Turquality Danışmanlığı

1501 Sanayi Arge Projeleri Programında, ülkemizin ekonomik ve sosyal refahının artırılması için bilimsel ve teknolojik bilgiyi, ürüne, sürece, yönteme veya sisteme dönüştürme aşamalarında hazırlanan pazar odaklı proje önerilerinin değerlendirilmesi, geri ödemesiz olarak desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir.

Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (Ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve aşağıda belirtilen hedefleri olan projeler desteklenmektedir.

 • Yeni ürün üretilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Projelerin dönemsel destek oranı, temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı %40’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla %60 olur. Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Desteklenen Giderler:

 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, tobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör
 • Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Desteklenmeyen Giderler:

 • Katma değer vergisi,
 • Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları,
 • Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri,
 • Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,
 • Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,
 • AGY100, AGY300 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri,
 • Muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler,
 • Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen prim ödemesi,
 • Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri,
 • Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,
 • Konaklama giderleri,
 • Şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri,
 • Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,
 • Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler
 • Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı,
 • Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,
 • Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,
 • Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,
 • Ofis, depo, stand kira giderleri,
 • İnşaat ve tesisat giderleri,
 • Kırtasiye giderleri,
 • CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan ve Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı uygulama esaslarında belirtilen şartları sağlayan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

Ancak kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

UYARI: Proje konusuyla ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler, hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili teknoloji grubu yürütme komitesine sunulmaktadır.

Danışmanlığımız kapsamında destek sürecinin öncesinde ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz:

 • Destek almayı düşündüğünüz projenin program kriterlerine göre değerlendirilmesi, arge projesi olduğunun tespitinin ardından, programa uygun şekilde modellenmesi ve proje dosyasının hazırlanması,
 • Proje dosyasının başvurusunun yapılması ve süreçlerin takibi,
 • Proje dosyasının takibi sonucu TÜBİTAK ile yapılacak sözleşme aşamasında danışmanlık,
 • Sözleşme imzalanmasını takiben her 6 ayda bir hazırlanacak olan arge yardımı istek formlarının hazırlanmasında danışmanlık verilmesi, ayrıca bu aşamada yapılacak hakem incelemeleri esnasında, denetimlere eşlik edilmesi,
 • Sözleşme sonrası sürecin ve harcama dokümanlarının istenilen şartlara uygun olması için danışmanlık,
  İlgili AGY 300 raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Proje sonuç raporunun hazırlanması.

Amacımız, doğru projeyi doğru şekilde sunmanızı sağlayıp, destek sürecinde yapacağınız harcamalar için programın izin verdiği en yüksek tutarda hibe tutarını alabilmenizdir.

Projeniz uygun bir proje değilse bunu, açık yüreklilikle, size söyleriz.

TÜBİTAK TEYDEB Programlarında sahip olduğumuz %90 üzerindeki proje geçirme başarımızı göz önüne alarak, başvurunun TEYDEB tarafından reddedilmesi durumunda, başka bir arge projesi başvurunuzu ücretsiz hazırlamayı taahhüt ediyoruz.

Farkımız

 • Projeyi hazırlamaya başlamadan önce, titiz değerlendirme süreçlerimiz

 • Hazırladığımız projelerden çok daha fazlasını geri çeviriyor olmamız
 • Proje fikrini dinlediğimiz ilk günden, destek aldığınız son güne kadar yanınızdayız
 • Arge ve destek süreçleri için ihtiyaç duyulan her an destek sağlıyoruz

Hemen arayın 0312 287 9997

Unutmayın, devletten daha zengin değilsiniz.
Hak ettiğiniz desteklerden faydalanmanız için yardıma hazırız.