bir deneyim ile ürünler ve potansiyel müşteriler arasındaki ilişki kurma sürecidir.
Kullanıcılar için daha kullanışlı ve tercih edilir bir çözüm arayışı olarak da adlandırılabilen kullanıcı deneyimi tasarımı hayatı kolaylaştırmak üzerine geliştirilen interaktif bir marka deneyimidir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

 • Kullanıcıyı Keşfetme

Doğru kullanıcı için doğru çözümlemeleri sağlamaya yönelik kullanıcının kim olduğunu, ne yapmak istediğini ve nasıl yapmak istediğini anlamak için sizlere bu yolda destek verecektir.

 • Problemi Tanımla

Sorunun tanımlanması, çözüm rollerinin, isimlerinin ve fiillerin anlaşılması, tasarımın inşa edileceği bir temel oluşturulmasında sizlerle birlikte yol alacaktır.

 • Yeni fikirlerin Denenmesi

Yaratıcı çözümler bulunması, bu çözümlerin uygulanması ve geri dönüş analizleri hakkında sizlerle beraber çalışmalar yürütecektir.

 • Kullanıcı Testi ile Doğrulanması

Kullanıcı geri bildirimlerinin analizi ve son halini alana dek oluşumun devam etmesini, asıl sonuca ulaşılmasını sağlamaktan sorumludur.

 • Takip Süreci

Sürecin, sadece geliştirme aşamasında değil, uygulama sonrasında da takip edilmesi konusunda destek verecektir.

Oktay ÖZTÜRK
Oktay ÖZTÜRKKurucu, CEO
Tuba Özmen
Tuba ÖzmenUzman
Nevzat KORKUT
Nevzat KORKUTUzman
Özge TÜRKERİ
Özge TÜRKERİUzman
Uğur BULUT
Uğur BULUTUzman
Duygu YILDIRIM
Duygu YILDIRIMUzman
Didem Daşer
Didem DaşerUzman
İnci Ekin ÖZKARDEŞ
İnci Ekin ÖZKARDEŞUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın