Sık Sorulan Sorular

Kategori: TÜBİTAK Arge Hibeleri

Ticarileşme izleme süreci nedir?

Ticarileşme izlemesine konu olan projeye ilişkin Ticarileşme Başarı Puanı (TBP) hesaplanacaktır. Firmanın projelerinden aldığı son 5 yıldaki TBP’lerin ortalaması Firmanın Ticarileşme Başarı Puanı (FTBP) olacaktır.

Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Nedir?

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanımına göre Teknoloji Hazırlık Seviyesi (Technology Readiness Level-TRL), geliştirilen teknolojinin olgunluğunu değerlendirebilmek ve ...

TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE aşamaları nelerdir?

Desteklenen aşamalar şu şekildedir; Kavram geliştirme, Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları, Prototip üretimi, Pilot tesisin kurulması, Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, Saha testlerinde karşılaşılan tasarım kaynaklı sorunların çözümü faaliyetleri aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

TÜBİTAK arge hibe desteklerine yapılan başvurularda projeler, aşağıdaki 3 ana boyutta değerlendirilir; I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü, II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu, III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği.

AR-GE proje destek süreci nasıl işler?

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK'a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür

TÜBİTAK Arge Hibeleri başvuruları nasıl değerlendirilir?

Proje başvuruları çağrının kapanması ile birlikte eş zamanlı olarak işleme alınır.  İlk olarak, çağrıya ilişkin oluşturulmuş özel bir kurul tarafından (ÇPDK) ön incelemeye alınır.  Ön inceleme sonucunda değerlendirme sürecinin devam etmesi uygun görülen projeler, hakem değerlendirme aşamasına geçer. Uygun görülmeyen projeler RET önerisi ile kurulun bağlı olduğu Teknoloji Grup Yürütme Komitesine gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonrası projeler yine eş zamanlı çağrıya özel oluşturulmuş ÇPDK veya Panel tarafından puanlanarak sıralanır. Tüm projelerin puanlanması tamamlandıktan sonra ilgili kurul ve komite tarafından çağrı değerlendirmesi yapılır.  Bu değerlendirmeler sonrasında, TÜBİTAK sonuçları her kuruluşun kendi başvuru ekranı üzerinden açıklar ve yazılı olarak bildirir.

TÜBİTAK, AR-GE Destekleri ile Ne Tür Faaliyetleri Destekler?

a) Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetlerini, c) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetlerini, ç) Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı bilinçlendirme faaliyetlerini, d) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini, e) Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının, çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla faaliyet gösteren tüzel kişi ve fon faaliyetlerini, f) Kamu ve özel sektörün ve gerçek kişilerin araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri gerçekleştirmesine yardımcı olacak ve bu faaliyetler sonucu elde edecekleri çıktıların ticari değere dönüştürülmesi faaliyetlerini, g) Özel sektör, üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetlerin ve bu iş birliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetlerini, ğ) İş birliği ağları ve kümelenme ile proje pazarı, bilim fuarı, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenlemeye yönelik faaliyetlerini, destekler.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Arayın görüşelim
(312) 287 9997