Yatırım Teşviki Nedir ?

Yatırım teşviki devletin, yatırım hacminin artırılması amacıyla önceliği olan bölgelere daha çok olmak üzere, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerin tümüne yatırım teşviki denir.

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir ?

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Bu danışmanlık kapsamında mevzuat-teşvik desteklerinde uzman ve deneyimli ekibimizle işletmeniz için en uygun yatırım teşvik programını tespit ediyor, gerekli adımları tamamlayarak sizler için yatırım teşvik belgesi alıyoruz. Belgelendirme sonrasındaki süreci de etkin şekilde yöneterek teşviklerden tam kapasitede yararlanmanızı sağlıyoruz.

Yeni Teşvik Sisteminden Kimler Yararlanabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Yabancı Sermayenin Türkiye’ deki yatırımları da Yeni teşvik sisteminden yararlanır.

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 • 1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
  Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.

 • 2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
  Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 • 3. ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
  Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

 • 4. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
  İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

  Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,
  Yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
  Yatırımla sağlanan katma değerin asgari %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),
  Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değerinin son 1 yıl itibarıyla en az 50 milyon $ olması.

Teşvik Sistemi Kapsamında Yatırımcılara Hangi Konularda Destek Veriliyor?

1. Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

3. Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

5. Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

6. Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

7. Faiz veya Kâr Payı Desteği:

Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

8. Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

9. Katma Değer Vergisi İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Bu Kapsamda Ofisus Olarak Ne Yapmaktayız?

Mevzuat ve Tebliğ kapsamında Yatırım Teşvik desteğinden faydalanmak isteyen, iş birliği yaptığımız firmalara uzman kadromuz ile destek vermekteyiz.

 • İş birliği yaptığımız firmaların yapacağı yatırımı detaylandırılması, işletme özelinde bir yol haritası oluşturulması
 • Oluşturulan yol haritası ile işletmeye, hangi uygulamanın tabi olacağı ve hangi destek unsurlarından faydalanacağının belirlenmesi
 • Destek unsurları kalemlerinin faydalanılacağı taraflarının belirlenmesi
 • Tüm süreç boyunca mevzuata ve tebliğe uygun şekilde ilerlemek için iş birliği yapılan firmalara gerekli yönlendirmelerin yapılması
 • Bu süreçte işletmenin sistem girişlerinin yapılması, başvuruya hazırlanması ve tüm adımları işletmeler için tamamlanmasından sonra Yatırım teşvik belgesi çıkartılması
 • Belge çıktıktan sonraki süreçte ise işletmenin tam kapsamlı yararlanabilmesi adına sürecin getirdiği gereksinimlere yönelik tam destek sağlanması
 • Belge kapanış süresine kadar destek sağlanmaya ve işletme girişlerinin yapılmaya devam edilmesi
Seda CANKURT
Seda CANKURTUzman
Ceyhun ÇELİKTAŞ
Ceyhun ÇELİKTAŞProje Uzmanı
Hazel ÇELİKKANAT
Hazel ÇELİKKANATUzman
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜL
Ekin UZUNHASANOĞLU SARIGÜLUzman
Selçuk UĞURLU
Selçuk UĞURLUUzman
Arzu Ayhan Eribol
Arzu Ayhan EribolProje ve Eğitim Uzmanı
Gül TALİ
Gül TALİUzman
İrem KÖSE
İrem KÖSEUzman
Merve AŞIK
Merve AŞIKUzman
Ezgi BARAN
Ezgi BARANUzman
Merve İLBAŞ
Merve İLBAŞUzman
Yeşim AYDIN
Yeşim AYDINUzman

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Diğer Hizmetlerimiz.

Diğer Hizmetlerimize Göz Atın